Social Faculty North-Chiang Mai University

ข่าวประชาสัมพันธ์29 พฤศจิกายน 2566  

พิธีเปิดและลงนามในบันทึกความร่วมมือ

พิธีเปิดและลงนามในบันทึกความร่วมมือ

อาจารย์ ดร.วารุณี  โพธาสินธุ์  คณบดีคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ รับมอบอำนาจจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดและลงนามในบันทึกความร่วมมือ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุ (สถาบันพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 3  ในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์หางดงเข้มแข็ง เทศบาลตำบลหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 


อ่านต่อ
27 พฤศจิกายน 2566  

กิจกรรม "สืบสานป๋าเวณียี่เป็ง" ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรม "สืบสานป๋าเวณียี่เป็ง" ประจำปีการศึกษา 2566 

หลักสูตรประกาศนียบัตรการเตรียมความพร้อมด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ รวมกับ สำนักกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรม "สืบสานป๋าเวณียี่เป็ง" ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ลานกิจกรรมสุนทรี พร้อมแต่งชุดไทยถ่ายภาพประทับใจในงาน ร่วมทำกระทงจากใบตอง และกิจกรรมอื่นๆ 

Cr. ศูนย์สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่


อ่านต่อ
27 พศจิกายน 2566  

อ่านทั้งหมด

ศูนย์บริการวิชาการก้าวที่สำคัญทางภาษา ก้าวไปพร้อมกับเรา

คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาต่างประเทศ รุ่นที่ 5 หลักสูตรประกาศนียบัตรการเตรียมความพร้อมด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ : แผนการเรียนภาษาไทยเบื้องต้น (The Certificate of Languages and Thai Culture Preparation for Foreigners : Thai for Communication Program, North-Chiang Mai University) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พิธากรณ์ ธนิตเบญจสิทธิ์ รองอธิการบดี และรักษาการคณบดีคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ เป็นประธานกล่าวให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่

    

    

 

สหกิจศึกษารองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ประจำปีการศึกษา 2563

"อาจารย์ ดร.ณัฐชานันท์ วงศ์มูลิทธิกร" อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ได้ที่รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายส่งเสริม
การพัฒนาสหกิจศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องบัวเรศ คำทอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563

    
 


รางวัลการนำเสนอผลงานออกสหกิจศึกษาในรูปแบบ Infographics ดีเด่น ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
 "นายภาณุพงษ์ พรมจา" นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานออกสหกิจศึกษา
ในรูปแบบ Infographics ดีเด่น ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 นำเสนอผลงานสองภาษาในหัวข้อโครงงานพิเศษ คู่มือหนังสือการสนทนาภาษาจีน
เบื้องต้น ณ สถานประกอบการโรงแรมพระสิงห์วิลเลจ เชียงใหม่การนำเสนอผลงานออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษารูปแบบ Infographic ประจำปีการศึกษา 2562
การนำเสนอผลงานออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในรูปแบบ Infographic ประจำปีการศึกษา 2562 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 ณ ห้องรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่


      

ทุนการศึกษารายละเอียด ทุนการศึกษา

ติดต่อ