หลักสูตร

  • หลักสูตรปริญญาตรี

  • สาขาวิชาการจัดการ
  • สาขาวิชาการจัดการ ธุรกิจการบินและการท่องเที่ยว
  • สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
  • หลักสูตรปริญญาโท

  • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (M.B.A.)

  • หลักสูตรปริญญาเอก

  • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (D.B.A.)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม