Social Faculty North-Chiang Mai University

ข่าวประชาสัมพันธ์ศึกษาดูงาน ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร

อาจารย์ประกอบชัย ถมเพชร อาจารย์ประจำภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ นำนักศึกษาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิต (Science and Technology for Living) (66-031301) ศึกษาดูงาน ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ 16 มกราคม 2567

#SDGS 11