ข้อมูลพื้นฐานองค์กร


ปรัชญา

         “วิถีพอเพียง คู่เคียงสุจริต มีจิตอาสา นำพาวินัย ใส่ใจกิจกรรม รักษ์วัฒนธรรม”

ปณิธาน

          ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา ให้เป็นนักศึกษาที่มีคุณภาพพร้อมทั้งความรู้ด้านวิชาการ ด้านคุณธรรมจริยธรรม มีจิตอาสา มีวินัย มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม เพื่อนำพาไปสู่การพัฒนาสังคม และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

วิสัยทัศน์

พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ รู้จักรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย คิด ทำ อย่างพอเพียง เอื้ออาทรต่อสังคม และดำรงตนอย่างมีคุณค่า

พันธกิจ

          1. สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาในด้านคุณธรรมจริยธรรม วิชาการ กีฬา บำเพ็ญประโยชน์ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีพอเพียง

          2. ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ด้านวิชาชีพ และประสบการณ์ชีวิต เรียนรู้อย่างมีความสุข

          3. ให้บริการนักศึกษาในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความพร้อมและมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

วัตถุประสงค์

          เพื่อบ่มเพาะนักศึกษาให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข มีจิตสำนึกสาธารณะมีทักษะชีวิตความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนคุณภาพของสังคม ภาคภูมิใจในสถาบัน โดยผ่านกระบวนการพัฒนาครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา ด้านจิตใจและด้านสังคม

ภาระกิจ

1. เพื่อจัดบริการและสวัสดิการต่าง ๆ  ให้แก่นักศึกษา  เช่น  หอพัก  การให้คำปรึกษา  กีฬา  สุขภาพอนามัย  ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร  เป็นต้น

2. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตให้นักศึกษาโดยกระตุ้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  เป็นพลเมืองดี  เป็นที่พึ่งของสังคม  และประเทศชาติ

3. เพื่อให้นักศึกษาให้สามารถพัฒนาตนเองในด้านสติปัญญา  ร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  และสังคม

4. เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงการเป็นผู้นำ  และผู้ตามที่ดี

5. เพื่อให้นักศึกษารู้จักรักษาดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม อันแสดงออกถึงคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม

ประเด็นยุทธศาสตร์ สำนักกิจการนักศึกษา

 1. พัฒนาคุณภาพและคุณลักษณะบัณฑิตให้เป็นไปตามอัตลักษณ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

 2. พัฒนาองค์กรให้เป็นแห่งเรียนรู้ที่อบอุ่น

 3. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กรและระบบบริหารจัดการองค์กร

 

 

โครงสร้างการทำงาน


การบริการของสำนักกิจการนักศึกษา มีดังนี้

1. งานกิจกรรม  และวินัยนักศึกษา

จัดทำข้อระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา และวินัยนักศึกษา  มีการจัดทำคู่มือกิจกรรมนักศึกษา  ส่งเสริม สนับสนุน งานกิจกรรมนักศึกษา และวินัยนักศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย โดยวางแผน กำกับดูแล ติดตามผล และประเมินกิจกรรมนักศึกษาขององค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา  ชมรมนักศึกษา รวมทั้งสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย     ดำเนินการด้านวินัยนักศึกษาที่กระทำผิดวินัย ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

2. งานกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ

จัดทำข้อบังคับ ระเบียบ ข้อปฏิบัติการ ให้บริการด้านกีฬา สถานที่ อุปกรณ์กีฬาทั้งใน และภายนอก ให้บริการศูนย์ฟิตเนต เพื่อส่งเสริม พัฒนา สุขภาพบุคลากร และนักศึกษา   

  • ด้านสุขภาพมีการให้บริการศูนย์ออกกำลัง (NFC) นอร์ท-ฟิสเนสเซ็นเตอร์ ทุกวันโดยมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำในการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี

3. งานอนามัยนักศึกษา

จัดทำทะเบียนประวัตินักศึกษา และบุคลากรที่มาใช้บริการ ให้ความรู้ ข้อมูล การป้องกันเกี่ยวกับโรคปัจจุบัน ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น, ดูแลพยาบาล/ประสานงานใน การนำส่งโรงพยาบาล ดำเนินงานการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา, บริการเรียกร้องสินไหม ทดแทน และติดต่อประสานงานเรื่องบัตรประกันสุขภาพของนักศึกษา  โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่พยาบาล คอยดูแลนักศึกษาทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 17.00 น. และวันเสาร์ ตั้งแต่ 08.30 - 16.00 น.

  • ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ในการตรวจ วินิจฉัยโรคเบื้องต้น พร้อมทั้ง จัดให้มีการตรวจเอ็กซเรย์ ปอด และจัดทำระเบียนประวัติสุขภาพของนักศึกษา เพื่อทราบข้อมูลภาวะทางสุขภาพ และติดตามปัญหาสุขภาพของนักศึกษา เพื่อสะดวกในการดูแลอย่างใกล้ชิด

4. งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา  

จัดทำข้อบังคับ ระเบียบ  รวมทั้งบริการด้านการผ่อนผันทหาร  บริการเรื่องนักศึกษาวิชาทหาร บริการ

  • ด้านการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชาการทหาร  นักศึกษาชายที่มีอายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ และไม่ได้เรียนนักศึกษาวิชาทหาร (รด.), มีความประสงค์ ที่จะขอผ่อนผัน การตรวจเลือก เข้ารับราชาการทหาร ในระหว่างการเป็นนักศึกษา สามารถยื่นคำร้องต่องานบริการนักศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา ได้ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด
  • ด้านนักศึกษาวิชาทหาร นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา นักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ชั้นปีที่ 3 ที่มีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อในชั่นปีที่ 4 หรือ สำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 4 จากสถานศึกษาเดิม จะศึกษาต่อในชั้นปีที่ 5 สามารถยื่นคำร้องต่องานบริการนักศึกษา ที่สำนักกิจการศึกษา ก่อนเปิดภาคการศึกษาแรก ของทุกปีการศึกษา

5. งานศิลปวัฒนธรรม

จัดทำแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรม สนันสนุน ส่งเสริม พัฒนากิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม กับกับติดตามรวบรวมข้อมูลเอกสารหลักฐานทางด้านศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งฝึกประสบการณ์และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม นำไปสู่การเผยแพร่สู่สาธารณชนให้เป็นที่รู้จัก 

6. งานหอพัก

บริหารจัดการ  จัดทำทะเบียนห้องพัก/ประวัติของนักศึกษาที่พักในหอพัก ควบคุมดูแล และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย  จัดที่พักอาศัยให้มีความสะอาด สะดวกสบายปลอดภัย จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการศึกษาของนักศึกษา ตลอดจนช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของหอพักนักศึกษา ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย   ติดต่อประสานงานคณะกรรมการหอพักนักศึกษา และผู้ปกครองนักศึกษา ในด้านที่เกี่ยวข้อง จัดให้บริการกุญแจสำรอง  ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านการทำความสะอาดหอพัก  และติดตามค่าหอพักนักศึกษา

โครงสร้างองค์กร


โครงสร้างองค์กรโครงสร้างองค์กร

บุคลากร


 

อาจารย์ ดร.พงศพล มหาวัจน์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา


นางสาวรุ่งทิวา เต็มแว่น
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา
งานศิษย์เก่า/งานหอพัก

 

อาจารย์ประหยัด เลี้ยงจรูญ
ตำแหน่ง นักวิชาการ
งานกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ/งานอนามัย

นางสาวจุรีพร สุดใจ๋
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
งานศิลปะวัฒนธรรม/งานธุรการ

 

นายโสภณ เสาร์ภาษี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
งานกิจกรรมและบริการนักศึกษา/งานประชาสัมพันธ์

นายสุวิทย์ คำฟู
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
งานกิจกรรมและบริการนักศึกษา/งานประชาสัมพันธ์