Social Faculty North-Chiang Mai University

ข่าวประชาสัมพันธ์11 ตุลาคม 2565  

กิจกรรมท่องโลกภาษาจีน

ขอเชิญชวนร่วม "กิจกรรมท่องโลกภาษาจีน" จัดโดย ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ชั้น 1 ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

 

 


อ่านต่อ
4 ตุลาคม 2565  

กิจกรรมเย็บถุงผ้า เพื่อใส่ถุงปัสสาวะ และพอร์ตเคมีบำบัดแก่ผู้ป่วยมะเร็ง

ขอเชิญชวนผู้มีจิตอาสา ร่วมกิจกรรมกับนักศึกษารายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และรายวิชาจิตวิทยาเพื่อการทำงาน  กิจกรรมเย็บถุงผ้า เพื่อใส่ถุงปัสสาวะ และพอร์ตเคมีบำบัดแก่ผู้ป่วยมะเร็ง มอบแด่ ผู้ป่วยมะเร็งโรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน   จัดโดย  คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ร่วมกับสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่


อ่านต่อ
24 กันยายน 2565  

การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาครูสู่การประเมินวิทยฐานะ

นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา "การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาครูสู่การประเมินวิทยฐานะ"

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 08.00-12.00 น.

ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Team

สนใจเข้าร่วมสัมมนา ลงทะเบียนตาม QR 


อ่านต่อ

อ่านทั้งหมด

ศูนย์บริการวิชาการก้าวที่สำคัญทางภาษา ก้าวไปพร้อมกับเรา

คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาต่างประเทศ รุ่นที่ 5 หลักสูตรประกาศนียบัตรการเตรียมความพร้อมด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ : แผนการเรียนภาษาไทยเบื้องต้น (The Certificate of Languages and Thai Culture Preparation for Foreigners : Thai for Communication Program, North-Chiang Mai University) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พิธากรณ์ ธนิตเบญจสิทธิ์ รองอธิการบดี และรักษาการคณบดีคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ เป็นประธานกล่าวให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่

    

    

 

สหกิจศึกษารองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ประจำปีการศึกษา 2563

"อาจารย์ ดร.ณัฐชานันท์ วงศ์มูลิทธิกร" อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ได้ที่รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายส่งเสริม
การพัฒนาสหกิจศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องบัวเรศ คำทอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563

    
 


รางวัลการนำเสนอผลงานออกสหกิจศึกษาในรูปแบบ Infographics ดีเด่น ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
 "นายภาณุพงษ์ พรมจา" นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานออกสหกิจศึกษา
ในรูปแบบ Infographics ดีเด่น ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 นำเสนอผลงานสองภาษาในหัวข้อโครงงานพิเศษ คู่มือหนังสือการสนทนาภาษาจีน
เบื้องต้น ณ สถานประกอบการโรงแรมพระสิงห์วิลเลจ เชียงใหม่การนำเสนอผลงานออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษารูปแบบ Infographic ประจำปีการศึกษา 2562
การนำเสนอผลงานออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในรูปแบบ Infographic ประจำปีการศึกษา 2562 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 ณ ห้องรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่


      

ทุนการศึกษารายละเอียด ทุนการศึกษา

ติดต่อ