ปรัชญา

“ซื่อตรง ขยัน เที่ยงธรรม” (Honesty Diligence Justice)

คุณสมบัติพื้นฐานของมนุษย์ที่จะประสบความสำเร็จละดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ อย่างมีความสุข เพราะคุณธรรมเหล่านี้เป็นพื้นฐานของการสร้างองค์กร และสร้างบ้านสร้างเมือง

ปณิธาน

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติที่สำคัญ 5 ประการ คือ

รู้สึก : เป็นบัณฑิตที่รู้จักคิดหลายชั้น จึงจะเข้าใจปัญหาอันเป็นสาระสำคัญได้ ถูกต้องตามความเป็นจริง

รู้กว้าง : เป็นผู้กว้างขวางพอที่จะมีความรอบรู้ในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

คิดเป็น : เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ และเรียนรู้ตลอดเวลารวมทั้งเป็นผู้ที่

มีจริยธรรม และคุณธรรม สามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และอย่างมีศักดิ์ศรี

ทำเป็น : เป็นบัณฑิตที่สามารถทำงานได้จริง ทำงานให้สำเร็จ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

แก้ปัญหาเป็น : เป็นผู้ที่สามารถใช้เทคนิคเพื่อการแก้ปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาได้ที่ต้องเผชิญสถานการณ์เมื่อเข้าไปประกอบธุรกิจ

วัตถุประสงค์

คณะบริหารธุรกิจมีวัตถุประสงค์ โดยมุ่งส่งเสริมให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบงานบริหาร จัดการ และระบบประกันคุณภาพของคณะฯ ดังนี้

 1. จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
 2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการทำงาน
 3. สนับสนุนความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง
 4. ใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 5. จัดหาอาจารย์ประจำที่มีคุณภาพที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ
 6. สนับสนุนและส่งเสริมคณาจารย์ให้มีโอกาสเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
 7. ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งภายในและต่างประเทศ โดยการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ วิชาชีพ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อตอบสนองสังคมและชุมชนในท้องถิ่น
 8. กระตุ้นให้คณาจารย์ร่วมมือร่วมใจและสร้างสรรค์โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพในรูปแบบต่างๆ
 9. ส่งเสริมให้คณาจารย์พัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ ละวิชาชีพที่สังคมและชุมชน ท้องถิ่นมีความต้องการ

วิสัยทัศน์

คณะบริหารธุรกิจ มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานการให้บริการการศึกษาระดับสากล ผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีคุณภาพ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีจริยธรรมและคุณธรรมสามารถบูรณาการองค์ความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ โลกได้อย่างเหมาะสม

พันธกิจ

 1. ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั้งวิชาการและวิชาชีพ คือ มีความรู้ และทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำนึกแบบผู้ประกอบการ สนองความต้องการของตลาดแรงงาน
 2. พัฒนาคุณภาพชีวิต ให้โอกาสในการเรียนรู้ สร้างสรรค์บรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตน เองให้แก่ทุกคน โดยการศึกษา และ สร้างประสบการณ์ชีวิต
 3. ให้บริการการศึกษาที่ได้มาตรฐานการศึกษา บริหารจัดการการเรียนการสอนด้วยสื่ออุปกรณ์ และคณาจารย์ที่มีคุณภาพ มีหลักสูตรทันสมัย แก่สังคม ชุมชน
 4. เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมการค้นคว้าวิจัย ปัญหาด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาองค์ความรู้ ส่งเสริม พัฒนารูปแบบและวิธีการเรียนการสอนให้ทันเหตุการณ์อย่างต่อเนื่องและการแก้ ปัญหาการประกอบธุรกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
 5. ให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและให้ความร่วมมือในการส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น