Social Faculty North-Chiang Mai University

เกี่ยวกับคณะ:: ประวัติ 

     คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2545 ตามความเห็นชอบของสภาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2545/11 ดังปรากฏหลักฐานในหนังสือของสำนักงานอธิการบดีเลขที่ วนช.111/223 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2545 ที่มีถึงปลัดทบวงมหาวิทยาลัย  ต่อมาเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2545รองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย (รศ.สงคราม  เหลืองทองคำ) ได้มีหนังสือที่ ทบ 0207/8472 แจ้งทราบเกี่ยวกับการจัดตั้งคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์         

     ปัจจุบันคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ประกอบด้วยการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท รวมทั้งภาควิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสอนรายวิชาบังคับพื้นฐานให้กับสาขาวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัย  โดยมีการดำเนินการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ทั้งหมด จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ในระดับปริญญาโท มีจำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน