Social Faculty North-Chiang Mai University9 มกราคม 2567  

ขอแสดงความยินดีในโอกาสรับรางวัล จาก ป.ป.ช.

ขอแสดงความยินดีในโอกาสรับรางวัล จาก ป.ป.ช.

ดร.ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดี เป็นตัวแทนมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร แด่ อาจารย์จักรพันธ์ ลิ่มมังกูร ผู้ช่วยรองอธิการบดี อาจารย์ ดร.ณัฐชานันท์ วงศ์มูลิธิกร หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์ ดร.พลอยพัชชา โค้วสุวรรณกิจ ในโอกาสได้รับรางวัลชมเชย จากการส่งบทความวิชาการเรื่อง "การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อป้องกันการทุจริต" จาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร

Cr. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. 

อ่านต่อ
16 มกราคม 2567  

100 ครูดี 100 ปีราชภัฏเชียงใหม่

100 ครูดี 100 ปีราชภัฏเชียงใหม่

อาจารย์ ดร.วารุณี  โพธาสินธุ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ และนางพรสวรรค์  ชาวเวียง (ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านปากเหมือง) นักศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้รับคัดเลือกจากศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้รับรางวัล “100 ครูดี 100 ปีราชภัฏเชียงใหม่” เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จะมีอายุครบ 100 ปี ในปีพุทธศักราช 2567 วันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ
16 มกราคม 2567  

ศึกษาดูงาน ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร

ศึกษาดูงาน ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร

อาจารย์ประกอบชัย ถมเพชร อาจารย์ประจำภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ นำนักศึกษาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิต (Science and Technology for Living) (66-031301) ศึกษาดูงาน ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ 16 มกราคม 2567

#SDGS 11    

อ่านต่อ
11 มกราคม 2567  

ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อาจารย์ประกอบชัย ถมเพชร อาจารย์ประจำภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ นำนักศึกษาในรายวิชาการพัฒนาอย่างยั่งยืน (66-051301) ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นศูนย์กลางในการศึกษา ทดลอง วิจัย เพื่อหารูปแบบการพัฒนาด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภาคเหนือ และเผยแพร่แก่ประชาชนให้สามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วยตนเองต่อไป โดยจัดอบรมให้คณะหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ และเอกชน วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567

 #SDGS 11  

 

อ่านต่อ
21 ธันวาคม 2566  

ร่วมพิธีเปิดงาน "ม่วนใจ๋ ในสวน ปี 2"

ร่วมพิธีเปิดงาน  "ม่วนใจ๋ ในสวน ปี 2"

คณาจารย์ และนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน  "ม่วนใจ๋ ในสวน ปี 2" จัดโดยเทศมนตรีนครเชียงใหม่  เพื่อส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ สร้างความมั่นคงทางอาหาร และให้ความรู้แนวทางจัดการวัสดุใช้แล้ว กิจกรรมมีการมอบผักปลอดสารพิษ ชุดพร้อมปลูก กล้าพันธุ์พืชผักสวนครัว และปุ๋ยหมัก ให้แก่แขกผู้มีเกียรติและชุมชนในพื้นที่ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 17.00 น. ณ สวนผักคนเมืองเชียงใหม่

อ่านต่อ
14 ธันวาคม 2566  

โครงการนวัตกรรมจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชน

โครงการนวัตกรรมจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชน

ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดการบรรยายหัวข้อ "โครงการนวัตกรรมจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชน"  โดย อาจารย์พิเชษฐ์  ทานิล  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ให้แก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการพัฒนาอย่างยั่งยืน (66-051301) วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี  มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

#SDGs 11   #SDGs13

อ่านต่อ
30 พฤศจิกายน 2566  

การประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาประเทศภูฏาน

การประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาประเทศภูฏาน

ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดการบรรยายหัวข้อ "การประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาประเทศภูฏาน"  โดย อาจารย์สุรัสวดี  อินทร์ชัย  อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ให้แก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการพัฒนาอย่างยั่งยืน (66-051301) วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี  มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

#SDGs11

อ่านต่อ
15 ธันวาคม 2566  

เทคนิคการพูด TED Talk : Guardians of the Forest  สู่เวทีทูตเยาวชน “ไม้มีค่าป่าครอบครัว” 

เทคนิคการพูด TED Talk : Guardians of the Forest  สู่เวทีทูตเยาวชน “ไม้มีค่าป่าครอบครัว” 

ฝึกซ้อมทักษะแข่งขันเทคนิคการพูด TED Talk : Guardians of the Forest  สู่เวทีทูตเยาวชน “ไม้มีค่าป่าครอบครัว”  จัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  และ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ( วช.) 

ตัวแทนนักศึกษา นางสาวพิมพ์ชนก จันทรมณฑล คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการจัดการธุรกิจการบินและการท่องเที่ยว ฝึกซ้อมการแข่งขันโดย อาจารย์จารุณี ปัญควณิช และคุณรุ่งทิวา เต็มแว่น รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

#SDGs 11  #SDGs13

อ่านต่อ
15 ธันวาคม 2566  

การพัฒนาที่ยั่งยืน

"การพัฒนาที่ยังยืน"

อาจารย์ ดร.วารุณี  โพธาสินธุ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ และคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ร่วมกับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักกิจการนักศึกษา และคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ นำนักศึกษาสำรวจพันธุ์ไม้ ในมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความรัก อนุรักษ์และเข้าในในระบบนิเวศทางธรรมชาติที่สร้างความสมดุลต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม และจัดเก็บเป็นคลังความรู้ทางวิชาการเพื่อสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาของมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs11 SDGs13 

 

อ่านต่อ
29 พฤศจิกายน 2566  

พิธีเปิดและลงนามในบันทึกความร่วมมือ

พิธีเปิดและลงนามในบันทึกความร่วมมือ

อาจารย์ ดร.วารุณี  โพธาสินธุ์  คณบดีคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ รับมอบอำนาจจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดและลงนามในบันทึกความร่วมมือ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุ (สถาบันพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 3  ในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์หางดงเข้มแข็ง เทศบาลตำบลหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

อ่านต่อ
27 พฤศจิกายน 2566  

กิจกรรม "สืบสานป๋าเวณียี่เป็ง" ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรม "สืบสานป๋าเวณียี่เป็ง" ประจำปีการศึกษา 2566 

หลักสูตรประกาศนียบัตรการเตรียมความพร้อมด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ รวมกับ สำนักกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรม "สืบสานป๋าเวณียี่เป็ง" ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ลานกิจกรรมสุนทรี พร้อมแต่งชุดไทยถ่ายภาพประทับใจในงาน ร่วมทำกระทงจากใบตอง และกิจกรรมอื่นๆ 

Cr. ศูนย์สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

อ่านต่อ
27 พศจิกายน 2566  
16 ตุลาคม 2566  

“ปันสุข…สู่น้องด้อยโอกาส”

“ปันสุข…สู่น้องด้อยโอกาส”

คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่มเรียน จันทร์-ศุกร์ รหัส 64 ร่วมกันจัดโครงการ “ปันสุข…สู่น้องด้อยโอกาศ” ณ มูลนิธิห่วงใยเด็กกำพร้า Care Corner Orphanage Foundation อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2566  ทั้งนี้นักศึกษายังมีการจัดกิจกรรมเล่นเกม  เพื่อสร้างความสุขและเสียงหัวเราะ ให้กับน้อง พร้อมทั้งได้รับความเมตตาจาก ศิษย์เก่า  ศิษย์ปัจจุบัน  ผู้ปกครองของนักศึกษา  คณาจารย์  และผู้ใหญ่ใจดีจำนวนมาก ในการบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ให้กับน้องๆ 

 

อ่านต่อ
11 ตุลาคม 2566  

"GE Show Case Day Open World  Activities Smat NCU  - Smart Student  - Smart Gen"

"GE Show Case Day Open World  Activities Smat NCU  - Smart Student  - Smart Gen"

อาจารย์ ดร.ณรงค์  ชวสินธุ์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน พร้อมกับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ในกิจกรรมและเวทีวิชาการ "GE Show Case Day Open World  Activities Smat NCU  - Smart Student  - Smart Gen" ในวันพุธที่ 11  ตุลาคม  2566 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ร่วมกับสำนักกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ซึ่งภายในงานจะ พบกับ

เวทีประกวดการพูด Smart NCU students : Global Boiling พูดสร้างพลังเปลี่ยนโลก

กิจกรรม Show case เต้น Covers Dance ร้องเพลง และการแสดงผลงานนักศึกษา

บูท Go green ร่วมประดิษฐ์อุปกรณ์จากขวดน้ำพลาสติก ประดิษฐ์ถุงผ้าลดโลกร้อน

บูทเกม แข่งขันชิงรางวัล English have fun

บูทกิจกรรม นานาชาติ ยุโรป จีน ญี่ปุ่น เกาหลี เรียนรู้วัฒนธรรมพร้อมชิมอาหารฟรี

 

อ่านต่อ
10 ตุลาคม 2566  

บริการวิชาการสู่สังคม  สาธิตการทำลูกประคบสมุนไพร

 

บริการวิชาการสู่สังคม  สาธิตการทำลูกประคบสมุนไพร

       อาจารย์ ดร.วารุณี โพธาสินธุ์  คณบดีคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ นำคณาจารย์และนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ภายใต้โครงการบริการวิชาการแก่สังคม วิทยากรให้ความรู้ อาจารย์ ดร.วารุณี โพธาสินธุ์ และอาจารย์นีรนาท  ตาจุมปา หัวหน้างานฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคม ได้บรรยายและสาธิตการทำลูกประคบสมุนไพร เพื่อขยายความรู้ด้านมิติสุขภาพ สู่พื้นที่บ้านป่าตึงงาม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

       เพื่อลดการใช้ยาแผนปัจจุบัน และสร้างความเข้าใจในการรักษาสุขภาพ รวมถึงสร้างรายได้สู่ชุมชน โดยใช้พืชสมุนไพรธรรมชาติ พืชพื้นถิ่น ณ บ้านป่าตึงงาม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

#บริการวิชาการสู่สังคม

#คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์

CR. อาจารย์นีรนาท  ตาจุมปา

อ่านต่อ
11 ตุลาคม 2566  

งานเปิดโลกกิจกรรมและเวทีวิชาการ

ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ร่วมกับสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จัดงานเปิดโลกกิจกรรมและเวทีวิชาการ แก่นักศึกษาทุกคณะฯ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ

พบกับเวทีประกวดการพูด Smart NCU students : Global Boiling พูดสร้างพลังเปลี่ยนโลก

กิจกรรม Show case เต้น Covers Dance ร้องเพลง และการแสดงผลงานนักศึกษา

บูทกิจกรรม นานาชาติ ยุโรป จีน ญี่ปุ่น เกาหลี เรียนรู้วัฒนธรรมพร้อมชิมอาหารฟรี

บูทเกม แข่งขันชิงรางวัล English have fun

บูท Go green ร่วมประดิษฐ์อุปกรณ์จากขวดน้ำพลาสสติก ประดิษฐ์ถุงผ้าลดโลกร้อน #เปิดโลกกิจกรรม

#NCU

#คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์

อ่านต่อ
4 ตุลาคม 2566  

Let’s Speak English !

Let’s Speak English!”

ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ได้จัดโครงการ Let’s Speak English!  ซึ่งเป็นกิจกรรมในรายวิชา English for Daily Life เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของนักศึกษา ซึ่งกิจกรรมจะเน้นการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ทำให้ผู้เข้าร่วมเกิดทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษและได้ประสบการณ์การเรียนรู้กับเจ้าของภาษาโดยตรง ในวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

อ่านต่อ
26 กันยายน 2566  

Leadership for Organization and Current Global Society

Leadership for Organization and Current Global Society”

คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ร่วมกับสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จัดกิจกรรม เสริมสร้างความเป็นผู้นำแก่นักศึกษาทุกคณะ และองค์การนักศึกษาฯ ผ่านเวที Leadership for Organization and Current Global Society:  ภาวะผู้นำ เพื่อก้าวสู่องค์กรและสังคมโลกปัจจุบัน โดยมี ท่านนาวาอากาศเอก ฐณะวัฒน์  รัตนดิลกมงคล  นักวิจัยศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ  เป็นวิทยากรบรรยายฯ และ พันจ่าอากาศตรี ไกรวิท เจริญชีพ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมชลประทาน ในวันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2566 ณ ห้องรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่

Cr. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช.

 

อ่านต่อ
24 สิงหาคม 2566  

ปฐมนิเทศนักศึกษาภาษาไทยเพื่อชาวต่างชาติ

ปฐมนิเทศนักศึกษาภาษาไทยเพื่อชาวต่างชาติ

หลักสูตรประกาศนียบัตรการเตรียมความพร้อมด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างชาติ "แผน 1: หลักสูตรภาษาไทยเพื่อชาวต่างชาติ" คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น.-12.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่

Cr. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช.

อ่านต่อ
15 สิงหาคม 2566  

ปฐมนิเทศนักศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อชาวต่างชาติ

ปฐมนิเทศนักศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อชาวต่างชาติ

หลักสูตรประกาศนียบัตรการเตรียมความพร้อมด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างชาติ "แผน 2: หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อชาวต่างชาติ" คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น.-12.00 น. ณ ห้อง 030506

Cr. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช.

อ่านต่อ
6 สิงหาคม 2566  

การพัฒนาสมรรถนะครูสู่การจัดการเรียนการสอน แบบ Active learning

การพัฒนาสมรรถนะครูสู่การจัดการเรียนการสอน แบบ Active learning

คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ร่วมกับสำนักวิจัยและบริการวิชาการ จัดอบรมการพัฒนาสมรรถนะครูสู่การจัดการเรียนการสอน แบบ Active learning ด้วยสื่อดิจิทัล Create presentations slides with AI in seconds and Chat GPT แก่คณะครูโรงเรียนวัดบวกครกเหนือ และนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

 

อ่านต่อ
8 พฤษภาคม 2566  

การสัมมนาระดมความคิด เพื่อการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์

การสัมมนาระดมความคิด เพื่อการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการ “การสัมมนาระดมความคิด เพื่อการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์” ปีการศึกษา 2566 วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 ณ จังเกิ้ล เดอ คาเฟ่ สาขาบ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  

อ่านต่อ
8 พฤษภาคม 2566  

สรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัวคณบดีคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ และผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง 2566

สรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัวคณบดีคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ และผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง 2566

      ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป  และรดน้ำดำหัว ขอพร รองศาสตราจารย์ ดร.พิธากรณ์  ธนิตเบญจสิทธิ์ รองอธิการบดี และรักษาการคณบดีคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ และผู้อาวุโสในคณะ  เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง 2566 เพื่ออนุรักษ์ประเพณีล้านนาสืบสานขนบธรรมเนียนประเพณีอันงดงามควรค่าแก่การสืบสานและจรรโลงรักษาสืบไป  

อ่านต่อ
11 มีนาคม 2566  

สัมมนาวิชาการ หัวข้อ “สถานการณ์และแนวทางการรับมือ เพื่อความอยู่รอดของชาวเชียงใหม่”

สัมมนาวิชาการ หัวข้อ “สถานการณ์และแนวทางการรับมือ เพื่อความอยู่รอดของชาวเชียงใหม่”

     นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และร่วมเป็นวิทยากรภายในงานสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “สถานการณ์และแนวทางการรับมือ เพื่อความอยู่รอดของชาวเชียงใหม่” และคุณอรุณ ปีนตา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เชียงใหม่ ,คุณสมคิด ปัญญาดี ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จ.เชียงใหม่,นายแพทย์ศุภชัย สินไตรรัตน์ กรรมการบริหาร โรงพยาบาลลานนา อายุรแพทย์ประจำศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ ร่วมพูดคุยสัมมนาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเฮือนราชพฤกษ์ โรงแรมฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท

จัดโดยนักศึกษา สาขารัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่มเสาร์-อาทิตย์ รหัส 64 คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

 

อ่านต่อ
5 มีนาคม 2566  

บรรยายพิเศษเรื่อง  "สมรรถนะของผู้บริหารกับการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21"

บรรยายพิเศษเรื่อง  "สมรรถนะของผู้บริหารกับการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21"

    นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์  จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง "สมรรถนะของผู้บริหารกับการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21" วิทยากรโดย อาจารย์ ดร. ธีระภัทร ประสมสุข ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  จัดขึ้นวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 ถึง 16.00 น. ณ ห้องรัฐมนตรี  ชั้น 2 อาคาร 4  มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

อ่านต่อ
8 มีนาคม 2566  

การวางแผนการเงินส่วนบุคคล...รู้ไว้มีประโยชน์

"การวางแผนการเงินส่วนบุคคล...รู้ไว้มีประโยชน์"

ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดการบรรยายหัวข้อ "การวางแผนการเงินส่วนบุคคล...รู้ไว้มีประโยชน์" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ คำวงศ์ปีน ผู้ช่วยคณบดีและอาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) วิทยาลัยนานาชาติ ผู้ดูแลศูนย์ทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (NCU-TEGS) และรักษาการผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ให้แก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาบัณฑิตอุดมคติไทย วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

อ่านต่อ
15 กุมภาพันธ์ 2566  

การพัฒนาของหมู่บ้านในมิติการพัฒนาที่ยั่งยืน

การพัฒนาของหมู่บ้านในมิติการพัฒนาที่ยั่งยืน

ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่  นำนักศึกษารายวิชาบัณฑิตอุดมคติไทย ศึกษาดูงาน หัวข้อ "การพัฒนาของหมู่บ้านในมิติการพัฒนาที่ยั่งยืน" โดย คุณอุบลรัตน์ เวียงแก้ว เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับด้านความมั่นคงทางอาหาร การจัดการพลังงานและน้ำดื่มชุมชน ฝายมีชีวิต ด้วยการน้อมนำศาสตร์แห่งพระราชารัชกาลที่ 9 ณ บ้านห้วยทรายขาว ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

อ่านต่อ
12 กุมภาพันธ์ 2566  

“สังคม สร้าง สุข” Happy University 

“สังคม สร้าง สุข” Happy University 

คณาจารย์และนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ร่วมเป็นจิตอาสาช่วยงานธรรมะเปลี่ยนชีวิตครั้งที่ 20 ณ วัดสันป่าสักวรอุไร อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566

อ่านต่อ
12 กุมภาพันธ์ 2566  

“สังคม สร้าง สุข”

“สังคม สร้าง สุข”

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์นี้ คณาจารย์และนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จะได้เข้าร่วมเป็นจิตอาสาเตรียมจัดงานและออกโรงทาน  ในงานธรรมะเปลี่ยนชีวิต ครั้งที่ 20  ณ วัดสันป่าสักวรอุไร อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ขอเรียนเชิญท่านสาธุชนร่วมสวดมนต์และฟังธรรม พร้อมรับอาหารฟรีที่ โรงทานภายในงานได้เลยนะคะ

โดยโรงทานของคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ จะมีอาหารไว้บริการฟรี  ‼ เริ่มเวลา 10.00 น.

“สังคมดีมีน้ำใจ  เริ่มต้นได้ที่ตัวเราเอง”

 

อ่านต่อ
23 มกราคม 2566  

บริการวิชาการสู่สังคม

 บริการวิชาการสู่สังคมพื้นที่บ้านป่าตึงงาม

       อาจารย์ ดร.วารุณี  โพธาสินธุ์ หัวหน้างานฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคม คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ได้บรรยายและสาธิตการทำลูกประคบสมุนไพรจากพืชสมุนไพรสวน 4G เพื่อขยายความรู้ด้านมิติสุขภาพ และลดการใช้ยาแผนปัจจุบัน และสร้างความเข้าใจในการรักษาสุขภาพ รวมถึงสร้างรายได้สู่ชุมชน โดยใช้พืชสมุนไพรธรรมชาติ จากสวน 4G และพืชพื้นถิ่น สู่พื้นที่บ้านป่าตึงงาม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

#บริการวิชาการสู่สังคม

#คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์

 

 

อ่านต่อ
วันที่ 18 มกราคม 2566  

บริการวิชาการสู่สังคม สาธิตการทำลูกประคบสมุนไพร

บริการวิชาการสู่สังคม  สาธิตการทำลูกประคบสมุนไพร

       รองศาสตราจารย์ ดร.พิธากรณ์ ธนิตเบญจสิทธิ์ รองอธิการบดีและรักษาการคณบดีคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ นำคณาจารย์และนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ภายใต้โครงการบริการวิชาการแก่สังคม วิทยากรให้ความรู้ อาจารย์ ดร.วารุณี  โพธาสินธุ์ หัวหน้างานฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคม ได้บรรยายและสาธิตการทำลูกประคบสมุนไพรจากสวน 4G เพื่อขยายความรู้ด้านมิติสุขภาพ สู่พื้นที่บ้านป่าตึงงาม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

       เพื่อลดการใช้ยาแผนปัจจุบัน และสร้างความเข้าใจในการรักษาสุขภาพ รวมถึงสร้างรายได้สู่ชุมชน โดยใช้พืชสมุนไพรธรรมชาติ จากสวน 4G และพืชพื้นถิ่น ณ บ้านป่าตึงงาม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

#บริการวิชาการสู่สังคม

#คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์

Cr. Jarunee Punkavanich

 

อ่านต่อ
9 ธันวาคม 2565  

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อรับทุนการศึกษา โครงการ “สโมสรนอร์ท-วชิราลัย เชียงใหม่ ยูไนเต็ด” ปีการศึกษา 2566 

ประกาศคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อรับทุนการศึกษา 

โครงการ “สโมสรนอร์ท-วชิราลัย เชียงใหม่ ยูไนเต็ด” ปีการศึกษา 2566 

หมายเหตุ

***ผู้ผ่านการคัดเลือก หากท่านมีความประสงค์จะรับทุนการศึกษานี้ ขอให้ท่านรายงานตัวและชำระเงินค่าอุปกรณ์ สำหรับนักศึกษาใหม่ จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 มกราคม 2566 หากพ้นกำหนดนี้ ถือว่าท่านสละสิทธิ โดยท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ได้ดังนี้

บัญชีธนาคารกรุงเทพฯ สาขาบิ๊กซี หางดง 2

เลขที่บัญชี 486-701813-9

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

*** เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งใน pay in พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล ส่งถึงฝ่ายการเงินที่ ID LINE 083-5826505

 

อ่านต่อ
21 พฤศจิกายน 2565  

มอบถุงผ้าเพื่อใช้บรรจุถุงปัสสาวะและพอร์ตเคมีบำบัดแด่ผู้ป่วยมะเร็งโรงพยาบาลน่าน

คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ร่วมกับสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ผู้แทนโดยอาจารย์จารุณี  ปัญควณิชมอบถุงผ้าเพื่อใช้บรรจุถุงปัสสาวะและพอร์ตเคมีบำบัดแด่ผู้ป่วยมะเร็งโรงพยาบาลน่าน ในโอกาสนี้นายแพทย์วสันต์ แก้ววี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน ให้เกียรติรับมอบถุงผ้าจากมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

ท่านอธิการบดี ดร.ณรงค์ ชวสินธุ์ ท่านเมตตามอบโอวาทก่อนวันส่งมอบ ความว่า “ความกตัญญู ต่อครอบครัว สังคม องค์กรที่ตนเองปฏิบัติงาน เป็นเครื่องหมายของคนดีมีธรรม” 

“เราควรปลูกฝัง บุคคลรุ่นต่อไปให้ตระหนักในข้อนี้ให้มาก” ให้มีความภาคภูมิใจในตนเอง สถาบัน

ขอกราบขอบพระคุณ พี่ๆน้องๆ เพื่อนๆ ครอบครัว NCU ทุกท่านที่สละเวลา ทั้งกายใจมาร่วมกิจกรรม และสนับสนุนอุปกรณ์การทำถุงผ้าใส่ปัสสาวะ พอร์ตเคมีผู้ป่วยมะเร็ง ในครั้งนี้ นะคะ 

#มุ่งสร้างสรรค์คุณค่าสู่สังคม

#บริการวิชาการ #จิตอาสา

Cr. Fb.Jarunee Pankavanich

อ่านต่อ
26 พฤศจิกายน 2565  

บรรยากาศการคัดตัวนักกีฬาฟุตบอล

เก็บภาพบรรยากาศการคัดตัวนักกีฬาฟุตบอล เพื่อมาสังกัดสโมสรนอร์ท-วชิราลัย เชียงใหม่ ยูไนเต็ด และรับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2566  ณ สนามราชพฤกษ์มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 

#NCU  #SOC  #PA

อ่านต่อ
24 ตุลาคม 2565  

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา 2565

 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา 

คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่  ปีการศึกษา 2565

อ่านต่อ
12 ตุลาคม 2565  

แสดงความยินดีในโอกาสรับรางวัล จาก ป.ป.ช.

แสดงความยินดีในโอกาสรับรางวัล จาก ป.ป.ช.

     ดร.ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เป็นตัวแทนมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยอธิการบดี ในโอกาสได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับสอง จากการส่งบทความวิชาการ เรื่อง “Block Chain...นวัตกรรมต่อต้านการทุจริต ความหวังของพลเมืองดิจิทัลยุคไทยแลนด์ 4.0” จาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร ลงนามโดย นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยมี คณาจารย์คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี ณ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565

Cr. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. ประกาศข่าวเมื่อ : 12 ตุลาคม 2565

อ่านต่อ
12 ตุลาคม 2565  
6 ตุลาคม 2565  

ศึกษาดูงานการบริหารจัดการองค์กรโดยใช้ชุมชนเป็นฐานขอการพัฒนา

ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการองค์กรโดยใช้ชุมชนเป็นฐานขอการพัฒนา** “ภายใต้หัวข้อแม่เหียะโมเดล ต้นแบบการยกระดับเทศบาลเมือง เป็น Smart city ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม” ต้องขอขอบพระคุณทางเทศบาลเมืองแม่เหียะ ทีมงานวิทยากร ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ ทั้งสถานที่ และองค์ความรู้ ในการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประโยชน์สุข เกิดขึ้นกับประชาชนอย่างแท้จริง #ความรู้นอกห้องเรียน #เรียนรู้กับผู้มีประสบการณ์จริง “มาเรียน มาหาคำตอบได้ที่มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่” วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 

อ่านต่อ
11 ตุลาคม 2565  

กิจกรรมท่องโลกภาษาจีน

ขอเชิญชวนร่วม "กิจกรรมท่องโลกภาษาจีน" จัดโดย ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ชั้น 1 ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

 

 

อ่านต่อ
4 ตุลาคม 2565  

กิจกรรมเย็บถุงผ้า เพื่อใส่ถุงปัสสาวะ และพอร์ตเคมีบำบัดแก่ผู้ป่วยมะเร็ง

ขอเชิญชวนผู้มีจิตอาสา ร่วมกิจกรรมกับนักศึกษารายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และรายวิชาจิตวิทยาเพื่อการทำงาน  กิจกรรมเย็บถุงผ้า เพื่อใส่ถุงปัสสาวะ และพอร์ตเคมีบำบัดแก่ผู้ป่วยมะเร็ง มอบแด่ ผู้ป่วยมะเร็งโรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน   จัดโดย  คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ร่วมกับสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

อ่านต่อ
24 กันยายน 2565  

การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาครูสู่การประเมินวิทยฐานะ

นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา "การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาครูสู่การประเมินวิทยฐานะ"

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 08.00-12.00 น.

ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Team

สนใจเข้าร่วมสัมมนา ลงทะเบียนตาม QR 

อ่านต่อ
5-6 พฤศจิกายน 2565  

เปิดคัดตัวนักฟุตบอลประจำปีการศึกษา 2566

สโมสรนอร์ท วชิราลัย เชียงใหม่ ยูไนเต็ด

เปิดคัดตัวนักฟุตบอลประจำปีการศึกษา 2566

ชิงทุนการศึกษากว่า 40 ทุน (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)

สมัครได้ที่นี่ : https://forms.gle/TurJgeC99nKx9GZVA

 

วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป

ณ. สนามราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

 

         ค่าสมัคร 150 บาท

เข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 288-1-21472-0

ชื่อ นางณัฐชานันท์ วงศ์มูลิทธิกร และ นายจักรพันธ์ ลิ่มมังกูร

แจ้งสลิปการโอนผ่าน Line : @northcm

 

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 4 พฤศจิกายน 2565

สมัครได้ที่นี่ : https://forms.gle/TurJgeC99nKx9GZVA

 

เอกสารประกอบการสมัคร (นำมาในวันคัดตัว)

1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

หมายเหตุ : ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษา

อยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. หรือเทียบเท่า

สำหรับใครที่สนใจสอบถามเพิ่มเติม

Line : @northcm หรือ 053-819999

อ่านต่อ
9 ตุลาคม 2565  

การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารงานจัดการศึกษา

การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารงานจัดการศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จะจัดการประชุมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง  "การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารงานจัดการศึกษา" วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วม โดยสามารถแสกน QR-Code เข้าร่วมกิจกรรมได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

อ่านต่อ
21 กันยายน 2565  

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมในรายวิชาภาษาอังกฤษ "LET'S SPEAKING ENGLISH" จัดกิจกรรมในวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 12.30-16.00 น. ณ หอประชุมนานาชาติ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

อ่านต่อ
12 กันยายน 2565  

ประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อน STRONG-องค์กรพอเพียงต้านทุจริต (สถาบันอุดมศึกษา)

อาจารย์ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดี  รองศาสตราจารย์ ดร.พิธากรณ์ ธนิตเบญจสิทธิ์ รองอธิการบดี รักษาการคณบดีคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บงกช  สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยอธิการบดี  ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.มาณี  ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช. และคณะทำงาน ป.ป.ช. ในโอกาสเข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อน STRONG-องค์กรพอเพียงต้านทุจริต (สถาบันอุดมศึกษา) กิจกรรมการกำกับ ติดตามการขยายผล STRONG-องค์กรพอเพียงต้านทุจริต วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565  ณ ห้องประชุมชวสินธุ์ 2 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

 

อ่านต่อ
29 สิงหาคม 2564  

ขอขอบพระคุณ

คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2564 ที่ให้ความอนุเคราะห์ให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการพัฒนาคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ในปีนี้คะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน         ประธาน

อาจารย์อรรณพ ชัยวุฒิ                               กรรมการ

อาจารย์ปุณยนุช สมพัตร์                             กรรมการ

อาจารย์รุ่งอรุณ  หน่อคำ                              กรรมการและเลขานุการ

อ่านต่อ
20 สิงหาคม 2565  

บริการวิชาการแก่สังคม มอบต้นสมุนไพร

อาจารย์ ดร.วารุณี  โพธาสินธุ์  และอาจารย์จารุณี  ปัญควณิช ผู้แทนคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ประจำคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มอบต้นสมุนไพร ให้กับผู้นำชุมชน เพื่อแจกจ่ายสำหรับชาวบ้านในพื้นที่บ้านป่าตึงงาม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565

 

อ่านต่อ
16 สิงหาคม 2565  

วางแท่นสแกน QR-Code สาระประโยชน์ต้นไม้ในสวน 4G

อาจารย์ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดี  รองศาสตราจารย์ ดร.พิธากรณ์ ธนิตเบญจสิทธิ์ รองอธิการบดี รักษาการคณบดีคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ อาจารย์ชินวร  ชวสินธุ์  ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมหลังจากงานวิจัยของทางคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ในด้านการบริการวิชาระดับสถาบัน เป็นการวางแท่นสแกน QR-Code สาระประโยชน์ และมอบข้อมูล Story Telling ต้นไม้ในสวน 4G มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 10.00-12.00 น. ณ สวน 4G มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

อ่านต่อ
1 กรกฎาคม 2565  

เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2565

คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ทุกคน ร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 (แบบออนไลน์) โดยจะเปิดระบบให้ลงคะแนนเสียงตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ผู้สมัครเลือกตั้งนายองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

หมายเลข 2 >>>> นายกันต์ธีทัต  ปวีณ์กรสมบัติ >>>> สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร๋และศิลปศาสตร์

 

อ่านต่อ
29 มิถุนายน 2565  

ผู้ทรงคุณวุฒิตัดสินผลงานด้านสื่อการเรียนการสอน

อาจารย์ ดร.วารุณี  โพธาสินธุ์ อาจารย์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และอาจารย์จารุณี ปัญควณิช อาจารย์ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตัดสินผลงานด้านสื่อการเรียนการสอน โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ สำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด

อ่านต่อ
26 มิถุนายน 2565  

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปีการศึกษา 2565

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2565 โดยกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ โดย อาจารย์ ดร.ธีระภัทร  ประสมสุข ประธานหลักสูตรฯ และอาจารย์ในสาขาวิชา ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 สู่รั้วชมพู-เหลือง NCU  วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2565 ผ่านระบบออนไลน์ MICROSOFT TEAMS

อ่านต่อ
26 มิถุนายน 2565  

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ประจำปีการศึกษา 2565

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2565 โดยกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ โดย รองศาสตราจารย์อำนาจ  จันทร์แป้น ประธานหลักสูตรฯ และอาจารย์ในสาขาวิชา ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 สู่รั้วชมพู-เหลือง NCU  วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2565 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams

อ่านต่อ
25 มิถุนายน 2565  

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565

คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิธากรณ์ ธนิตเบญจสิทธิ์  รองอธิการบดีและรักษาการคณบดีคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ และขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 สู่รั้วชมพู-เหลือง NCU  วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2565 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams

 

อ่านต่อ
19 มิถนายน 2565  

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีคณาจารย์ทุกท่านให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคน ขอให้เรียน และใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ แห่งนี้ อย่างมีความสุข จนสำเร็จการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams วันที่ 19 มิถุนายน 2565

อ่านต่อ
25 มิถุนายน 2565  

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565

คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams

อ่านต่อ
9 มิถุนายน 2565  

มอบรางวัลผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จัดประชุมบุคลากรประจำปีการศึกษา 2565

อาจารย์ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดี มอบรางวัลผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2564 ของสำนักวิจัยและบริการวิชาการ โดยมีผู้ได้รับรางวัล จำนวน 17 บทความ โดยในจำนวนนี้ อาจารย์คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัล จำนวน 6 บทความ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

อ่านต่อ
9 มิถุนายน 2565  

ร่วมแสดงความยินดี

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จัดประชุมบุคลากรประจำปีการศึกษา 2565

อาจารย์ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พิธากรณ์ ธนิตเบญจสิทธิ์ รองอธิการบดีและรักษาการคณบดีคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ที่ได้รับปริญญาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

อ่านต่อ
26 พฤษภาคม 2565  

สัมมนาระดมความคิด เพื่อการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ

คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรม “สัมมนาระดมความคิด เพื่อการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์” ปีการศึกษา 2564 ณ North Hill City Resort อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ
26 พฤษภาคม 2565  

ร่วมแสดงความยินดี

ผู้บริหารและคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พิธากรณ์ ธนิตเบญจสิทธิ์ รองอธิการบดีและรักษาการคณบดีคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ที่ได้รับปริญญาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ North Hill City Resort อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ
11 กุมภาพันธ์ 2565  

ACTIVITIES BEFORE MAKHA BUCHA DAY

OUR LOVELY TEACHERS AND OUR LOVELY STUDENTS. ON THE DAY THAT WE MEET AT THE TEMPLE TO JOIN THE ACTIVITIES AND LEARN THE WAY OF BUDDHISTS IN THAILAND AT TON KWEN​ TEMPLE, CHIANG MAI.

อ่านต่อ
5 เมษายน 2565  

กิจกรรมประเพณีสงกรานต์

กิจกรรมประเพณีสงกรานต์

กิจกรรมเชิงปฎิบัติการ : สอนการทำตุงและขนมเทียน

หลักสูตรประกาศนียบัตรการเตรียมความพร้อมด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

อ่านต่อ
28 ธันวาคม 2564  

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา (เพิ่มเติม)

คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่  ปีการศึกษา 2564

อ่านต่อ
22 พฤศจิกายน 2564  

ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ดร.ณรงค์  ชวสินธุ์  อธิการบดี และผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มอบดอกไม้และเกียรติบัตรร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์  ที่ได้รับรางวัล ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563 จำนวน 2 ท่าน

  1. นายสมบัติ จันทร์สุริยะ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เมาะวิทยา  จังหวัดลำปาง
  2. นายเสน่ห์  เอื้อแท้  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนเถินวิทยา จังหวัดลำปาง
  3. นางสวลี   มีมานะ ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงมอกวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา ลำปาง-ลำพูน

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับลูกอินทรี ศิษย์เก่าที่น่าภาคภูมิใจของเราด้วยค่ะ

 

 

 

 

 

 

อ่านต่อ
21 กันยายน 2564  

รับมอบหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์

รับมอบหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์

รองศาสตราจารย์ ดร.พิธากรณ์ ธนิตย์เบญจสิทธิ์ รองอธิการบดี และรักษาการคณบดีคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ และทีมบริหาร รับมอบหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 100 กล่อง จากนายอภิรุท อระโหฐาน นักศึกษารหัส 63 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคเสาร์-อาทิตย์) มอบให้ทางมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป เมื่อวันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 

อ่านต่อ
25 กันยายน 2564  

โครงการการประชุมสัมมนาระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

ขอเชิญชวนลงทะเบียนร่วมอบรม โครงการการประชุมสัมมนาระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (Performance Appraisal) โดยวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ 

ในวันที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น.

สามารถสแกน QR-Code ลงทะเบียนได้เลยนะคะ ทั้งนี้รับจำนวน 300 คน เท่านั้นนะคะ 

อ่านต่อ
23 สิงหาคม 2564  

รับมอบเงินทุนมูลนิธิกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

รับมอบเงินทุนการศึกษาของ  “มูลนิธิกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์” 

นายธานี อัตตะแจ่มใส  นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  รับมอบเงินทุนการศึกษาของ “มูลนิธิกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564  ณ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โดยมี นางสาวรัชนี  ไชยแก้วเมรุ  รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5  ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา เป็นผู้มอบทุนการศึกษาดังกล่าว

ทางคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ขอขอบพระคุณ  อาจารย์ ดร.พันธุ์ทิพย์ นวานุช  คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่  ที่กรุณามอบโอกาสในครั้งนี้  ให้กับนักศึกษาด้วยค่ะ 

อ่านต่อ
กุมภาพันธ์ 2564  

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาพื้นที่บ้านป่าตึงงาม

ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ร่วมฟังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาพื้นที่บ้านป่าตึงงาม รวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียงอย่างเหมาะสมและตรงกับความต้องการของชุมชนต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก ปลัดเทศบาลตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว หัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ที่ 3 และนายเศรษฐี พะโย ผู้ใหญ่บ้านบ้านป่าตึงงาม ณ บ้านป่าตึงงาม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านต่อ
February 8, 2021  

The impressive atmosphere pictures on the graduation day, students got the certificate.

The impressive atmosphere pictures on the graduation day, students got the certificate. The first class of English program students. February 8, 2021.

 

 

อ่านต่อ
December 22, 2020  

The impressive atmosphere pictures on the graduation day, students got the certificate.

The impressive atmosphere pictures on the graduation day, students got the certificate. On that day, the first class students also presented the Thai dancing. December​ 22, 2020.

 

อ่านต่อ
6 ตุลาคม 2563  

เสริมสร้างกำลังใจแก่ผู้พิการ

อาจารย์จารุณี ปัญควณิช หัวหน้าภาควิชาศึกษาทั่วไป ร่วมด้วย อาจารย์พรพิมล จันทร์เพ็ญ และอาจารย์รัฐนันท์ วุฒิเดช และนักศึกษาจากสาขาวิชารัฐประศาสนาสตร์ และสาขาวิชานิติศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม เสริมสร้างกำลังใจแก่ผู้พิการ เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ (เพื่อนช่วยเพื่อน) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ มีความพร้อมด้านจิตใจและสังคมสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข ไม่เป็นภาระต่อสังคม ณ กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพด้านจิตใจและสังคม ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 จังหวัดเชียงใหม่

ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ผลักดันและเติมเต็ม นักศึกษาโดยมุ่งเน้นให้นักศึกษามีทักษะการใช้ชีวิต ทักษะด้านสังคม (SOFT SKILLS) ผ่านกิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม เสริมสร้างกำลังใจแก่ผู้พิการ หน้าที่ของสถาบันการศึกษาในยุคปัจจุบัน ไม่ใช่เพียงให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา แต่จำเป็นต้องสร้างทักษะด้านสังคม ทักษะการใช้ชีวิตร่วมด้วย เพื่อพร้อม อยู่กับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเท่าทัน นักศึกษาจำเป็นต้อง เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสังคม การเข้าถึงความรู้ การเข้าถึงสังคมเทคโนโลยีช่วยให้ นักศึกษาได้เรียนรู้ แต่สิ่งหนึ่งที่เด็กทุกคนต้องมีและต้องทำให้เกิดขึ้นในตัวนักศึกษา คือ การรู้จักตนเอง การเห็นคุณค่าในตนเอง และผู้อื่น ความอ่อนน้อมถ่อมตน รวมถึง พยายามหาจุดเด่นของตนเองและ สุดท้ายการทำงานเป็นทีม ซึ่งทุกอย่าง สอดรับกับบัณฑิตในยุคใหม่ที่ถึงพร้อมด้วย SOFT SKILLS

  

  

 

อ่านต่อ
5 ตุลาคม 2563  

ก้าวที่สำคัญทางภาษา ก้าวไปพร้อมกับเรา

คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาต่างประเทศ รุ่นที่ 5 หลักสูตรประกาศนียบัตรการเตรียมความพร้อมด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ : แผนการเรียนภาษาไทยเบื้องต้น (The Certificate of Languages and Thai Culture Preparation for Foreigners : Thai for Communication Program, North-Chiang Mai University) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พิธากรณ์ ธนิตเบญจสิทธิ์ รองอธิการบดี และรักษาการคณบดีคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ เป็นประธานกล่าวให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่

  

  

  

 

อ่านต่อ
25-27 กันยายน 2563  

จัดทำระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตรโดยใช้โซลาร์เซล

อาจารย์ประกอบชัย ถมเพชร อาจารย์ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ร่วมกับทีมวิจัยภายใต้การนำของ​อาจารย์พิเชษฐ์​ ทานิล​ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ดำเนินการจัดทำระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตรโดยใช้โซลาร์เซล​ ณ ดอยปู่หมื่น ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ซึ่งได้รับทุนในระดับอาเซียนมีประเทศญี่ปุ่นเป็นพี่เลี้ยง​ ชุมชนดอยปู่หมื่นในประเทศไทยเป็นโครงการตัวอย่างและจะถ่ายทอดไปยังประเทศที่สามคือประเทศลาวในเร็วๆ นี้

  

  

  

 

อ่านต่อ
23 กันยายน 2563  

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สามชัย จิระภัทรศิลป วิทยาลัยนานาชาติ และอาจารย์รุ่งอรุณ หน่อคำ คณะนิติศาสตร์ ได้รับบัตรเครื่องดื่มจากร้าน Starbucks ภาควิชาศึกษาทั่วไปขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ มิติการพัฒนาสู่การจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 (Circular Lifestyle for the 21 Century) จัดโดยภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 ผ่านโปรแกรม ZOOM

    

อ่านต่อ
25 กันยายน 2563  

นิเทศการฝึกประสบกาณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา

อาจารย์ ดร.ธีรภัทร ประสมสุข ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.เสกชัย ชมภูนุช นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา นักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2563

  

  

 

อ่านต่อ
24 กันยายน 2563  

นิเทศการฝึกประสบกาณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา

อาจารย์ ดร.ธีรภัทร ประสมสุข ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.เสกชัย ชมภูนุช นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา นักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2563

  

 

อ่านต่อ
23 กันยายน 2563  

นิเทศการฝึกประสบกาณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา

อาจารย์ ดร.ธีรภัทร ประสมสุข ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สังวาร วังแจ่ม และอาจารย์ ดร.เสกชัย ชมภูนุช นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา นักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ที่ฝึกประสบการณ์ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เขต 5 และเขต 6 จังหวัดเชียงใหม่ โดยนักศึกษามาจัดแสดงนิทรรศการและนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์ ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563

  

  

  

 

อ่านต่อ
22 กันยายน 2563  

เรียนรู้วัฒนธรรมไทย ผ่านบริบทสังคมไทยปัจจุบัน

หลักสูตรประกาศนียบัตรการเตรียมความพร้อมด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ นำโดย อาจารย์จารุณี ปัญควณิช หัวหน้าภาควิชาศึกษาทั่วไป และอาจารย์ผู้สอน นำนักศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมไทย ผ่านบริบทสังคมไทยปัจจุบัน เรียนรู้ "การพับดอกบัว ถวายเป็นพุทธบูชา" ณ วัดสันป่าสักวรอุไร อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2563

  

  

 

อ่านต่อ
22 กันยายน 2563  

นิเทศการฝึกประสบกาณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา

อาจารย์ ดร.ธีรภัทร ประสมสุข ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สังวาร วังแจ่ม และอาจารย์ ดร.เสกชัย ชมภูนุช นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา นักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ณ โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยมีนายจรัญ แจ้งมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 นายพิสิฐ ไชยชนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่ม ให้เกียรติต้อนรับ เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2563

  

  

 

อ่านต่อ
19-20 กันยายน 2563  

ทิศทางการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยในคน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพอาจารย์

คณาจารย์คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาตร์ เข้าร่วมอบรม “หลักเกณฑ์ทางจริยธรรมการวิจัยในคน (The Belmont report: Respect for person, Beneficial & non-maleficence, Justice, ) “ทิศทางการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยในคน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพอาจารย์” จัดโดยสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาตร์ร่วมกับสำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ท- เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยนอร์ท- เชียงใหม่

  

  

 

อ่านต่อ
21 กันยายน 2563  

นิเทศการฝึกประสบกาณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา

อาจารย์ ดร.ธีรภัทร ประสมสุข ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สังวาร วังแจ่ม และอาจารย์ ดร.เสกชัย ชมภูนุช นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา นักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวีระ บัวผัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ให้เกียรติต้อนรับ เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2563

  

 

อ่านต่อ
18 กันยายน 2563  

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และศิลปะศาสตร์ ประกอบด้วย
1) นายอภินัทธ์ พีระสุทธินันท
2) นายณัฐดนัย ดวงมูล
3) นายพลอธิป ใจมูล

ในโอกาสชนะการแข่งขัน ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดผลิตสื่อวีดีทัศน์ ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต “โครงการ Strong -จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเชียงใหม่” สนับสนุนโครงการ โดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่
ภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

  

 

อ่านต่อ
18 กันยายน 2563  

รับมอบเชื้อเห็ดนางฟ้าภูฏาน

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ รับมอบเชื้อเห็ดนางฟ้าภูฏาน จากอาจารย์ชินวร ชวสินธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เพื่อนำมาเพาะและเก็บผลผลิตมาประกอบเป็นอาหาร หรือนำไปจำหน่าย เป็นการสร้างรายได้พิเศษให้กับตนเอง และลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัว เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563

  

    

 

อ่านต่อ
18 กันยายน 2563  

เฟรซชี่วัยใส...ใส่ใจสุขภาพจิต

คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เฟรซชี่วัยใส...ใส่ใจสุขภาพจิต” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ธัญญลักษณ์ บุญลือ และคุณนิลุบล สุขวณิช จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นวิทยากรจัดการอบรม เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 63 ณ ห้อง 010408 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

  

  

 

อ่านต่อ
18 กันยายน 2563  

นิเทศการฝึกประสบกาณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา

อาจารย์ ดร.ธีรภัทร ประสมสุข ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สังวาร วังแจ่ม และอาจารย์ ดร.เสกชัย ชมภูนุช นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา นักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 โดยมีนายบรรจงศักดิ์ สมส่วน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ให้เกียรติต้อนรับ เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2563

  

  


 

อ่านต่อ
17 กันยายน 2563  

ประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างสมรรถนะบัณฑิตวิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพ

อาจารย์ ดร.วารุณี โพธาสินธุ์ อาจารย์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการเรื่อง การเสริมสร้างสมรรถนะบัณฑิตวิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ ชั้น 1 อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพมหานคร


 

อ่านต่อ
15 กันยายน 2563  

นิเทศการฝึกประสบกาณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา

อาจารย์ ดร.ธีรภัทร ประสมสุข ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สังวาร วังแจ่ม และอาจารย์เสกชัย ชมภูนุช นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 โดยมี ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ และผู้อำนวยการกลุ่ม พร้อมกับเจ้าหน้าที่แผนงาน ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกอย่างดียิ่ง เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2563
 

  

  

 

อ่านต่อ
12 กันยายน 2563  

ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลการดำเนินงาน กองทุน 10 บาท

อาจารย์ ดร.วารุณี โพธาสินธุ์ อาจารย์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลการดำเนินงาน กองทุน 10 บาท ครั้งที่ 3 เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ.2563 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

 

อ่านต่อ
11 กันยายน 2563  

นิเทศการฝึกประสบกาณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา

อาจารย์ ดร.ธีรภัทร ประสมสุข ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สังวาร วังแจ่ม และ อาจารย์เสกชัย ชมภูนุช นิเทศการฝึกประสบกาณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เมื่อ 11กันยายน 2563

  

  .

 

อ่านต่อ
2 กันยายน 2563  

อบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน

อาจารย์จารุณี ปัญควณิช รักษาการหัวหน้าภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนในรายวิชา “วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในศตวรรษที่ 21” วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จัดโดย เครือข่ายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่ง (สอวช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันคลังสมองของชาติ และโครงการความร่วมมือภาครัฐภาคธุรกิจภาคประชาสังคมเพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน ร่วมกับ เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย และคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  

 

อ่านต่อ
2 กันยายน 2563  

เสริมสร้างกำลังใจตาม “หลักอัฏฐังคิกมรรค (มรรคมีองค์ 8)”

อาจารย์จารุณี ปัญควณิช รักษาการหัวหน้าภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ บรรยายเสริมสร้างกำลังใจให้แก่ผู้พิการ โดยใช้หลักอัฏฐังคิกมรรค (มรรคมีองค์ 8) เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพด้านจิตใจและสังคม แก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟู ให้มีความพร้อมด้านจิตใจและสังคม ในวันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ.2563 ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพแรงงาน ภาค 3 จังหวัดเชียงใหม่ 

 

อ่านต่อ
29 สิงหาคม 2563  

ขอแสดงความยินดี

อาจารย์ ดร.ณัฐชานันท์ วงศ์มูลิทธิกร อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ได้รับยกย่อง รับมอบเข็มเชิดชูเกียรติ และใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบ คนดีศรีแผ่นดิน ประจำปี 2563

นางสาววิราวรรณ พิมเสนา นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และ นายธรรมรัต วัฒนกูล นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบ คนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2563

โดยมีพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ องค์ประธานมอบรางวัลฯ ณ อาคารหอประชุม Vision 20/20 มหาวิทยาลัยฟาร์ทอิสเทอร์น ถนนมหิดล อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

  

 

อ่านต่อ
28 สิงหาคม 2563  

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

>> ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ

 

อ่านต่อ
28 สิงหาคม 2563  

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

>> ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ

 

อ่านต่อ
26 สิงหาคม 2563  

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2562

คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2562
ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

ผลการประเมินอยู่ในระดับดี คะแนนประเมิน 4.27
โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการดังมีรายนามต่อไปนี้ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พิธากรณ์ ธนิตเบญจสิทธิ์    ประธานกรรมการ
2. อาจารย์ ดร.ภูม ศรีสุข                                       กรรมการ
3. อาจารย์ศุภลักษณ์ สุวรรณ                                 กรรมการ
4. อาจารย์ ดร.ณัฐชานันท์ วงศ์มูลิทธิกร                  เลขานุการ

    

    

 

อ่านต่อ
26 สิงหาคม 2563  

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา ร่วมเป็น กรรมการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2562 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง Cisco อาคาร 4 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

 

 

อ่านต่อ
25 สิงหาคม 2563  

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.พิธากรณ์ ธนิตเบญจสิทธิ์ รองอธิการบดีและรักษาการคณบดีคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ​การศึกษา​ภายใน​ ระดับคณะวิชา​ ปีการศึกษา​ 2562​  และอาจารย์สุรัสวดี อินทร์ชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพ​การศึกษา​ภายใน​ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่​ ในวันจันทร์​ที่​ 24 สิงหาคม 2563
ณ ห้อง 040207

 

อ่านต่อ
25 สิงหาคม 2563  

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.พิธากรณ์ ธนิตเบญจสิทธิ์ รองอธิการบดีและรักษาการคณบดีคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ​การศึกษา​ภายใน​ ระดับคณะวิชา​ ปีการศึกษา​ 2562​  และอาจารย์รัฐนันท์ วุฒิเดช อาจารย์ประจำภาควิชาศึกษาทั่วไป กรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพ​การศึกษา​ภายใน​ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่​ ในวันจันทร์​ที่​ 24 สิงหาคม 2563
ณ ห้อง LAB CISCO

  

 

อ่านต่อ
22 สิงหาคม 2563  

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ณัฐชานันท์ วงศ์มูลิทธิกร อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ได้ที่รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายส่งเสริม
การพัฒนาสหกิจศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ประจำปีการศึกษา 2563

ณ ห้องบัวเรศ คำทอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563

โดยสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้มีการพัฒนาระบบกลไกในการนิเทศสหกิจศึกษา ภายใต้หลักการ “5ส 2ต 2ป”
โดยมุ่งหวังที่จะยกระดับบัณฑิตของสาขาวิชาฯ ให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ
จนนำมาซึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในครั้งนี้

นอกจากนี้ ท่านอธิการบดีได้กล่าวโอวาทและมอบรางวัลแก่อาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา
ดีเด่นระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนบนประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ. ห้องประชุมชวสินธุ์

    .

  


 

อ่านต่อ
4 สิงหาคม 2563  

บรรยายเสริมสร้างกำลังใจแก่ผู้พิการ

บริการวิชาการสู่สังคม "บรรยายเสริมสร้างกำลังใจแก่ผู้พิการ"  ^-^
คณาจารย์ภาควิชาศึกษาทั่วไป นำโดย อาจารย์จารุณี ปัญควณิช หัวหน้าภาควิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์พรพิมล จันทร์เพ็ญ
และอาจารย์รัฐนันท์ วุฒิเดช ร่วมบรรยายเพื่อเสริมสร้างกำลังใจแก่ผู้พิการกลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพด้านจิตใจและสังคม
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ มีความพร้อมด้านจิตใจและสังคมสามารถดำรงชีวิต
ได้อย่างปกติสุข

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อสุขภาพที่ดีตามนโยบาย Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน
ณ ห้องประชุมเล็กอาคารประเมินสมรรถภาพและแนะแนว ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3


  

 

อ่านต่อ
16 กรกฎาคม 2563  

น้อมจิตวันทาบูรพคณาจารย์

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
เข้าร่วมพิธีไหว้ครู “น้อมจิตวันทาบูรพคณาจารย์” ประจำปีการศึกษา 2563 และร่วมแสดงความยินดีนักศึกษาผู้รับเกียรติบัตรเรียนดี และดีเยี่ยม
ของคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

   

   

    

 

อ่านต่อ
10 กรกฎาคม 2563  

มอบทุนการศึกษา

Mr.Guo Hui คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มอบทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท ให้แก่ นายสิรวิชญ์ อุ้ยวงษ์ศา
นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 1
โดยมีคุณณัฏฐ์ลิตา สุวรรณศรี เป็นผู้ประสานงานเพื่อมอบทุนการศึกษา ดังกล่าว​ 
พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.พิมพ์วลัญช์ ศรีบุญ อาจารย์ ดร.ณัฐชานันท์ วงศ์มูลิทธิกร อาจารย์เศกชัย ชมภูนุช และโค้ชธนธัติ สองมลธนา ร่วมแสดงความยินดี

อ่านต่อ
25 มิถุนายน 2563  

การประชุมคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

การประชุมคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา​ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชา
ภาควิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2562  วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมชวสินธุ์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่​   

อ่านต่อ
24 มิถุนายน 2563  

ร่วมแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี กับ​ อาจารย์ ดร.พิมพ์วลัญช์ ศรีบุญ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์​ ตั้งแต่ปีการศึกษา​ 2563​ เป็นต้นไป

   

อ่านต่อ
24 มิถุนายน 2563  

ร่วมแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี กับ​ อาจารย์จารุณี ปัญควณิช เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งรักษาการหัวหน้าภาควิชาศึกษาทั่วไป
คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์​ ตั้งแต่ปีการศึกษา​ 2563​ เป็นต้นไป

   

อ่านต่อ
19 มิถุนายน 2563  

ร่วมแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี​ กับ​ อาจารย์ ดร.ธีระภัทร ประสมสุข​
เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์​ ตั้งแต่ปีการศึกษา​ 2563​ เป็นต้นไป

อ่านต่อ
3 เมษายน 2563  

ผลงานออกสหกิจศึกษาในรูปแบบ Infographics ดีเด่น

นายภาณุพงษ์ พรมจา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานออกสหกิจศึกษา
ในรูปแบบ Infographics ดีเด่น ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 นำเสนอผลงานสองภาษาในหัวข้อโครงงานพิเศษ คู่มือหนังสือการสนทนา
ภาษาจีนเบื้องต้น ณ สถานประกอบการโรงแรมพระสิงห์วิลเลจ เชียงใหม่ ^-^


 

อ่านต่อ
10 มีนาคม 2563  

ร่วมแสดงความยินดี

คณาจารย์คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ นำโดยอาจารย์สุรัสวดี อินทร์ชัย คณบดี ร่วมแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการ
ในโอกาสที่ อาจารย์ ดร.ณัฐชานันท์ วงศ์มูลิทธิกร อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สำเร็จการศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

   

   

 

อ่านต่อ
10 มีนาคม 2563  

เปิดเรียนหลักสูตรระยะสั้น

ภาควิชาศึกษาทั่วไปร่วมกับสาขาวิชาภาษาจีน​เพื่อการสื่อสาร เปิดการเรียนการสอนหลักสูตระยะสั้น สำหรับชาวต่างชาติ
โดยมีกำหนดการเปิดเรียน ดังนี้
แผนภาษาไทย
   - ห้องเรียนที่​ 1​ วันที่ 10​ มีนาคม​ 2563
   - ห้องเรียนที่​ 2​ วันที่​ 23​ มีนาคม​ 2563
   - ห้องเรียนที่​ 3​ วันที่​ 5​ พฤษภาคม​ 2563
แผนภาษาอังกฤษ
   - ห้องเรียนที่​ 1​ วันที่ 23​ มีนาคม​ 2563

   

 

 


 

อ่านต่อ
4 มีนาคม 2563  

เตรียมตัวกลับสู่มาตุภูมิ

อาจารย์ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ได้ให้โอวาทและกล่าวอำลาแก่ MISS LIANG TIAN
ครูอาสาสมัครชาวจีนจากสำนักส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (Hanban) โครงการประสานงานของ
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมเนื่องในโอกาสจะกลับสู่มาตุภูมิสาธารณรัฐประชาชนจีน
วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมชวสินธุ์ อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

   


 

อ่านต่อ
1 มีนาคม 2563  

งานสัมมนา “ท้องถิ่นกับการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน”

นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคเสาร์-อาทิตย์ รหัส 61) จัดงานสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “ท้องถิ่นกับการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน”
ในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ณ หอประชุม เทศบาลตำบลสันผักหวาน
งานสัมมนาที่เกิดขึ้น นอกจากจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งไว้แล้ว ผลพลอยได้ แต่มี...คุณค่าแสนยิ่งใหญ่ จากการจัดงานครั้งนี้
คือ ภาพแห่งความรักและสามัคคี ที่นักศึกษาในรุ่น มีต่อกัน ทุกๆ ท่านช่วยกันทำงาน คนละเล็กคนละน้อย ทั้งที่บางท่านเป็นระดับผู้บริหาร
องค์กร/หน่วยงาน หรือเป็นเจ้าของกิจการ ภาพแห่งน้ำใจ ที่รุ่นพี่-รุ่นน้อง มีต่อกันเอื้อเฟื้อน้ำใจช่วยงานซึ่งกันและกันทำให้งานสำเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี และมีหัวใจของความเป็น...สิงห์เงิน ที่พวกเราคณาจารย์ทุกๆคนภาคภูมิใจ 

   

   

   

   


 

อ่านต่อ
24 กุมภาพันธ์ 2563  

บริการวิชาการแก่สังคม

คณาจารย์คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ : กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2563 ประกอบด้วย
อาจารย์ ดร.วารุณี โพธาสินธุ์ คณะกรรมการตัดสินโครงงานวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4-6 และ ม.1-3
อาจารย์ ดร.ภูเบศ พวงแก้ว คณะกรรมการตัดสินโครงงานคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4-6 และ ม.1-3
อาจารย์นิตยา มูลสาร คณะกรรมการตัดสินการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ชั้น ป.4-6 และ ม.1-3 และละครภาษาอังกฤษ ชั้น ม.1-3
อาจารย์จารุณี ปัญควณิช คณะกรรมการตัดสินการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ชั้น ป.4-6 และ ม.1-3 และโครงงานภาษาไทย ชั้น ม.1-3
อาจารย์ปริยดา วงค์คม คณะกรรมการตัดสินการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ชั้น ป.4-6 และ ม.1-3 และละครภาษาจีน ไม่กำหนดระดับชั้น
จัดโดยสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในวันเสาร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย
อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

  

  

  

   

อ่านต่อ
14 กุมภาพันธ์ 2563  

แสดงความยินดีกับทีมนักกีฬาหมากกระดาน

คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับทีมนักกีฬาหมากกระดาน
ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 "THE SUN GAMES 2020" ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 
เหรียญทอง ประกอบด้วย
   - นายศิวะวงศ์ โชติธาดา คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์
   - ส.ต.ท.สุภวัช เตชาวงศ์ คณะนิติศาสตร์

เหรียญเงิน ประกอบด้วย
   - ส.ต.ท.สุภวัช เตชาวงศ์ คณะนิติศาสตร์
   - นายศิวะวงศ์ โชติธาดา คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์
   - นายกฤชนนท์ ดาราณรงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี


   

 

อ่านต่อ
14 กุมภาพันธ์ 2563  

ปิดคอร์สโครงการอบรมโปรแกรม Microsoft Excel

คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3
วิทยากรโดย อาจารย์รัฐนันท์ วุฒิเดช ผู้ช่วยคณบดี คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB2
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาทุกๆ คน จะได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้ 
ไปใช้ประโยชน์ทั้งในการเรียน และการทำงานในอนาคตต่อไป


   

  

  

    

 

อ่านต่อ
13 กุมภาพันธ์ 2563  

สอบปลายภาควิชาบัณฑิตอุดมคติไทย

ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดสอบปลายภาคในวิชาบัณฑิตอุดมคติไทย ในลักษณะการสอบสัมภาษณ์งาน
จำลองเหมือนสถานการณ์จริง ซึ่งได้รับความกรุณาจากตัวแทนคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชา และอาสาสมัครชาวต่างชาติที่ร่วมสัมภาษณ์นักศึกษา
ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 

  

  

  


 

อ่านต่อ
7 กุมภาพันธ์ 2563  

โครงการอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel

นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 และ 3 อบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 
วิทยากรโดย อาจารย์รัฐนันท์ วุฒิเดช ผู้ช่วยคณบดีคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์
ในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ LAB2 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

  

    


 

อ่านต่อ
6 กุมภาพันธ์ 2563  

การเตรียมความพร้อมในการสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน

ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดบรรยายหัวข้อ "การเตรียมความพร้อมในการสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน"
โดย คุณนลินี หอสถิตย์กุล และคุณประพาพร สีลา จากสำนักปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคเหนือ บริษัท แอดวานซ์อินโฟเซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS)
บรรยายให้แก่นักศึกษาในรายวิชาบัณฑิตอุดมคติไทย วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

  

  


 

อ่านต่อ
30 มกราคม 2563  

การมีจิตใจรักในงานด้านบริการ (Service Mind)

ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดบรรยายหัวข้อ “การมีจิตใจรักในงานด้านบริการ (Service Mind)”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ บรรยายให้แก่นักศึกษาในรายวิชาบัณฑิตอุดมคติไทย
วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

  

  


 

อ่านต่อ
23 มกราคม 2563  

แนวทางการเป็นผู้ประกอบการและสิ่งที่ควรเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงาน

ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดบรรยายหัวข้อ “แนวทางการเป็นผู้ประกอบการและ
สิ่งที่ควรเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงาน” โดย คุณรัตนา ปาละพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทผึ้งน้อย เบเกอรี่ จำกัด
และคุณยุทธนา กล้าผจญ ผู้จัดการทั่วไป บริษัทผึ้งน้อย เบเกอรี่ จำกัด บรรยายให้แก่นักศึกษาในรายวิชา
บัณฑิตอุดมคติไทย วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

  

  

 

อ่านต่อ
19 มกราคม 2563  

พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 17

คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ขอแสดงความชื่นชมและยินดี 
กับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน 
เนื่องในโอกาสพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 17 ของมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

  

  

  

 

อ่านต่อ
16 มกราคม 2563  

แนวทางการตอบคำถามการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ

ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดบรรยายหัวข้อ “แนวทางการตอบคำถามการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ”

โดย อาจารย์เสวตร์ ตาจุมปา ผู้ช่วยรองอธิการบดี และ Ms. Isabel Anis Rozsa บรรยายให้แก่นักศึกษาในรายวิชาบัณฑิตอุดมคติไทย

ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

   

   

   

 

อ่านต่อ
13 มกราคม 2563  

ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร (หลักสูตรภาษาไทยเพื่อชาวต่างชาติ)

คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการเตรียมความพร้อมด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย

สำหรับชาวต่างชาติ (หลักสูตรภาษาไทยเพื่อชาวต่างชาติ) โดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ณรงค์ ชวสินธุ์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่เป็นประธานกล่าวต้อนรับนักศึกษา ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์-เชียงใหม่

   

   

 

อ่านต่อ
11 มกราคม 2563  

ปันรักให้น้อง....จากใจพี่

คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ร่วมกับ สโมสรนอร์ท-วชิราลัย เชียงใหม่ ยูไนเต็ด และเทศบาลตำบลน้ำแพร่

อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันเด็ก โครงการปันรักให้น้อง....จากใจพี่ 

ณ เทศบาลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

“การให้คือความสุขที่แท้จริง”

   

   

   

   

 

อ่านต่อ
9 มกราคม 2563  

การปรับตัวของบัณฑิตในทศวรรษที่ 21

ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดบรรยายหัวข้อ "การปรับตัวของบัณฑิตในทศวรรษที่ 21"

โดย คุณสราวุฒิ สินสำเนา ผู้บริหาร อีพี.เดคคอร์ (ประเทศไทย) บรรยายให้แก่นักศึกษาในรายวิชาบัณฑิตอุดมคติไทย

ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

   

   

 

อ่านต่อ
2 มกราคม 2563  

เทคนิคการเขียนโครงการ (จิตอาสา/จิตสาธารณะ)

ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดบรรยายหัวข้อ "เทคนิคการเขียนโครงการ (จิตอาสา/จิตสาธารณะ)"
โดย อาจารย์ ดร.ณัฐชานันท์ วงศ์มูลิทธิกร บรรยายให้แก่นักศึกษาในรายวิชาบัณฑิตอุดมคติไทย
ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 

  

 

  

 

อ่านต่อ
19 ธันวาคม 2562  

จิตวิทยาการทำงานและการจัดการความขัดแย้ง

ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดบรรยายหัวข้อ “จิตวิทยาการทำงานและการจัดการความขัดแย้ง” โดย อาจารย์พัทธ์รดา ยาประเสริฐ บรรยายให้แก่นักศึกษาในรายวิชาบัณฑิตอุดมคติไทย ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

  

  

 

อ่านต่อ
17 ธันวาคม 2562  

เดิน-วิ่ง ฮอมบุญ

อาจารย์สุรัสวดี อินทร์ชัย คณบดีคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ นำคณาจารย์นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง ฮอมบุญ ณ เส้นทาง
วัดหนองพันเงิน -> บ้านหนองปึ่ง -> บ้านต้นโชค(บ้านร้อง) -> บ้านมะจำโรง -> บ้านต้นผึ้ง -> สิ้นสุดบ้านหนองสะเรียม ทต.ยุหว่า
เพื่อร่วมสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ร่วมกับโรงพยาบาลสันป่าตอง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

  
  

  

  

 

อ่านต่อ
12 พฤศจิกายน 2562  

รู้เท่าทันกฎหมาย ไม่เสียหายกับชีวิต

ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดบรรยายหัวข้อ "รู้เท่าทันกฎหมาย ไม่เสียหายกับชีวิต"
โดยอาจารย์ปาณิษตรา บุญส่ง อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ บรรยายให้แก่นักศึกษา
ในรายวิชาบัณฑิตอุดมคติไทย วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่


  

อ่านต่อ
4 ธันวาคม 2562  

PR หลักสูตร รปศ. เสาร์-อาทิตย์

ขอขอบคุณ​ และเป็นกำลังใจทีม​ให้กับทีมการตลาดของคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์
ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร​รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ภาคเสาร์-อาทิตย์​
นำโดย อาจารย์ ดร.ณัฐชานันท์ วงศ์มูลิทธิกร อาจารย์เสกชัย ชมพูนุช
​ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ​ ในการประชุมกำนัน​ ผู้ใหญ่บ้าน​ อำเภอแม่แตง​ จังหวัดเชียงใหม่​

  

  


 

อ่านต่อ
4 ธันวาคม 2562  

การรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2558

ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่​ ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะสถาบัน​อุดมศึกษาเอกชน​ พ.ศ.​2558​
จากคณะกรรมการการอุดมศึกษา (หรือ กกอ.) ว่ามีคุณภาพและมาตรฐาน สามารถจัดการเรียนการสอนและประสาทปริญญาบัตร
ในระดับชั้นวิชาที่เปิดการเรียนการสอนได้ และหลักสูตรที่ได้รับการรับรองฯของคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์  
จำนวน​ 3​ หลักสูตรได้แก่
     - หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
     - หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
     - หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อ่านต่อ
30 พฤศจิกายน 2562  

แข่งขันสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติถวายงานผ่านภาษาตามรอยพระยุคลบาทช่วยชาติได้อย่างไร

ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยนอร์ท- เชียงใหม่ ผ่านการคัดเลือก เข้ารอบที่ 2 รอบฉับพลันระดับภูมิภาค 
นายวรวิช พนากังวาน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
นางสาวอโนชา ลาขุมเหล็ก นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจ
แข่งขันสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติถวายงานผ่านภาษาตามรอยพระยุคลบาทช่วยชาติได้อย่างไร

“ประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562”
ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว
วันที่ 30 พฤศจิกายน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

  

อ่านต่อ
21 พฤศจิกายน 2562  

การบริหารการเงินในศตวรรษที่ 21

ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดบรรยายหัวข้อ "การบริหารการเงินในศตวรรษที่ 21"
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ คำวงศ์ปีน อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
บรรยายให้แก่นักศึกษาในรายวิชาบัณฑิตอุดมคติไทย วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

   

อ่านต่อ
23-24 พฤศจิกายน 2562  

ธรรมะเปลี่ยนชีวิต ครั้งที่ 18

นักศึกษา และ คณาจารย์ คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ช่วยเตรียมงาน ธรรมะเปลี่ยนชีวิต ครั้งที่ 18
ณ วิหารหลวง วัดสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2562

   

   

   

 

อ่านต่อ
20-22 พฤศจิกายน 2562  

RANC 2019

คณาจารย์คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ร่วมนำเสนอผลงาน และเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัย
สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 “ขับเคลื่อนพลังเครือข่ายการวิจัย และนวัตกรรม อย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนา
ประเทศไทย 4.0 ให้ยั่งยืน” ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

   

อ่านต่อ
21 พฤศจิกายน 2562  

รู้เท่าทัน Social Media

ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดบรรยายหัวข้อ “การรู้เท่าทัน Social Media”
โดยพ.ต.ท.ดร.ภัทรวุฒิ อัครภัทร รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรแม่ใจ จังหวัดพะเยา
บรรยายให้แก่นักศึกษาในรายวิชาบัณฑิตอุดมคติไทย ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

  

  

อ่านต่อ
14 พฤศจิกายน 2562  

การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทต่างๆ ทางสังคม

ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดบรรยายหัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทต่างๆ ทางสังคม”
โดยคุณปัทมาภรณ์ แสงอนันต์ เจ้าของสถาบันเตรียมความพร้อมสู่การเป็นแอร์ฯ-สจ๊วต Fly To Goal By CrewBelle
บรรยายให้แก่นักศึกษาในรายวิชาบัณฑิตอุดมคติไทย
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

  

    

อ่านต่อ
8 พฤศจิกายน 2562  

สืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2562

สืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2562 
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม “สืบสานประเพณียี่เป็ง” วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562
โดยมี นายชานนท์ อยู่เเพทย์ และ นายกษิดิศ ยุระชัย นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
เป็นตัวแทนของคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ร่วมสนุกในการประดิษฐ์กระทงเข้าร่วมประกวด

     
    

อ่านต่อ
3 พฤศจิกายน 2562  

ปฐมนิเทศสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 25262
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

  
  

อ่านต่อ
30 ตุลาคม 2562  

การจัดการความรู้เพื่อชุมชน

คณาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรนักจัดการความรู้เพื่อชุมชน: ภาคเหนือ
ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562. เวลา 9.00-12.00 น.
จัดโดย  เครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคเหนือ  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  

อ่านต่อ
22 สิงหาคม 2562  

กิจกรรม ต่อต้านคอร์รัปชั่นประจำปี 2562

กิจกรรม ต่อต้านคอร์รัปชั่นประจำปี 2562 “Zero Corruption Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา. ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ ร่วมลงนามความร่วมมือระหว่าง ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่ สถาบันการศึกษา สถานประกอบการ และหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการ D - Passport

ทั้งนี้ คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมรับฟังการเสวนาในหัวข้อ “ธรรมาภิบาลในโลกการเงินดิจิทัล” ที่จัดขึ้นภายในงาน

เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00–12.00 น. ณ อาคารหอประชุม NSP Rice Grain Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    

อ่านต่อ
19 สิงหาคม 2562  

อบรมสัมมนากติกาฟุตบอล

ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จัดการอบรมสัมมนากติกาฟุตบอล สำหรับนักศึกษาที่ลงเรียนในรายวิชา 010209 พลศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Physical Education for Quality of Life)

และเป็นนักกีฬาฟุตบอลได้เรียนรู้และให้ความสำคัญเกี่ยวกับกติกาฟุตบอลที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศใช้ในปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจาก นายจักตราวุธ จุลมาศ เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอสันทราย และนายสุพัฒน์ ไชยงาม เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอเมืองลำพูน เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

ในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

    

อ่านต่อ
18 สิงหาคม 2562  

รางวัลคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2562

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและบุคลากร คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

ที่ได้รับรางวัลคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2562 heart ได้แก่

นางสาวจันทร์จิรา มะโน เลขานุการคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์

นายเจตน์ แก้วอริยศักดิ์ นายกสโมสรคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

นางสาวนฤภร ใจดี นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศานศาสตร์

    

อ่านต่อ
7 สิงหาคม 2562  

Congratulations

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ร่วมมอบช่อดอกไม้ และของขวัญแสดงความยินดีกับอาจารย์ประกอบชัย ถมเพชร สังกัดภาควิชาศึกษาทั่วไป เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมชวสินธุ์ วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562

อ่านต่อ
4 สิงหาคม 2562  

ขอแสดงความยินดีรางวัล คนเด่น หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์

ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ในโอกาสเข้ารับรางวัล คนเด่น หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา 

    

อ่านต่อ
31 กรกฎาคม 2562  

ต้อนรับและร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาจีน ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยนวัตกรรม

อาจารย์ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดี อาจารย์ชุติมา ชวสินธุ์ รองอธิการบดี 

และ อาจารย์สุรัสวดี อินทร์ชัย คณบดีคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์

ร่วมต้อนรับและร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาจีน​ ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน​ วิทยาลัยนวัตกรรม

ณ ห้องประชุมชวสินธุ์

อ่านต่อ
23 – 25 กรกฎาคม 2562  

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 3.24 ระดับคุณภาพ ดี yes

- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

และขอขอบคุณ ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า ตัวแทนจากสถานประกอบการ ที่เสียสละเวลา มาเข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการฯ

    

อ่านต่อ
16-18 กรกฎาคม 2562  

โครงการปฏิบัติธรรมหลักสูตรการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวตามแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

เห็นกายเคลื่อนไหว เห็นใจนึกคิด smiley

นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เข้าร่วม โครงการปฏิบัติธรรมหลักสูตรการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวตามแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

โดยพระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน เจ้าอาวาสวัดป่าสันติธรรม จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2562

ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

     

อ่านต่อ
11 กรกฎาคม 2562  

เปิดตัวนักกีฬาฟุตบอลนอร์ท-วชิราลัย เชียงใหม่ ยูไนเต็ด

เปิดตัวสิงห์​ลูกหนัง​... สโมสรนอร์ท-วชิราลัย​ เชียงใหม่​ ยูไนเต็ด​ 

รวมทีมโดยนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์

ณ หอประชุมนานาชาติ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวา 2550 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

      

  

อ่านต่อ
7 กรกฎาคม 2562  

ศึกษาดูงานสโมสร สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด

คณบดี และคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ร่วมศึกษาดูงานสโมสรฟุตบอลสิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด ณ สนามสิงห์ สเตเดียม จ.เชียงราย

ในนามคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ นอร์ท-วชิราลัย เชียงใหม่ ยูไนเต็ด เพื่อนำเพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการสโมสรฟุตบอลในระดับอาชีพ

สำหรับเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการประยุกต์ใช้รูปแบบการบริหารจัดการมาพัฒนาสโมสรนอร์ท​ วชิราลัย เชียงใหม่ ยูไนเต็ด

    

    

อ่านต่อ
15 มิถุนายน 2562  

ปฐมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน รหัส 62

ปฐมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน รหัส 62 เสาร์ที่ 15 มิถุนายน 62

แต่ละคนมีเงื่อนไขชีวิตที่ต่างกัน แต่นั่นไม่ใช่อุปสรรคที่จะขวางกั้นความฝันของเราได้ yes

ที่นอร์ท-เชียงใหม่  เราพร้อมที่จะช่วยคุณสานฝัน...ให้เป็นจริง smiley

กับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ (เทียบโอน) เรียนวัน เสาร์-อาทิตย์. จบการศึกษาได้ใน 2 ปีการศึกษา

เพราะเรา... คือครอบครัวเดียวกัน heart

     

อ่านต่อ
14 มิถุนายน 2562  

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

จากใต้. อีสาน ตะวันออก ตะวันตก ภาคกลาง. ยันภาคเหนือ. มุ่งสานฝันร่วมกัน ที่ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนค่ะ smiley

    

อ่านต่อ
22-23 มิถุนายน 2562  

กิจกรรมเข้าค่ายละลายพฤติกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง สิงห์เงิน

กิจกรรมเข้าค่ายละลายพฤติกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง สิงห์เงิน

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 62 ค่ายขุนเณร กรมรบพิเศษที่ 5

โดยมี อาจารย์ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน

สำหรับกิจกรรมภายในค่าย จะเน้นเรื่องการสร้างสัมพันธภาพ การสร้างเสริมวินัย และปลูกฝังอุดมการณ์ความรักความสามัคคี smiley

    

อ่านต่อ
7 สิงหาคม 2561  

กลยุทธ์การตลาดในยุค Digital

Brainstorming กลยุทธ์การตลาดในยุค Digital คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์จะได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ CLEAR Team :Brainstorming กลยุทธ์การตลาดในยุค Digital ตามแผนปฏิบัติการของคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อจัดประชุมระดมความคิดเพื่อแนวทางในการทำตลาดของหลักสูตรในคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ในปี 2561 รวมทั้งส่งเสริมคุณลักษณะของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ตาม CLEAR Team ของมหาวิทยาลัยด้านการทำงานเป็นทีม (T-Teamwork) โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์อรรณพ ชัยวุฒิ คณะบริหารธุรกิจ มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

        

อ่านต่อ
24 กรกฎาคม 2561  

คัดเลือกนักกีฬาฟุตบอล นอร์ท-วชิราลัย เชียงใหม่ ยูไนเต็ด ครั้งที่ 2

กิจกรรมการคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอล นอร์ท-วชิราลัย เชียงใหม่ ยูไนเต็ด ครั้งที่ 2 ณ สนามฟุตบอลชัยพฤกษ์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

อ่านต่อ
11 กรกฎาคม 2561  

การอบรมเทคนิคการสอนแบบ Coaching

คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสอนแบบ Coaching and Thinking Classroom ในศตวรรษที่ 21” ณ ห้องรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
11 กรกฎาคม 2561

   

อ่านต่อ
30 พฤษภาคม 2561  

นำเสนอบทความทางวิชาการ

อาจารย์ ดร.พิมพ์วลัญช์ ศรีบุญ หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์จารุณี ปัญควนิช  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

การนำเสนอบทความทางวิชาการ ระดับชาติและระดับนานาชาติ เครือข่ายเบญจมิตร วิชาการ

The 8th Benjamitra Network National & International Conference from Sufficiency Economy to Sustainable Development  ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี

อ่านต่อ
27 พฤษภาคม 2561  

คัดเลือกนักกีฬาฟุตบอล นอร์ท-วชิราลัย เชียงใหม่ ยูไนเต็ด ครั้งที่ 1

กิจกรรมคัดตัวนักกีฬาฟุตบอลโครงการนอร์ท-วชิราลัย เชียงใหม่ ยูไนเต็ด ครั้งที่ 1

ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ และ โรงเรียนวชิราลัย

ณ สนามกีฬาชัยพฤกษ์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

  

อ่านต่อ
11 พฤษภาคม 2561  

สัมมนาวิชาภาษาไทย

นักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ได้จัดให้มีการสัมมนาภาษาไทย เพื่อเป็นการฝึกปฏิบัติจริงในรายวิชา 310401 การสัมมนาด้านภาษาไทย (Seminar on Thai Language) โดยมี อาจารย์นีรนาท ตาจุมปา เป็นอาจารย์ผู้สอน ในหัวข้อ "เรียนภาษาไทยอย่างไรให้ได้ผล ในฐานะภาษาที่สอง" วิทยากรโดย ดร.ภัทรภณ ศิลารักษ์ 

ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องรัฐมนตรี 

   

อ่านต่อ
11 พฤษภาคม 2561  

ขอบคุณครูอาสาสมัครชาวจีน

ผู้บริหาร และคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ร่วมแสดงความขอบคุณครูอาสาสมัครชาวจีนครูอาสาสมัครชาวจีน Miss Zong Hui Fang และ Miss Yang Shi Min ครูอาสาสมัครชาวจีนจากสำนักส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (Hanban) โครงการประสานงานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เนื่องในโอกาสจะกลับสู่มาตุภูมิสาธารณรัฐประชาชนจีน

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมชวสินธุ์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
       
 

อ่านต่อ
10 พฤษภาคม 2561  

จำลองการสัมภาษณ์งานวิชาบัณฑิตอุดมคติไทย

ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำลองการสอบสัมภาษณ์งานสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ ที่เรียนในรายวิชาบัณฑิตอุดมคติไทย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบสัมภาษณ์งานจริงและเพื่อให้นักศึกษาได้นำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการไปปรับปรุงพัฒนาตนเองในอนาคต และเพื่อทางสาขาฯ จะได้หาแนวทางในการพัฒนานักศึกษาก่อนจบการศึกษาต่อไป ทั้งนี้ทางภาควิชาศึกษาทั่วไปขอขอบพระคุณผู้บริหาร คณาจารย์ และทีมอาสาสมัครที่ได้ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ให้ความอนุเคราะห์ ร่วมเป็นกรรมการในการจำลองการสอบสัมภาษณ์งานดังกล่าว
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
          

อ่านต่อ
7 พฤษภาคม 2561  

นอร์ทฯ-วชิราลัย ผนึกกำลังพัฒนาฟุตบอล-วิชาการ

     มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ และ โรงเรียนวชิราลัย ร่วมกระชับมิตรพัฒนานักกีฬาและพัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างนักฟุตบอลมืออาชีพ ต่อยอดสร้างสโมสรฟุตบอลลุยแข่งขันทุกลีก
     เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ดร.ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดี พร้อมอาจารย์มณีวรรณ ชลัย รองอธิการบดี ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องวิชาการและกีฬาฟุตบอล ระหว่างสองสถาบัน  กับ อาจารย์ราตรี ตนเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิราลัย พร้อมด้วย อาจารย์คนอง ตนเล็ก ผู้จัดการโรงเรียนฯ 
     เพื่อพัฒนาความร่วมมือในการผลักดันให้นักฟุตบอลของโรงเรียนวชิราลัยเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ และเพื่อสร้างนักฟุตบอลอาชีพลุยแข่งขันทุกรายการไปพร้อมๆ กัน
     เป้าหมายสูงสุดในการจับมือกันครั้งนี้ คือ พัฒนาวิชาการไปพร้อมๆ กับสร้างมหาอำนาจลูกหนังมหาวิทยาลัยจนต่อยอดในระดับลีกอาชีพในนาม สโมสร “นอร์ท-วชิราลัย เชียงใหม่ ยูไนเต็ด”  โดยนักกีฬาของมหาวิทายาลัยนอร์ท-เชียงใหม่จะได้รับการฝึกสอนโดยทีมโค้ชวชิราลัยผู้สร้างแชมป์ฟุตบอลเยาชนรายการต่างๆ จนได้รับฉายา “มหาอำนาจลูกหนังขาสั้น”  โดยโค้ชสุบรรณ  วิบูลย์มา  เฮดโค้ชวชิราลัย  โค้ชปิยะ  ทิพย์เกสร ผู้ฝึกสอนทีมเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี แชมป์นพพ.คัพ ครั้งที่ 11 2561  โค้ชจิราชัย  โนกาศ  โค้ชสันติ  มูลถี  และโค้ชธนเชษฐ์  สุดใจ ทีมผู้ฝึกสอนทีมเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี แชมป์เยาวชนประชาชนภาคเหนือ 2558

  

  

อ่านต่อ