Social Faculty North-Chiang Mai University

ข่าวประชาสัมพันธ์12 กุมภาพันธ์ 2566  

“สังคม สร้าง สุข”

“สังคม สร้าง สุข”

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์นี้ คณาจารย์และนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จะได้เข้าร่วมเป็นจิตอาสาเตรียมจัดงานและออกโรงทาน  ในงานธรรมะเปลี่ยนชีวิต ครั้งที่ 20  ณ วัดสันป่าสักวรอุไร อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ขอเรียนเชิญท่านสาธุชนร่วมสวดมนต์และฟังธรรม พร้อมรับอาหารฟรีที่ โรงทานภายในงานได้เลยนะคะ

โดยโรงทานของคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ จะมีอาหารไว้บริการฟรี  ‼ เริ่มเวลา 10.00 น.

“สังคมดีมีน้ำใจ  เริ่มต้นได้ที่ตัวเราเอง”

 


อ่านต่อ
23 มกราคม 2566  

บริการวิชาการสู่สังคม

 บริการวิชาการสู่สังคมพื้นที่บ้านป่าตึงงาม

       อาจารย์ ดร.วารุณี  โพธาสินธุ์ หัวหน้างานฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคม คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ได้บรรยายและสาธิตการทำลูกประคบสมุนไพรจากพืชสมุนไพรสวน 4G เพื่อขยายความรู้ด้านมิติสุขภาพ และลดการใช้ยาแผนปัจจุบัน และสร้างความเข้าใจในการรักษาสุขภาพ รวมถึงสร้างรายได้สู่ชุมชน โดยใช้พืชสมุนไพรธรรมชาติ จากสวน 4G และพืชพื้นถิ่น สู่พื้นที่บ้านป่าตึงงาม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

#บริการวิชาการสู่สังคม

#คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์

 

 


อ่านต่อ
วันที่ 18 มกราคม 2566  

บริการวิชาการสู่สังคม สาธิตการทำลูกประคบสมุนไพร

บริการวิชาการสู่สังคม  สาธิตการทำลูกประคบสมุนไพร

       รองศาสตราจารย์ ดร.พิธากรณ์ ธนิตเบญจสิทธิ์ รองอธิการบดีและรักษาการคณบดีคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ นำคณาจารย์และนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ภายใต้โครงการบริการวิชาการแก่สังคม วิทยากรให้ความรู้ อาจารย์ ดร.วารุณี  โพธาสินธุ์ หัวหน้างานฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคม ได้บรรยายและสาธิตการทำลูกประคบสมุนไพรจากสวน 4G เพื่อขยายความรู้ด้านมิติสุขภาพ สู่พื้นที่บ้านป่าตึงงาม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

       เพื่อลดการใช้ยาแผนปัจจุบัน และสร้างความเข้าใจในการรักษาสุขภาพ รวมถึงสร้างรายได้สู่ชุมชน โดยใช้พืชสมุนไพรธรรมชาติ จากสวน 4G และพืชพื้นถิ่น ณ บ้านป่าตึงงาม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

#บริการวิชาการสู่สังคม

#คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์

Cr. Jarunee Punkavanich

 


อ่านต่อ

อ่านทั้งหมด

ศูนย์บริการวิชาการก้าวที่สำคัญทางภาษา ก้าวไปพร้อมกับเรา

คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาต่างประเทศ รุ่นที่ 5 หลักสูตรประกาศนียบัตรการเตรียมความพร้อมด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ : แผนการเรียนภาษาไทยเบื้องต้น (The Certificate of Languages and Thai Culture Preparation for Foreigners : Thai for Communication Program, North-Chiang Mai University) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พิธากรณ์ ธนิตเบญจสิทธิ์ รองอธิการบดี และรักษาการคณบดีคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ เป็นประธานกล่าวให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่

    

    

 

สหกิจศึกษารองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ประจำปีการศึกษา 2563

"อาจารย์ ดร.ณัฐชานันท์ วงศ์มูลิทธิกร" อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ได้ที่รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายส่งเสริม
การพัฒนาสหกิจศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องบัวเรศ คำทอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563

    
 


รางวัลการนำเสนอผลงานออกสหกิจศึกษาในรูปแบบ Infographics ดีเด่น ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
 "นายภาณุพงษ์ พรมจา" นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานออกสหกิจศึกษา
ในรูปแบบ Infographics ดีเด่น ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 นำเสนอผลงานสองภาษาในหัวข้อโครงงานพิเศษ คู่มือหนังสือการสนทนาภาษาจีน
เบื้องต้น ณ สถานประกอบการโรงแรมพระสิงห์วิลเลจ เชียงใหม่การนำเสนอผลงานออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษารูปแบบ Infographic ประจำปีการศึกษา 2562
การนำเสนอผลงานออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในรูปแบบ Infographic ประจำปีการศึกษา 2562 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 ณ ห้องรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่


      

ทุนการศึกษารายละเอียด ทุนการศึกษา

ติดต่อ