Social Faculty North-Chiang Mai University

ข่าวประชาสัมพันธ์9 มกราคม 2567  

ขอแสดงความยินดีในโอกาสรับรางวัล จาก ป.ป.ช.

ขอแสดงความยินดีในโอกาสรับรางวัล จาก ป.ป.ช.

ดร.ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดี เป็นตัวแทนมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร แด่ อาจารย์จักรพันธ์ ลิ่มมังกูร ผู้ช่วยรองอธิการบดี อาจารย์ ดร.ณัฐชานันท์ วงศ์มูลิธิกร หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์ ดร.พลอยพัชชา โค้วสุวรรณกิจ ในโอกาสได้รับรางวัลชมเชย จากการส่งบทความวิชาการเรื่อง "การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อป้องกันการทุจริต" จาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร

Cr. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. 


อ่านต่อ
16 มกราคม 2567  

100 ครูดี 100 ปีราชภัฏเชียงใหม่

100 ครูดี 100 ปีราชภัฏเชียงใหม่

อาจารย์ ดร.วารุณี  โพธาสินธุ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ และนางพรสวรรค์  ชาวเวียง (ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านปากเหมือง) นักศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้รับคัดเลือกจากศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้รับรางวัล “100 ครูดี 100 ปีราชภัฏเชียงใหม่” เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จะมีอายุครบ 100 ปี ในปีพุทธศักราช 2567 วันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่


อ่านต่อ
16 มกราคม 2567  

ศึกษาดูงาน ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร

ศึกษาดูงาน ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร

อาจารย์ประกอบชัย ถมเพชร อาจารย์ประจำภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ นำนักศึกษาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิต (Science and Technology for Living) (66-031301) ศึกษาดูงาน ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ 16 มกราคม 2567

#SDGS 11    


อ่านต่อ

อ่านทั้งหมด

ศูนย์บริการวิชาการก้าวที่สำคัญทางภาษา ก้าวไปพร้อมกับเรา

คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาต่างประเทศ รุ่นที่ 5 หลักสูตรประกาศนียบัตรการเตรียมความพร้อมด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ : แผนการเรียนภาษาไทยเบื้องต้น (The Certificate of Languages and Thai Culture Preparation for Foreigners : Thai for Communication Program, North-Chiang Mai University) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พิธากรณ์ ธนิตเบญจสิทธิ์ รองอธิการบดี และรักษาการคณบดีคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ เป็นประธานกล่าวให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่

    

    

 

สหกิจศึกษารองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ประจำปีการศึกษา 2563

"อาจารย์ ดร.ณัฐชานันท์ วงศ์มูลิทธิกร" อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ได้ที่รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายส่งเสริม
การพัฒนาสหกิจศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องบัวเรศ คำทอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563

    
 


รางวัลการนำเสนอผลงานออกสหกิจศึกษาในรูปแบบ Infographics ดีเด่น ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
 "นายภาณุพงษ์ พรมจา" นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานออกสหกิจศึกษา
ในรูปแบบ Infographics ดีเด่น ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 นำเสนอผลงานสองภาษาในหัวข้อโครงงานพิเศษ คู่มือหนังสือการสนทนาภาษาจีน
เบื้องต้น ณ สถานประกอบการโรงแรมพระสิงห์วิลเลจ เชียงใหม่การนำเสนอผลงานออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษารูปแบบ Infographic ประจำปีการศึกษา 2562
การนำเสนอผลงานออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในรูปแบบ Infographic ประจำปีการศึกษา 2562 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 ณ ห้องรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่


      

ทุนการศึกษารายละเอียด ทุนการศึกษา

ติดต่อ