Social Faculty North-Chiang Mai University

เกี่ยวกับคณะ:: วัตถุประสงค์

1.  ดำเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

2.  พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาและเป็นคณะที่สนับสนุนการเรียนการสอนในรายวิชาบังคับพื้นฐานของมหาวิทยาลัย

3.  สนับสนุนความสัมพันธ์ทางวิชาการระหว่างประเทศในระดับภูมิภาค

4.  ดำเนินการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล