Social Faculty North-Chiang Mai University30 กรกฎาคม 2563  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับบัณฑิตศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับบัณฑิตศึกษา
คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2563


>> ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ

อ่านต่อ
30 กรกฎาคม 2563  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วิชาคอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา
คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

>> ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ

  

อ่านต่อ
16 กรกฎาคม 2563  

น้อมจิตวันทาบูรพคณาจารย์

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
เข้าร่วมพิธีไหว้ครู “น้อมจิตวันทาบูรพคณาจารย์” ประจำปีการศึกษา 2563 และร่วมแสดงความยินดีนักศึกษาผู้รับเกียรติบัตรเรียนดี และดีเยี่ยม
ของคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

   

   

    

 

อ่านต่อ
10 กรกฎาคม 2563  

มอบทุนการศึกษา

Mr.Guo Hui คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มอบทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท ให้แก่ นายสิรวิชญ์ อุ้ยวงษ์ศา
นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 1
โดยมีคุณณัฏฐ์ลิตา สุวรรณศรี เป็นผู้ประสานงานเพื่อมอบทุนการศึกษา ดังกล่าว​ 
พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.พิมพ์วลัญช์ ศรีบุญ อาจารย์ ดร.ณัฐชานันท์ วงศ์มูลิทธิกร อาจารย์เศกชัย ชมภูนุช และโค้ชธนธัติ สองมลธนา ร่วมแสดงความยินดี

อ่านต่อ
25 มิถุนายน 2563  

การประชุมคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

การประชุมคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา​ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชา
ภาควิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2562  วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมชวสินธุ์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่​   

อ่านต่อ
24 มิถุนายน 2563  

ร่วมแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี กับ​ อาจารย์ ดร.พิมพ์วลัญช์ ศรีบุญ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์​ ตั้งแต่ปีการศึกษา​ 2563​ เป็นต้นไป

   

อ่านต่อ
24 มิถุนายน 2563  

ร่วมแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี กับ​ อาจารย์จารุณี ปัญควณิช เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งรักษาการหัวหน้าภาควิชาศึกษาทั่วไป
คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์​ ตั้งแต่ปีการศึกษา​ 2563​ เป็นต้นไป

   

อ่านต่อ
19 มิถุนายน 2563  

ร่วมแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี​ กับ​ อาจารย์ ดร.ธีระภัทร ประสมสุข​
เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์​ ตั้งแต่ปีการศึกษา​ 2563​ เป็นต้นไป

อ่านต่อ
3 เมษายน 2563  

ผลงานออกสหกิจศึกษาในรูปแบบ Infographics ดีเด่น

นายภาณุพงษ์ พรมจา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานออกสหกิจศึกษา
ในรูปแบบ Infographics ดีเด่น ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 นำเสนอผลงานสองภาษาในหัวข้อโครงงานพิเศษ คู่มือหนังสือการสนทนา
ภาษาจีนเบื้องต้น ณ สถานประกอบการโรงแรมพระสิงห์วิลเลจ เชียงใหม่ ^-^


 

อ่านต่อ
10 มีนาคม 2563  

ร่วมแสดงความยินดี

คณาจารย์คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ นำโดยอาจารย์สุรัสวดี อินทร์ชัย คณบดี ร่วมแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการ
ในโอกาสที่ อาจารย์ ดร.ณัฐชานันท์ วงศ์มูลิทธิกร อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สำเร็จการศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

   

   

 

อ่านต่อ
10 มีนาคม 2563  

เปิดเรียนหลักสูตรระยะสั้น

ภาควิชาศึกษาทั่วไปร่วมกับสาขาวิชาภาษาจีน​เพื่อการสื่อสาร เปิดการเรียนการสอนหลักสูตระยะสั้น สำหรับชาวต่างชาติ
โดยมีกำหนดการเปิดเรียน ดังนี้
แผนภาษาไทย
   - ห้องเรียนที่​ 1​ วันที่ 10​ มีนาคม​ 2563
   - ห้องเรียนที่​ 2​ วันที่​ 23​ มีนาคม​ 2563
   - ห้องเรียนที่​ 3​ วันที่​ 5​ พฤษภาคม​ 2563
แผนภาษาอังกฤษ
   - ห้องเรียนที่​ 1​ วันที่ 23​ มีนาคม​ 2563

   

 

 


 

อ่านต่อ
4 มีนาคม 2563  

เตรียมตัวกลับสู่มาตุภูมิ

อาจารย์ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ได้ให้โอวาทและกล่าวอำลาแก่ MISS LIANG TIAN
ครูอาสาสมัครชาวจีนจากสำนักส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (Hanban) โครงการประสานงานของ
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมเนื่องในโอกาสจะกลับสู่มาตุภูมิสาธารณรัฐประชาชนจีน
วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมชวสินธุ์ อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

   


 

อ่านต่อ
1 มีนาคม 2563  

งานสัมมนา “ท้องถิ่นกับการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน”

นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคเสาร์-อาทิตย์ รหัส 61) จัดงานสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “ท้องถิ่นกับการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน”
ในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ณ หอประชุม เทศบาลตำบลสันผักหวาน
งานสัมมนาที่เกิดขึ้น นอกจากจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งไว้แล้ว ผลพลอยได้ แต่มี...คุณค่าแสนยิ่งใหญ่ จากการจัดงานครั้งนี้
คือ ภาพแห่งความรักและสามัคคี ที่นักศึกษาในรุ่น มีต่อกัน ทุกๆ ท่านช่วยกันทำงาน คนละเล็กคนละน้อย ทั้งที่บางท่านเป็นระดับผู้บริหาร
องค์กร/หน่วยงาน หรือเป็นเจ้าของกิจการ ภาพแห่งน้ำใจ ที่รุ่นพี่-รุ่นน้อง มีต่อกันเอื้อเฟื้อน้ำใจช่วยงานซึ่งกันและกันทำให้งานสำเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี และมีหัวใจของความเป็น...สิงห์เงิน ที่พวกเราคณาจารย์ทุกๆคนภาคภูมิใจ 

   

   

   

   


 

อ่านต่อ
24 กุมภาพันธ์ 2563  

บริการวิชาการแก่สังคม

คณาจารย์คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ : กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2563 ประกอบด้วย
อาจารย์ ดร.วารุณี โพธาสินธุ์ คณะกรรมการตัดสินโครงงานวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4-6 และ ม.1-3
อาจารย์ ดร.ภูเบศ พวงแก้ว คณะกรรมการตัดสินโครงงานคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4-6 และ ม.1-3
อาจารย์นิตยา มูลสาร คณะกรรมการตัดสินการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ชั้น ป.4-6 และ ม.1-3 และละครภาษาอังกฤษ ชั้น ม.1-3
อาจารย์จารุณี ปัญควณิช คณะกรรมการตัดสินการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ชั้น ป.4-6 และ ม.1-3 และโครงงานภาษาไทย ชั้น ม.1-3
อาจารย์ปริยดา วงค์คม คณะกรรมการตัดสินการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ชั้น ป.4-6 และ ม.1-3 และละครภาษาจีน ไม่กำหนดระดับชั้น
จัดโดยสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในวันเสาร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย
อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

  

  

  

   

อ่านต่อ
14 กุมภาพันธ์ 2563  

แสดงความยินดีกับทีมนักกีฬาหมากกระดาน

คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับทีมนักกีฬาหมากกระดาน
ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 "THE SUN GAMES 2020" ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 
เหรียญทอง ประกอบด้วย
   - นายศิวะวงศ์ โชติธาดา คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์
   - ส.ต.ท.สุภวัช เตชาวงศ์ คณะนิติศาสตร์

เหรียญเงิน ประกอบด้วย
   - ส.ต.ท.สุภวัช เตชาวงศ์ คณะนิติศาสตร์
   - นายศิวะวงศ์ โชติธาดา คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์
   - นายกฤชนนท์ ดาราณรงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี


   

 

อ่านต่อ
14 กุมภาพันธ์ 2563  

ปิดคอร์สโครงการอบรมโปรแกรม Microsoft Excel

คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3
วิทยากรโดย อาจารย์รัฐนันท์ วุฒิเดช ผู้ช่วยคณบดี คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB2
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาทุกๆ คน จะได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้ 
ไปใช้ประโยชน์ทั้งในการเรียน และการทำงานในอนาคตต่อไป


   

  

  

    

 

อ่านต่อ
13 กุมภาพันธ์ 2563  

สอบปลายภาควิชาบัณฑิตอุดมคติไทย

ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดสอบปลายภาคในวิชาบัณฑิตอุดมคติไทย ในลักษณะการสอบสัมภาษณ์งาน
จำลองเหมือนสถานการณ์จริง ซึ่งได้รับความกรุณาจากตัวแทนคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชา และอาสาสมัครชาวต่างชาติที่ร่วมสัมภาษณ์นักศึกษา
ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 

  

  

  


 

อ่านต่อ
7 กุมภาพันธ์ 2563  

โครงการอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel

นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 และ 3 อบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 
วิทยากรโดย อาจารย์รัฐนันท์ วุฒิเดช ผู้ช่วยคณบดีคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์
ในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ LAB2 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

  

    


 

อ่านต่อ
6 กุมภาพันธ์ 2563  

การเตรียมความพร้อมในการสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน

ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดบรรยายหัวข้อ "การเตรียมความพร้อมในการสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน"
โดย คุณนลินี หอสถิตย์กุล และคุณประพาพร สีลา จากสำนักปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคเหนือ บริษัท แอดวานซ์อินโฟเซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS)
บรรยายให้แก่นักศึกษาในรายวิชาบัณฑิตอุดมคติไทย วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

  

  


 

อ่านต่อ
30 มกราคม 2563  

การมีจิตใจรักในงานด้านบริการ (Service Mind)

ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดบรรยายหัวข้อ “การมีจิตใจรักในงานด้านบริการ (Service Mind)”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ บรรยายให้แก่นักศึกษาในรายวิชาบัณฑิตอุดมคติไทย
วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

  

  


 

อ่านต่อ
23 มกราคม 2563  

แนวทางการเป็นผู้ประกอบการและสิ่งที่ควรเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงาน

ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดบรรยายหัวข้อ “แนวทางการเป็นผู้ประกอบการและ
สิ่งที่ควรเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงาน” โดย คุณรัตนา ปาละพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทผึ้งน้อย เบเกอรี่ จำกัด
และคุณยุทธนา กล้าผจญ ผู้จัดการทั่วไป บริษัทผึ้งน้อย เบเกอรี่ จำกัด บรรยายให้แก่นักศึกษาในรายวิชา
บัณฑิตอุดมคติไทย วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

  

  

 

อ่านต่อ
19 มกราคม 2563  

พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 17

คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ขอแสดงความชื่นชมและยินดี 
กับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน 
เนื่องในโอกาสพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 17 ของมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

  

  

  

 

อ่านต่อ
16 มกราคม 2563  

แนวทางการตอบคำถามการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ

ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดบรรยายหัวข้อ “แนวทางการตอบคำถามการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ”

โดย อาจารย์เสวตร์ ตาจุมปา ผู้ช่วยรองอธิการบดี และ Ms. Isabel Anis Rozsa บรรยายให้แก่นักศึกษาในรายวิชาบัณฑิตอุดมคติไทย

ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

   

   

   

 

อ่านต่อ
13 มกราคม 2563  

ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร (หลักสูตรภาษาไทยเพื่อชาวต่างชาติ)

คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการเตรียมความพร้อมด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย

สำหรับชาวต่างชาติ (หลักสูตรภาษาไทยเพื่อชาวต่างชาติ) โดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ณรงค์ ชวสินธุ์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่เป็นประธานกล่าวต้อนรับนักศึกษา ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์-เชียงใหม่

   

   

 

อ่านต่อ
11 มกราคม 2563  

ปันรักให้น้อง....จากใจพี่

คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ร่วมกับ สโมสรนอร์ท-วชิราลัย เชียงใหม่ ยูไนเต็ด และเทศบาลตำบลน้ำแพร่

อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันเด็ก โครงการปันรักให้น้อง....จากใจพี่ 

ณ เทศบาลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

“การให้คือความสุขที่แท้จริง”

   

   

   

   

 

อ่านต่อ
9 มกราคม 2563  

การปรับตัวของบัณฑิตในทศวรรษที่ 21

ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดบรรยายหัวข้อ "การปรับตัวของบัณฑิตในทศวรรษที่ 21"

โดย คุณสราวุฒิ สินสำเนา ผู้บริหาร อีพี.เดคคอร์ (ประเทศไทย) บรรยายให้แก่นักศึกษาในรายวิชาบัณฑิตอุดมคติไทย

ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

   

   

 

อ่านต่อ
2 มกราคม 2563  

เทคนิคการเขียนโครงการ (จิตอาสา/จิตสาธารณะ)

ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดบรรยายหัวข้อ "เทคนิคการเขียนโครงการ (จิตอาสา/จิตสาธารณะ)"
โดย อาจารย์ ดร.ณัฐชานันท์ วงศ์มูลิทธิกร บรรยายให้แก่นักศึกษาในรายวิชาบัณฑิตอุดมคติไทย
ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 

  

 

  

 

อ่านต่อ
19 ธันวาคม 2562  

จิตวิทยาการทำงานและการจัดการความขัดแย้ง

ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดบรรยายหัวข้อ “จิตวิทยาการทำงานและการจัดการความขัดแย้ง” โดย อาจารย์พัทธ์รดา ยาประเสริฐ บรรยายให้แก่นักศึกษาในรายวิชาบัณฑิตอุดมคติไทย ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

  

  

 

อ่านต่อ
17 ธันวาคม 2562  

เดิน-วิ่ง ฮอมบุญ

อาจารย์สุรัสวดี อินทร์ชัย คณบดีคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ นำคณาจารย์นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง ฮอมบุญ ณ เส้นทาง
วัดหนองพันเงิน -> บ้านหนองปึ่ง -> บ้านต้นโชค(บ้านร้อง) -> บ้านมะจำโรง -> บ้านต้นผึ้ง -> สิ้นสุดบ้านหนองสะเรียม ทต.ยุหว่า
เพื่อร่วมสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ร่วมกับโรงพยาบาลสันป่าตอง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

  
  

  

  

 

อ่านต่อ
12 พฤศจิกายน 2562  

รู้เท่าทันกฎหมาย ไม่เสียหายกับชีวิต

ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดบรรยายหัวข้อ "รู้เท่าทันกฎหมาย ไม่เสียหายกับชีวิต"
โดยอาจารย์ปาณิษตรา บุญส่ง อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ บรรยายให้แก่นักศึกษา
ในรายวิชาบัณฑิตอุดมคติไทย วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่


  

อ่านต่อ
4 ธันวาคม 2562  

PR หลักสูตร รปศ. เสาร์-อาทิตย์

ขอขอบคุณ​ และเป็นกำลังใจทีม​ให้กับทีมการตลาดของคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์
ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร​รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ภาคเสาร์-อาทิตย์​
นำโดย อาจารย์ ดร.ณัฐชานันท์ วงศ์มูลิทธิกร อาจารย์เสกชัย ชมพูนุช
​ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ​ ในการประชุมกำนัน​ ผู้ใหญ่บ้าน​ อำเภอแม่แตง​ จังหวัดเชียงใหม่​

  

  


 

อ่านต่อ
4 ธันวาคม 2562  

การรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2558

ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่​ ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะสถาบัน​อุดมศึกษาเอกชน​ พ.ศ.​2558​
จากคณะกรรมการการอุดมศึกษา (หรือ กกอ.) ว่ามีคุณภาพและมาตรฐาน สามารถจัดการเรียนการสอนและประสาทปริญญาบัตร
ในระดับชั้นวิชาที่เปิดการเรียนการสอนได้ และหลักสูตรที่ได้รับการรับรองฯของคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์  
จำนวน​ 3​ หลักสูตรได้แก่
     - หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
     - หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
     - หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อ่านต่อ
30 พฤศจิกายน 2562  

แข่งขันสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติถวายงานผ่านภาษาตามรอยพระยุคลบาทช่วยชาติได้อย่างไร

ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยนอร์ท- เชียงใหม่ ผ่านการคัดเลือก เข้ารอบที่ 2 รอบฉับพลันระดับภูมิภาค 
นายวรวิช พนากังวาน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
นางสาวอโนชา ลาขุมเหล็ก นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจ
แข่งขันสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติถวายงานผ่านภาษาตามรอยพระยุคลบาทช่วยชาติได้อย่างไร

“ประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562”
ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว
วันที่ 30 พฤศจิกายน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

  

อ่านต่อ
21 พฤศจิกายน 2562  

การบริหารการเงินในศตวรรษที่ 21

ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดบรรยายหัวข้อ "การบริหารการเงินในศตวรรษที่ 21"
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ คำวงศ์ปีน อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
บรรยายให้แก่นักศึกษาในรายวิชาบัณฑิตอุดมคติไทย วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

   

อ่านต่อ
23-24 พฤศจิกายน 2562  

ธรรมะเปลี่ยนชีวิต ครั้งที่ 18

นักศึกษา และ คณาจารย์ คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ช่วยเตรียมงาน ธรรมะเปลี่ยนชีวิต ครั้งที่ 18
ณ วิหารหลวง วัดสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2562

   

   

   

 

อ่านต่อ
20-22 พฤศจิกายน 2562  

RANC 2019

คณาจารย์คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ร่วมนำเสนอผลงาน และเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัย
สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 “ขับเคลื่อนพลังเครือข่ายการวิจัย และนวัตกรรม อย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนา
ประเทศไทย 4.0 ให้ยั่งยืน” ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

   

อ่านต่อ
21 พฤศจิกายน 2562  

รู้เท่าทัน Social Media

ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดบรรยายหัวข้อ “การรู้เท่าทัน Social Media”
โดยพ.ต.ท.ดร.ภัทรวุฒิ อัครภัทร รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรแม่ใจ จังหวัดพะเยา
บรรยายให้แก่นักศึกษาในรายวิชาบัณฑิตอุดมคติไทย ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

  

  

อ่านต่อ
14 พฤศจิกายน 2562  

การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทต่างๆ ทางสังคม

ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดบรรยายหัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทต่างๆ ทางสังคม”
โดยคุณปัทมาภรณ์ แสงอนันต์ เจ้าของสถาบันเตรียมความพร้อมสู่การเป็นแอร์ฯ-สจ๊วต Fly To Goal By CrewBelle
บรรยายให้แก่นักศึกษาในรายวิชาบัณฑิตอุดมคติไทย
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

  

    

อ่านต่อ
8 พฤศจิกายน 2562  

สืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2562

สืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2562 
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม “สืบสานประเพณียี่เป็ง” วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562
โดยมี นายชานนท์ อยู่เเพทย์ และ นายกษิดิศ ยุระชัย นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
เป็นตัวแทนของคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ร่วมสนุกในการประดิษฐ์กระทงเข้าร่วมประกวด

     
    

อ่านต่อ
3 พฤศจิกายน 2562  

ปฐมนิเทศสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 25262
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

  
  

อ่านต่อ
30 ตุลาคม 2562  

การจัดการความรู้เพื่อชุมชน

คณาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรนักจัดการความรู้เพื่อชุมชน: ภาคเหนือ
ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562. เวลา 9.00-12.00 น.
จัดโดย  เครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคเหนือ  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  

อ่านต่อ
22 สิงหาคม 2562  

กิจกรรม ต่อต้านคอร์รัปชั่นประจำปี 2562

กิจกรรม ต่อต้านคอร์รัปชั่นประจำปี 2562 “Zero Corruption Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา. ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ ร่วมลงนามความร่วมมือระหว่าง ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่ สถาบันการศึกษา สถานประกอบการ และหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการ D - Passport

ทั้งนี้ คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมรับฟังการเสวนาในหัวข้อ “ธรรมาภิบาลในโลกการเงินดิจิทัล” ที่จัดขึ้นภายในงาน

เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00–12.00 น. ณ อาคารหอประชุม NSP Rice Grain Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    

อ่านต่อ
19 สิงหาคม 2562  

อบรมสัมมนากติกาฟุตบอล

ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จัดการอบรมสัมมนากติกาฟุตบอล สำหรับนักศึกษาที่ลงเรียนในรายวิชา 010209 พลศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Physical Education for Quality of Life)

และเป็นนักกีฬาฟุตบอลได้เรียนรู้และให้ความสำคัญเกี่ยวกับกติกาฟุตบอลที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศใช้ในปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจาก นายจักตราวุธ จุลมาศ เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอสันทราย และนายสุพัฒน์ ไชยงาม เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอเมืองลำพูน เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

ในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

    

อ่านต่อ
18 สิงหาคม 2562  

รางวัลคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2562

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและบุคลากร คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

ที่ได้รับรางวัลคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2562 heart ได้แก่

นางสาวจันทร์จิรา มะโน เลขานุการคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์

นายเจตน์ แก้วอริยศักดิ์ นายกสโมสรคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

นางสาวนฤภร ใจดี นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศานศาสตร์

    

อ่านต่อ
7 สิงหาคม 2562  

Congratulations

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ร่วมมอบช่อดอกไม้ และของขวัญแสดงความยินดีกับอาจารย์ประกอบชัย ถมเพชร สังกัดภาควิชาศึกษาทั่วไป เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมชวสินธุ์ วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562

อ่านต่อ
4 สิงหาคม 2562  

ขอแสดงความยินดีรางวัล คนเด่น หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์

ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ในโอกาสเข้ารับรางวัล คนเด่น หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา 

    

อ่านต่อ
31 กรกฎาคม 2562  

ต้อนรับและร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาจีน ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยนวัตกรรม

อาจารย์ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดี อาจารย์ชุติมา ชวสินธุ์ รองอธิการบดี 

และ อาจารย์สุรัสวดี อินทร์ชัย คณบดีคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์

ร่วมต้อนรับและร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาจีน​ ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน​ วิทยาลัยนวัตกรรม

ณ ห้องประชุมชวสินธุ์

อ่านต่อ
23 – 25 กรกฎาคม 2562  

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 3.24 ระดับคุณภาพ ดี yes

- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

และขอขอบคุณ ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า ตัวแทนจากสถานประกอบการ ที่เสียสละเวลา มาเข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการฯ

    

อ่านต่อ
16-18 กรกฎาคม 2562  

โครงการปฏิบัติธรรมหลักสูตรการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวตามแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

เห็นกายเคลื่อนไหว เห็นใจนึกคิด smiley

นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เข้าร่วม โครงการปฏิบัติธรรมหลักสูตรการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวตามแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

โดยพระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน เจ้าอาวาสวัดป่าสันติธรรม จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2562

ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

     

อ่านต่อ
11 กรกฎาคม 2562  

เปิดตัวนักกีฬาฟุตบอลนอร์ท-วชิราลัย เชียงใหม่ ยูไนเต็ด

เปิดตัวสิงห์​ลูกหนัง​... สโมสรนอร์ท-วชิราลัย​ เชียงใหม่​ ยูไนเต็ด​ 

รวมทีมโดยนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์

ณ หอประชุมนานาชาติ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวา 2550 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

      

  

อ่านต่อ
7 กรกฎาคม 2562  

ศึกษาดูงานสโมสร สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด

คณบดี และคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ร่วมศึกษาดูงานสโมสรฟุตบอลสิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด ณ สนามสิงห์ สเตเดียม จ.เชียงราย

ในนามคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ นอร์ท-วชิราลัย เชียงใหม่ ยูไนเต็ด เพื่อนำเพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการสโมสรฟุตบอลในระดับอาชีพ

สำหรับเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการประยุกต์ใช้รูปแบบการบริหารจัดการมาพัฒนาสโมสรนอร์ท​ วชิราลัย เชียงใหม่ ยูไนเต็ด

    

    

อ่านต่อ
15 มิถุนายน 2562  

ปฐมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน รหัส 62

ปฐมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน รหัส 62 เสาร์ที่ 15 มิถุนายน 62

แต่ละคนมีเงื่อนไขชีวิตที่ต่างกัน แต่นั่นไม่ใช่อุปสรรคที่จะขวางกั้นความฝันของเราได้ yes

ที่นอร์ท-เชียงใหม่  เราพร้อมที่จะช่วยคุณสานฝัน...ให้เป็นจริง smiley

กับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ (เทียบโอน) เรียนวัน เสาร์-อาทิตย์. จบการศึกษาได้ใน 2 ปีการศึกษา

เพราะเรา... คือครอบครัวเดียวกัน heart

     

อ่านต่อ
14 มิถุนายน 2562  

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

จากใต้. อีสาน ตะวันออก ตะวันตก ภาคกลาง. ยันภาคเหนือ. มุ่งสานฝันร่วมกัน ที่ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนค่ะ smiley

    

อ่านต่อ
22-23 มิถุนายน 2562  

กิจกรรมเข้าค่ายละลายพฤติกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง สิงห์เงิน

กิจกรรมเข้าค่ายละลายพฤติกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง สิงห์เงิน

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 62 ค่ายขุนเณร กรมรบพิเศษที่ 5

โดยมี อาจารย์ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน

สำหรับกิจกรรมภายในค่าย จะเน้นเรื่องการสร้างสัมพันธภาพ การสร้างเสริมวินัย และปลูกฝังอุดมการณ์ความรักความสามัคคี smiley

    

อ่านต่อ
7 สิงหาคม 2561  

กลยุทธ์การตลาดในยุค Digital

Brainstorming กลยุทธ์การตลาดในยุค Digital คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์จะได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ CLEAR Team :Brainstorming กลยุทธ์การตลาดในยุค Digital ตามแผนปฏิบัติการของคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อจัดประชุมระดมความคิดเพื่อแนวทางในการทำตลาดของหลักสูตรในคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ในปี 2561 รวมทั้งส่งเสริมคุณลักษณะของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ตาม CLEAR Team ของมหาวิทยาลัยด้านการทำงานเป็นทีม (T-Teamwork) โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์อรรณพ ชัยวุฒิ คณะบริหารธุรกิจ มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

        

อ่านต่อ
24 กรกฎาคม 2561  

คัดเลือกนักกีฬาฟุตบอล นอร์ท-วชิราลัย เชียงใหม่ ยูไนเต็ด ครั้งที่ 2

กิจกรรมการคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอล นอร์ท-วชิราลัย เชียงใหม่ ยูไนเต็ด ครั้งที่ 2 ณ สนามฟุตบอลชัยพฤกษ์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

อ่านต่อ
11 กรกฎาคม 2561  

การอบรมเทคนิคการสอนแบบ Coaching

คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสอนแบบ Coaching and Thinking Classroom ในศตวรรษที่ 21” ณ ห้องรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
11 กรกฎาคม 2561

   

อ่านต่อ
30 พฤษภาคม 2561  

นำเสนอบทความทางวิชาการ

อาจารย์ ดร.พิมพ์วลัญช์ ศรีบุญ หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์จารุณี ปัญควนิช  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

การนำเสนอบทความทางวิชาการ ระดับชาติและระดับนานาชาติ เครือข่ายเบญจมิตร วิชาการ

The 8th Benjamitra Network National & International Conference from Sufficiency Economy to Sustainable Development  ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี

อ่านต่อ
27 พฤษภาคม 2561  

คัดเลือกนักกีฬาฟุตบอล นอร์ท-วชิราลัย เชียงใหม่ ยูไนเต็ด ครั้งที่ 1

กิจกรรมคัดตัวนักกีฬาฟุตบอลโครงการนอร์ท-วชิราลัย เชียงใหม่ ยูไนเต็ด ครั้งที่ 1

ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ และ โรงเรียนวชิราลัย

ณ สนามกีฬาชัยพฤกษ์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

  

อ่านต่อ
11 พฤษภาคม 2561  

สัมมนาวิชาภาษาไทย

นักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ได้จัดให้มีการสัมมนาภาษาไทย เพื่อเป็นการฝึกปฏิบัติจริงในรายวิชา 310401 การสัมมนาด้านภาษาไทย (Seminar on Thai Language) โดยมี อาจารย์นีรนาท ตาจุมปา เป็นอาจารย์ผู้สอน ในหัวข้อ "เรียนภาษาไทยอย่างไรให้ได้ผล ในฐานะภาษาที่สอง" วิทยากรโดย ดร.ภัทรภณ ศิลารักษ์ 

ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องรัฐมนตรี 

   

อ่านต่อ
11 พฤษภาคม 2561  

ขอบคุณครูอาสาสมัครชาวจีน

ผู้บริหาร และคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ร่วมแสดงความขอบคุณครูอาสาสมัครชาวจีนครูอาสาสมัครชาวจีน Miss Zong Hui Fang และ Miss Yang Shi Min ครูอาสาสมัครชาวจีนจากสำนักส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (Hanban) โครงการประสานงานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เนื่องในโอกาสจะกลับสู่มาตุภูมิสาธารณรัฐประชาชนจีน

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมชวสินธุ์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
       
 

อ่านต่อ
10 พฤษภาคม 2561  

จำลองการสัมภาษณ์งานวิชาบัณฑิตอุดมคติไทย

ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำลองการสอบสัมภาษณ์งานสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ ที่เรียนในรายวิชาบัณฑิตอุดมคติไทย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบสัมภาษณ์งานจริงและเพื่อให้นักศึกษาได้นำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการไปปรับปรุงพัฒนาตนเองในอนาคต และเพื่อทางสาขาฯ จะได้หาแนวทางในการพัฒนานักศึกษาก่อนจบการศึกษาต่อไป ทั้งนี้ทางภาควิชาศึกษาทั่วไปขอขอบพระคุณผู้บริหาร คณาจารย์ และทีมอาสาสมัครที่ได้ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ให้ความอนุเคราะห์ ร่วมเป็นกรรมการในการจำลองการสอบสัมภาษณ์งานดังกล่าว
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
          

อ่านต่อ
7 พฤษภาคม 2561  

นอร์ทฯ-วชิราลัย ผนึกกำลังพัฒนาฟุตบอล-วิชาการ

     มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ และ โรงเรียนวชิราลัย ร่วมกระชับมิตรพัฒนานักกีฬาและพัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างนักฟุตบอลมืออาชีพ ต่อยอดสร้างสโมสรฟุตบอลลุยแข่งขันทุกลีก
     เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ดร.ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดี พร้อมอาจารย์มณีวรรณ ชลัย รองอธิการบดี ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องวิชาการและกีฬาฟุตบอล ระหว่างสองสถาบัน  กับ อาจารย์ราตรี ตนเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิราลัย พร้อมด้วย อาจารย์คนอง ตนเล็ก ผู้จัดการโรงเรียนฯ 
     เพื่อพัฒนาความร่วมมือในการผลักดันให้นักฟุตบอลของโรงเรียนวชิราลัยเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ และเพื่อสร้างนักฟุตบอลอาชีพลุยแข่งขันทุกรายการไปพร้อมๆ กัน
     เป้าหมายสูงสุดในการจับมือกันครั้งนี้ คือ พัฒนาวิชาการไปพร้อมๆ กับสร้างมหาอำนาจลูกหนังมหาวิทยาลัยจนต่อยอดในระดับลีกอาชีพในนาม สโมสร “นอร์ท-วชิราลัย เชียงใหม่ ยูไนเต็ด”  โดยนักกีฬาของมหาวิทายาลัยนอร์ท-เชียงใหม่จะได้รับการฝึกสอนโดยทีมโค้ชวชิราลัยผู้สร้างแชมป์ฟุตบอลเยาชนรายการต่างๆ จนได้รับฉายา “มหาอำนาจลูกหนังขาสั้น”  โดยโค้ชสุบรรณ  วิบูลย์มา  เฮดโค้ชวชิราลัย  โค้ชปิยะ  ทิพย์เกสร ผู้ฝึกสอนทีมเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี แชมป์นพพ.คัพ ครั้งที่ 11 2561  โค้ชจิราชัย  โนกาศ  โค้ชสันติ  มูลถี  และโค้ชธนเชษฐ์  สุดใจ ทีมผู้ฝึกสอนทีมเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี แชมป์เยาวชนประชาชนภาคเหนือ 2558

  

  

อ่านต่อ