หลักสูตร

  • หลักสูตรปริญญาตรี

  • สาขาวิชาการจัดการ
  • สาขาวิชาการจัดการ ธุรกิจการบินและการท่องเที่ยว
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
  • หลักสูตรปริญญาโท

  • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (MBA)

  • หลักสูตรปริญญาเอก

  • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (DBA)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม