Social Faculty North-Chiang Mai University6 ตุลาคม 2563  

เสริมสร้างกำลังใจแก่ผู้พิการ

อาจารย์จารุณี ปัญควณิช หัวหน้าภาควิชาศึกษาทั่วไป ร่วมด้วย อาจารย์พรพิมล จันทร์เพ็ญ และอาจารย์รัฐนันท์ วุฒิเดช และนักศึกษาจากสาขาวิชารัฐประศาสนาสตร์ และสาขาวิชานิติศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม เสริมสร้างกำลังใจแก่ผู้พิการ เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ (เพื่อนช่วยเพื่อน) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ มีความพร้อมด้านจิตใจและสังคมสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข ไม่เป็นภาระต่อสังคม ณ กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพด้านจิตใจและสังคม ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 จังหวัดเชียงใหม่

ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ผลักดันและเติมเต็ม นักศึกษาโดยมุ่งเน้นให้นักศึกษามีทักษะการใช้ชีวิต ทักษะด้านสังคม (SOFT SKILLS) ผ่านกิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม เสริมสร้างกำลังใจแก่ผู้พิการ หน้าที่ของสถาบันการศึกษาในยุคปัจจุบัน ไม่ใช่เพียงให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา แต่จำเป็นต้องสร้างทักษะด้านสังคม ทักษะการใช้ชีวิตร่วมด้วย เพื่อพร้อม อยู่กับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเท่าทัน นักศึกษาจำเป็นต้อง เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสังคม การเข้าถึงความรู้ การเข้าถึงสังคมเทคโนโลยีช่วยให้ นักศึกษาได้เรียนรู้ แต่สิ่งหนึ่งที่เด็กทุกคนต้องมีและต้องทำให้เกิดขึ้นในตัวนักศึกษา คือ การรู้จักตนเอง การเห็นคุณค่าในตนเอง และผู้อื่น ความอ่อนน้อมถ่อมตน รวมถึง พยายามหาจุดเด่นของตนเองและ สุดท้ายการทำงานเป็นทีม ซึ่งทุกอย่าง สอดรับกับบัณฑิตในยุคใหม่ที่ถึงพร้อมด้วย SOFT SKILLS

  

  

 

อ่านต่อ
5 ตุลาคม 2563  

ก้าวที่สำคัญทางภาษา ก้าวไปพร้อมกับเรา

คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาต่างประเทศ รุ่นที่ 5 หลักสูตรประกาศนียบัตรการเตรียมความพร้อมด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ : แผนการเรียนภาษาไทยเบื้องต้น (The Certificate of Languages and Thai Culture Preparation for Foreigners : Thai for Communication Program, North-Chiang Mai University) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พิธากรณ์ ธนิตเบญจสิทธิ์ รองอธิการบดี และรักษาการคณบดีคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ เป็นประธานกล่าวให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่

  

  

  

 

อ่านต่อ
25-27 กันยายน 2563  

จัดทำระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตรโดยใช้โซลาร์เซล

อาจารย์ประกอบชัย ถมเพชร อาจารย์ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ร่วมกับทีมวิจัยภายใต้การนำของ​อาจารย์พิเชษฐ์​ ทานิล​ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ดำเนินการจัดทำระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตรโดยใช้โซลาร์เซล​ ณ ดอยปู่หมื่น ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ซึ่งได้รับทุนในระดับอาเซียนมีประเทศญี่ปุ่นเป็นพี่เลี้ยง​ ชุมชนดอยปู่หมื่นในประเทศไทยเป็นโครงการตัวอย่างและจะถ่ายทอดไปยังประเทศที่สามคือประเทศลาวในเร็วๆ นี้

  

  

  

 

อ่านต่อ
23 กันยายน 2563  

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สามชัย จิระภัทรศิลป วิทยาลัยนานาชาติ และอาจารย์รุ่งอรุณ หน่อคำ คณะนิติศาสตร์ ได้รับบัตรเครื่องดื่มจากร้าน Starbucks ภาควิชาศึกษาทั่วไปขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ มิติการพัฒนาสู่การจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 (Circular Lifestyle for the 21 Century) จัดโดยภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 ผ่านโปรแกรม ZOOM

    

อ่านต่อ
25 กันยายน 2563  

นิเทศการฝึกประสบกาณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา

อาจารย์ ดร.ธีรภัทร ประสมสุข ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.เสกชัย ชมภูนุช นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา นักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2563

  

  

 

อ่านต่อ
24 กันยายน 2563  

นิเทศการฝึกประสบกาณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา

อาจารย์ ดร.ธีรภัทร ประสมสุข ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.เสกชัย ชมภูนุช นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา นักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2563

  

 

อ่านต่อ
23 กันยายน 2563  

นิเทศการฝึกประสบกาณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา

อาจารย์ ดร.ธีรภัทร ประสมสุข ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สังวาร วังแจ่ม และอาจารย์ ดร.เสกชัย ชมภูนุช นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา นักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ที่ฝึกประสบการณ์ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เขต 5 และเขต 6 จังหวัดเชียงใหม่ โดยนักศึกษามาจัดแสดงนิทรรศการและนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์ ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563

  

  

  

 

อ่านต่อ
22 กันยายน 2563  

เรียนรู้วัฒนธรรมไทย ผ่านบริบทสังคมไทยปัจจุบัน

หลักสูตรประกาศนียบัตรการเตรียมความพร้อมด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ นำโดย อาจารย์จารุณี ปัญควณิช หัวหน้าภาควิชาศึกษาทั่วไป และอาจารย์ผู้สอน นำนักศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมไทย ผ่านบริบทสังคมไทยปัจจุบัน เรียนรู้ "การพับดอกบัว ถวายเป็นพุทธบูชา" ณ วัดสันป่าสักวรอุไร อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2563

  

  

 

อ่านต่อ
22 กันยายน 2563  

นิเทศการฝึกประสบกาณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา

อาจารย์ ดร.ธีรภัทร ประสมสุข ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สังวาร วังแจ่ม และอาจารย์ ดร.เสกชัย ชมภูนุช นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา นักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ณ โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยมีนายจรัญ แจ้งมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 นายพิสิฐ ไชยชนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่ม ให้เกียรติต้อนรับ เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2563

  

  

 

อ่านต่อ
19-20 กันยายน 2563  

ทิศทางการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยในคน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพอาจารย์

คณาจารย์คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาตร์ เข้าร่วมอบรม “หลักเกณฑ์ทางจริยธรรมการวิจัยในคน (The Belmont report: Respect for person, Beneficial & non-maleficence, Justice, ) “ทิศทางการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยในคน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพอาจารย์” จัดโดยสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาตร์ร่วมกับสำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ท- เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยนอร์ท- เชียงใหม่

  

  

 

อ่านต่อ
21 กันยายน 2563  

นิเทศการฝึกประสบกาณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา

อาจารย์ ดร.ธีรภัทร ประสมสุข ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สังวาร วังแจ่ม และอาจารย์ ดร.เสกชัย ชมภูนุช นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา นักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวีระ บัวผัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ให้เกียรติต้อนรับ เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2563

  

 

อ่านต่อ
18 กันยายน 2563  

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และศิลปะศาสตร์ ประกอบด้วย
1) นายอภินัทธ์ พีระสุทธินันท
2) นายณัฐดนัย ดวงมูล
3) นายพลอธิป ใจมูล

ในโอกาสชนะการแข่งขัน ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดผลิตสื่อวีดีทัศน์ ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต “โครงการ Strong -จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเชียงใหม่” สนับสนุนโครงการ โดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่
ภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

  

 

อ่านต่อ
18 กันยายน 2563  

รับมอบเชื้อเห็ดนางฟ้าภูฏาน

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ รับมอบเชื้อเห็ดนางฟ้าภูฏาน จากอาจารย์ชินวร ชวสินธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เพื่อนำมาเพาะและเก็บผลผลิตมาประกอบเป็นอาหาร หรือนำไปจำหน่าย เป็นการสร้างรายได้พิเศษให้กับตนเอง และลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัว เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563

  

    

 

อ่านต่อ
18 กันยายน 2563  

เฟรซชี่วัยใส...ใส่ใจสุขภาพจิต

คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เฟรซชี่วัยใส...ใส่ใจสุขภาพจิต” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ธัญญลักษณ์ บุญลือ และคุณนิลุบล สุขวณิช จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นวิทยากรจัดการอบรม เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 63 ณ ห้อง 010408 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

  

  

 

อ่านต่อ
18 กันยายน 2563  

นิเทศการฝึกประสบกาณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา

อาจารย์ ดร.ธีรภัทร ประสมสุข ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สังวาร วังแจ่ม และอาจารย์ ดร.เสกชัย ชมภูนุช นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา นักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 โดยมีนายบรรจงศักดิ์ สมส่วน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ให้เกียรติต้อนรับ เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2563

  

  


 

อ่านต่อ
17 กันยายน 2563  

ประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างสมรรถนะบัณฑิตวิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพ

อาจารย์ ดร.วารุณี โพธาสินธุ์ อาจารย์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการเรื่อง การเสริมสร้างสมรรถนะบัณฑิตวิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ ชั้น 1 อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพมหานคร


 

อ่านต่อ
15 กันยายน 2563  

นิเทศการฝึกประสบกาณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา

อาจารย์ ดร.ธีรภัทร ประสมสุข ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สังวาร วังแจ่ม และอาจารย์เสกชัย ชมภูนุช นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 โดยมี ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ และผู้อำนวยการกลุ่ม พร้อมกับเจ้าหน้าที่แผนงาน ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกอย่างดียิ่ง เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2563
 

  

  

 

อ่านต่อ
12 กันยายน 2563  

ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลการดำเนินงาน กองทุน 10 บาท

อาจารย์ ดร.วารุณี โพธาสินธุ์ อาจารย์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลการดำเนินงาน กองทุน 10 บาท ครั้งที่ 3 เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ.2563 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

 

อ่านต่อ
11 กันยายน 2563  

นิเทศการฝึกประสบกาณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา

อาจารย์ ดร.ธีรภัทร ประสมสุข ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สังวาร วังแจ่ม และ อาจารย์เสกชัย ชมภูนุช นิเทศการฝึกประสบกาณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เมื่อ 11กันยายน 2563

  

  .

 

อ่านต่อ
2 กันยายน 2563  

อบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน

อาจารย์จารุณี ปัญควณิช รักษาการหัวหน้าภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนในรายวิชา “วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในศตวรรษที่ 21” วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จัดโดย เครือข่ายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่ง (สอวช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันคลังสมองของชาติ และโครงการความร่วมมือภาครัฐภาคธุรกิจภาคประชาสังคมเพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน ร่วมกับ เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย และคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  

 

อ่านต่อ
2 กันยายน 2563  

เสริมสร้างกำลังใจตาม “หลักอัฏฐังคิกมรรค (มรรคมีองค์ 8)”

อาจารย์จารุณี ปัญควณิช รักษาการหัวหน้าภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ บรรยายเสริมสร้างกำลังใจให้แก่ผู้พิการ โดยใช้หลักอัฏฐังคิกมรรค (มรรคมีองค์ 8) เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพด้านจิตใจและสังคม แก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟู ให้มีความพร้อมด้านจิตใจและสังคม ในวันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ.2563 ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพแรงงาน ภาค 3 จังหวัดเชียงใหม่ 

 

อ่านต่อ
29 สิงหาคม 2563  

ขอแสดงความยินดี

อาจารย์ ดร.ณัฐชานันท์ วงศ์มูลิทธิกร อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ได้รับยกย่อง รับมอบเข็มเชิดชูเกียรติ และใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบ คนดีศรีแผ่นดิน ประจำปี 2563

นางสาววิราวรรณ พิมเสนา นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และ นายธรรมรัต วัฒนกูล นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบ คนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2563

โดยมีพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ องค์ประธานมอบรางวัลฯ ณ อาคารหอประชุม Vision 20/20 มหาวิทยาลัยฟาร์ทอิสเทอร์น ถนนมหิดล อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

  

 

อ่านต่อ
28 สิงหาคม 2563  

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

>> ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ

 

อ่านต่อ
28 สิงหาคม 2563  

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

>> ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ

 

อ่านต่อ
26 สิงหาคม 2563  

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2562

คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2562
ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

ผลการประเมินอยู่ในระดับดี คะแนนประเมิน 4.27
โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการดังมีรายนามต่อไปนี้ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พิธากรณ์ ธนิตเบญจสิทธิ์    ประธานกรรมการ
2. อาจารย์ ดร.ภูม ศรีสุข                                       กรรมการ
3. อาจารย์ศุภลักษณ์ สุวรรณ                                 กรรมการ
4. อาจารย์ ดร.ณัฐชานันท์ วงศ์มูลิทธิกร                  เลขานุการ

    

    

 

อ่านต่อ
26 สิงหาคม 2563  

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา ร่วมเป็น กรรมการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2562 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง Cisco อาคาร 4 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

 

 

อ่านต่อ
25 สิงหาคม 2563  

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.พิธากรณ์ ธนิตเบญจสิทธิ์ รองอธิการบดีและรักษาการคณบดีคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ​การศึกษา​ภายใน​ ระดับคณะวิชา​ ปีการศึกษา​ 2562​  และอาจารย์สุรัสวดี อินทร์ชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพ​การศึกษา​ภายใน​ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่​ ในวันจันทร์​ที่​ 24 สิงหาคม 2563
ณ ห้อง 040207

 

อ่านต่อ
25 สิงหาคม 2563  

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.พิธากรณ์ ธนิตเบญจสิทธิ์ รองอธิการบดีและรักษาการคณบดีคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ​การศึกษา​ภายใน​ ระดับคณะวิชา​ ปีการศึกษา​ 2562​  และอาจารย์รัฐนันท์ วุฒิเดช อาจารย์ประจำภาควิชาศึกษาทั่วไป กรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพ​การศึกษา​ภายใน​ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่​ ในวันจันทร์​ที่​ 24 สิงหาคม 2563
ณ ห้อง LAB CISCO

  

 

อ่านต่อ
22 สิงหาคม 2563  

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ณัฐชานันท์ วงศ์มูลิทธิกร อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ได้ที่รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายส่งเสริม
การพัฒนาสหกิจศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ประจำปีการศึกษา 2563

ณ ห้องบัวเรศ คำทอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563

โดยสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้มีการพัฒนาระบบกลไกในการนิเทศสหกิจศึกษา ภายใต้หลักการ “5ส 2ต 2ป”
โดยมุ่งหวังที่จะยกระดับบัณฑิตของสาขาวิชาฯ ให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ
จนนำมาซึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในครั้งนี้

นอกจากนี้ ท่านอธิการบดีได้กล่าวโอวาทและมอบรางวัลแก่อาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา
ดีเด่นระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนบนประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ. ห้องประชุมชวสินธุ์

    .

  


 

อ่านต่อ
4 สิงหาคม 2563  

บรรยายเสริมสร้างกำลังใจแก่ผู้พิการ

บริการวิชาการสู่สังคม "บรรยายเสริมสร้างกำลังใจแก่ผู้พิการ"  ^-^
คณาจารย์ภาควิชาศึกษาทั่วไป นำโดย อาจารย์จารุณี ปัญควณิช หัวหน้าภาควิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์พรพิมล จันทร์เพ็ญ
และอาจารย์รัฐนันท์ วุฒิเดช ร่วมบรรยายเพื่อเสริมสร้างกำลังใจแก่ผู้พิการกลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพด้านจิตใจและสังคม
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ มีความพร้อมด้านจิตใจและสังคมสามารถดำรงชีวิต
ได้อย่างปกติสุข

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อสุขภาพที่ดีตามนโยบาย Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน
ณ ห้องประชุมเล็กอาคารประเมินสมรรถภาพและแนะแนว ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3


  

 

อ่านต่อ
16 กรกฎาคม 2563  

น้อมจิตวันทาบูรพคณาจารย์

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
เข้าร่วมพิธีไหว้ครู “น้อมจิตวันทาบูรพคณาจารย์” ประจำปีการศึกษา 2563 และร่วมแสดงความยินดีนักศึกษาผู้รับเกียรติบัตรเรียนดี และดีเยี่ยม
ของคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

   

   

    

 

อ่านต่อ
10 กรกฎาคม 2563  

มอบทุนการศึกษา

Mr.Guo Hui คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มอบทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท ให้แก่ นายสิรวิชญ์ อุ้ยวงษ์ศา
นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 1
โดยมีคุณณัฏฐ์ลิตา สุวรรณศรี เป็นผู้ประสานงานเพื่อมอบทุนการศึกษา ดังกล่าว​ 
พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.พิมพ์วลัญช์ ศรีบุญ อาจารย์ ดร.ณัฐชานันท์ วงศ์มูลิทธิกร อาจารย์เศกชัย ชมภูนุช และโค้ชธนธัติ สองมลธนา ร่วมแสดงความยินดี

อ่านต่อ
25 มิถุนายน 2563  

การประชุมคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

การประชุมคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา​ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชา
ภาควิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2562  วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมชวสินธุ์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่​   

อ่านต่อ
24 มิถุนายน 2563  

ร่วมแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี กับ​ อาจารย์ ดร.พิมพ์วลัญช์ ศรีบุญ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์​ ตั้งแต่ปีการศึกษา​ 2563​ เป็นต้นไป

   

อ่านต่อ
24 มิถุนายน 2563  

ร่วมแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี กับ​ อาจารย์จารุณี ปัญควณิช เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งรักษาการหัวหน้าภาควิชาศึกษาทั่วไป
คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์​ ตั้งแต่ปีการศึกษา​ 2563​ เป็นต้นไป

   

อ่านต่อ
19 มิถุนายน 2563  

ร่วมแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี​ กับ​ อาจารย์ ดร.ธีระภัทร ประสมสุข​
เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์​ ตั้งแต่ปีการศึกษา​ 2563​ เป็นต้นไป

อ่านต่อ
3 เมษายน 2563  

ผลงานออกสหกิจศึกษาในรูปแบบ Infographics ดีเด่น

นายภาณุพงษ์ พรมจา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานออกสหกิจศึกษา
ในรูปแบบ Infographics ดีเด่น ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 นำเสนอผลงานสองภาษาในหัวข้อโครงงานพิเศษ คู่มือหนังสือการสนทนา
ภาษาจีนเบื้องต้น ณ สถานประกอบการโรงแรมพระสิงห์วิลเลจ เชียงใหม่ ^-^


 

อ่านต่อ
10 มีนาคม 2563  

ร่วมแสดงความยินดี

คณาจารย์คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ นำโดยอาจารย์สุรัสวดี อินทร์ชัย คณบดี ร่วมแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการ
ในโอกาสที่ อาจารย์ ดร.ณัฐชานันท์ วงศ์มูลิทธิกร อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สำเร็จการศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

   

   

 

อ่านต่อ
10 มีนาคม 2563  

เปิดเรียนหลักสูตรระยะสั้น

ภาควิชาศึกษาทั่วไปร่วมกับสาขาวิชาภาษาจีน​เพื่อการสื่อสาร เปิดการเรียนการสอนหลักสูตระยะสั้น สำหรับชาวต่างชาติ
โดยมีกำหนดการเปิดเรียน ดังนี้
แผนภาษาไทย
   - ห้องเรียนที่​ 1​ วันที่ 10​ มีนาคม​ 2563
   - ห้องเรียนที่​ 2​ วันที่​ 23​ มีนาคม​ 2563
   - ห้องเรียนที่​ 3​ วันที่​ 5​ พฤษภาคม​ 2563
แผนภาษาอังกฤษ
   - ห้องเรียนที่​ 1​ วันที่ 23​ มีนาคม​ 2563

   

 

 


 

อ่านต่อ
4 มีนาคม 2563  

เตรียมตัวกลับสู่มาตุภูมิ

อาจารย์ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ได้ให้โอวาทและกล่าวอำลาแก่ MISS LIANG TIAN
ครูอาสาสมัครชาวจีนจากสำนักส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (Hanban) โครงการประสานงานของ
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมเนื่องในโอกาสจะกลับสู่มาตุภูมิสาธารณรัฐประชาชนจีน
วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมชวสินธุ์ อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

   


 

อ่านต่อ
1 มีนาคม 2563  

งานสัมมนา “ท้องถิ่นกับการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน”

นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคเสาร์-อาทิตย์ รหัส 61) จัดงานสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “ท้องถิ่นกับการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน”
ในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ณ หอประชุม เทศบาลตำบลสันผักหวาน
งานสัมมนาที่เกิดขึ้น นอกจากจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งไว้แล้ว ผลพลอยได้ แต่มี...คุณค่าแสนยิ่งใหญ่ จากการจัดงานครั้งนี้
คือ ภาพแห่งความรักและสามัคคี ที่นักศึกษาในรุ่น มีต่อกัน ทุกๆ ท่านช่วยกันทำงาน คนละเล็กคนละน้อย ทั้งที่บางท่านเป็นระดับผู้บริหาร
องค์กร/หน่วยงาน หรือเป็นเจ้าของกิจการ ภาพแห่งน้ำใจ ที่รุ่นพี่-รุ่นน้อง มีต่อกันเอื้อเฟื้อน้ำใจช่วยงานซึ่งกันและกันทำให้งานสำเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี และมีหัวใจของความเป็น...สิงห์เงิน ที่พวกเราคณาจารย์ทุกๆคนภาคภูมิใจ 

   

   

   

   


 

อ่านต่อ
24 กุมภาพันธ์ 2563  

บริการวิชาการแก่สังคม

คณาจารย์คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ : กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2563 ประกอบด้วย
อาจารย์ ดร.วารุณี โพธาสินธุ์ คณะกรรมการตัดสินโครงงานวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4-6 และ ม.1-3
อาจารย์ ดร.ภูเบศ พวงแก้ว คณะกรรมการตัดสินโครงงานคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4-6 และ ม.1-3
อาจารย์นิตยา มูลสาร คณะกรรมการตัดสินการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ชั้น ป.4-6 และ ม.1-3 และละครภาษาอังกฤษ ชั้น ม.1-3
อาจารย์จารุณี ปัญควณิช คณะกรรมการตัดสินการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ชั้น ป.4-6 และ ม.1-3 และโครงงานภาษาไทย ชั้น ม.1-3
อาจารย์ปริยดา วงค์คม คณะกรรมการตัดสินการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ชั้น ป.4-6 และ ม.1-3 และละครภาษาจีน ไม่กำหนดระดับชั้น
จัดโดยสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในวันเสาร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย
อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

  

  

  

   

อ่านต่อ
14 กุมภาพันธ์ 2563  

แสดงความยินดีกับทีมนักกีฬาหมากกระดาน

คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับทีมนักกีฬาหมากกระดาน
ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 "THE SUN GAMES 2020" ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 
เหรียญทอง ประกอบด้วย
   - นายศิวะวงศ์ โชติธาดา คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์
   - ส.ต.ท.สุภวัช เตชาวงศ์ คณะนิติศาสตร์

เหรียญเงิน ประกอบด้วย
   - ส.ต.ท.สุภวัช เตชาวงศ์ คณะนิติศาสตร์
   - นายศิวะวงศ์ โชติธาดา คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์
   - นายกฤชนนท์ ดาราณรงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี


   

 

อ่านต่อ
14 กุมภาพันธ์ 2563  

ปิดคอร์สโครงการอบรมโปรแกรม Microsoft Excel

คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3
วิทยากรโดย อาจารย์รัฐนันท์ วุฒิเดช ผู้ช่วยคณบดี คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB2
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาทุกๆ คน จะได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้ 
ไปใช้ประโยชน์ทั้งในการเรียน และการทำงานในอนาคตต่อไป


   

  

  

    

 

อ่านต่อ
13 กุมภาพันธ์ 2563  

สอบปลายภาควิชาบัณฑิตอุดมคติไทย

ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดสอบปลายภาคในวิชาบัณฑิตอุดมคติไทย ในลักษณะการสอบสัมภาษณ์งาน
จำลองเหมือนสถานการณ์จริง ซึ่งได้รับความกรุณาจากตัวแทนคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชา และอาสาสมัครชาวต่างชาติที่ร่วมสัมภาษณ์นักศึกษา
ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 

  

  

  


 

อ่านต่อ
7 กุมภาพันธ์ 2563  

โครงการอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel

นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 และ 3 อบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 
วิทยากรโดย อาจารย์รัฐนันท์ วุฒิเดช ผู้ช่วยคณบดีคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์
ในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ LAB2 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

  

    


 

อ่านต่อ
6 กุมภาพันธ์ 2563  

การเตรียมความพร้อมในการสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน

ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดบรรยายหัวข้อ "การเตรียมความพร้อมในการสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน"
โดย คุณนลินี หอสถิตย์กุล และคุณประพาพร สีลา จากสำนักปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคเหนือ บริษัท แอดวานซ์อินโฟเซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS)
บรรยายให้แก่นักศึกษาในรายวิชาบัณฑิตอุดมคติไทย วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

  

  


 

อ่านต่อ
30 มกราคม 2563  

การมีจิตใจรักในงานด้านบริการ (Service Mind)

ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดบรรยายหัวข้อ “การมีจิตใจรักในงานด้านบริการ (Service Mind)”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ บรรยายให้แก่นักศึกษาในรายวิชาบัณฑิตอุดมคติไทย
วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

  

  


 

อ่านต่อ
23 มกราคม 2563  

แนวทางการเป็นผู้ประกอบการและสิ่งที่ควรเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงาน

ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดบรรยายหัวข้อ “แนวทางการเป็นผู้ประกอบการและ
สิ่งที่ควรเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงาน” โดย คุณรัตนา ปาละพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทผึ้งน้อย เบเกอรี่ จำกัด
และคุณยุทธนา กล้าผจญ ผู้จัดการทั่วไป บริษัทผึ้งน้อย เบเกอรี่ จำกัด บรรยายให้แก่นักศึกษาในรายวิชา
บัณฑิตอุดมคติไทย วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

  

  

 

อ่านต่อ
19 มกราคม 2563  

พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 17

คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ขอแสดงความชื่นชมและยินดี 
กับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน 
เนื่องในโอกาสพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 17 ของมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

  

  

  

 

อ่านต่อ
16 มกราคม 2563  

แนวทางการตอบคำถามการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ

ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดบรรยายหัวข้อ “แนวทางการตอบคำถามการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ”

โดย อาจารย์เสวตร์ ตาจุมปา ผู้ช่วยรองอธิการบดี และ Ms. Isabel Anis Rozsa บรรยายให้แก่นักศึกษาในรายวิชาบัณฑิตอุดมคติไทย

ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

   

   

   

 

อ่านต่อ
13 มกราคม 2563  

ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร (หลักสูตรภาษาไทยเพื่อชาวต่างชาติ)

คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการเตรียมความพร้อมด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย

สำหรับชาวต่างชาติ (หลักสูตรภาษาไทยเพื่อชาวต่างชาติ) โดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ณรงค์ ชวสินธุ์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่เป็นประธานกล่าวต้อนรับนักศึกษา ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์-เชียงใหม่

   

   

 

อ่านต่อ
11 มกราคม 2563  

ปันรักให้น้อง....จากใจพี่

คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ร่วมกับ สโมสรนอร์ท-วชิราลัย เชียงใหม่ ยูไนเต็ด และเทศบาลตำบลน้ำแพร่

อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันเด็ก โครงการปันรักให้น้อง....จากใจพี่ 

ณ เทศบาลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

“การให้คือความสุขที่แท้จริง”

   

   

   

   

 

อ่านต่อ
9 มกราคม 2563  

การปรับตัวของบัณฑิตในทศวรรษที่ 21

ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดบรรยายหัวข้อ "การปรับตัวของบัณฑิตในทศวรรษที่ 21"

โดย คุณสราวุฒิ สินสำเนา ผู้บริหาร อีพี.เดคคอร์ (ประเทศไทย) บรรยายให้แก่นักศึกษาในรายวิชาบัณฑิตอุดมคติไทย

ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

   

   

 

อ่านต่อ
2 มกราคม 2563  

เทคนิคการเขียนโครงการ (จิตอาสา/จิตสาธารณะ)

ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดบรรยายหัวข้อ "เทคนิคการเขียนโครงการ (จิตอาสา/จิตสาธารณะ)"
โดย อาจารย์ ดร.ณัฐชานันท์ วงศ์มูลิทธิกร บรรยายให้แก่นักศึกษาในรายวิชาบัณฑิตอุดมคติไทย
ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 

  

 

  

 

อ่านต่อ
19 ธันวาคม 2562  

จิตวิทยาการทำงานและการจัดการความขัดแย้ง

ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดบรรยายหัวข้อ “จิตวิทยาการทำงานและการจัดการความขัดแย้ง” โดย อาจารย์พัทธ์รดา ยาประเสริฐ บรรยายให้แก่นักศึกษาในรายวิชาบัณฑิตอุดมคติไทย ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

  

  

 

อ่านต่อ
17 ธันวาคม 2562  

เดิน-วิ่ง ฮอมบุญ

อาจารย์สุรัสวดี อินทร์ชัย คณบดีคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ นำคณาจารย์นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง ฮอมบุญ ณ เส้นทาง
วัดหนองพันเงิน -> บ้านหนองปึ่ง -> บ้านต้นโชค(บ้านร้อง) -> บ้านมะจำโรง -> บ้านต้นผึ้ง -> สิ้นสุดบ้านหนองสะเรียม ทต.ยุหว่า
เพื่อร่วมสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ร่วมกับโรงพยาบาลสันป่าตอง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

  
  

  

  

 

อ่านต่อ
12 พฤศจิกายน 2562  

รู้เท่าทันกฎหมาย ไม่เสียหายกับชีวิต

ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดบรรยายหัวข้อ "รู้เท่าทันกฎหมาย ไม่เสียหายกับชีวิต"
โดยอาจารย์ปาณิษตรา บุญส่ง อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ บรรยายให้แก่นักศึกษา
ในรายวิชาบัณฑิตอุดมคติไทย วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่


  

อ่านต่อ
4 ธันวาคม 2562  

PR หลักสูตร รปศ. เสาร์-อาทิตย์

ขอขอบคุณ​ และเป็นกำลังใจทีม​ให้กับทีมการตลาดของคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์
ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร​รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ภาคเสาร์-อาทิตย์​
นำโดย อาจารย์ ดร.ณัฐชานันท์ วงศ์มูลิทธิกร อาจารย์เสกชัย ชมพูนุช
​ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ​ ในการประชุมกำนัน​ ผู้ใหญ่บ้าน​ อำเภอแม่แตง​ จังหวัดเชียงใหม่​

  

  


 

อ่านต่อ
4 ธันวาคม 2562  

การรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2558

ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่​ ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะสถาบัน​อุดมศึกษาเอกชน​ พ.ศ.​2558​
จากคณะกรรมการการอุดมศึกษา (หรือ กกอ.) ว่ามีคุณภาพและมาตรฐาน สามารถจัดการเรียนการสอนและประสาทปริญญาบัตร
ในระดับชั้นวิชาที่เปิดการเรียนการสอนได้ และหลักสูตรที่ได้รับการรับรองฯของคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์  
จำนวน​ 3​ หลักสูตรได้แก่
     - หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
     - หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
     - หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อ่านต่อ
30 พฤศจิกายน 2562  

แข่งขันสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติถวายงานผ่านภาษาตามรอยพระยุคลบาทช่วยชาติได้อย่างไร

ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยนอร์ท- เชียงใหม่ ผ่านการคัดเลือก เข้ารอบที่ 2 รอบฉับพลันระดับภูมิภาค 
นายวรวิช พนากังวาน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
นางสาวอโนชา ลาขุมเหล็ก นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจ
แข่งขันสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติถวายงานผ่านภาษาตามรอยพระยุคลบาทช่วยชาติได้อย่างไร

“ประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562”
ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว
วันที่ 30 พฤศจิกายน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

  

อ่านต่อ
21 พฤศจิกายน 2562  

การบริหารการเงินในศตวรรษที่ 21

ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดบรรยายหัวข้อ "การบริหารการเงินในศตวรรษที่ 21"
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ คำวงศ์ปีน อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
บรรยายให้แก่นักศึกษาในรายวิชาบัณฑิตอุดมคติไทย วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

   

อ่านต่อ
23-24 พฤศจิกายน 2562  

ธรรมะเปลี่ยนชีวิต ครั้งที่ 18

นักศึกษา และ คณาจารย์ คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ช่วยเตรียมงาน ธรรมะเปลี่ยนชีวิต ครั้งที่ 18
ณ วิหารหลวง วัดสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2562

   

   

   

 

อ่านต่อ
20-22 พฤศจิกายน 2562  

RANC 2019

คณาจารย์คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ร่วมนำเสนอผลงาน และเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัย
สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 “ขับเคลื่อนพลังเครือข่ายการวิจัย และนวัตกรรม อย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนา
ประเทศไทย 4.0 ให้ยั่งยืน” ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

   

อ่านต่อ
21 พฤศจิกายน 2562  

รู้เท่าทัน Social Media

ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดบรรยายหัวข้อ “การรู้เท่าทัน Social Media”
โดยพ.ต.ท.ดร.ภัทรวุฒิ อัครภัทร รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรแม่ใจ จังหวัดพะเยา
บรรยายให้แก่นักศึกษาในรายวิชาบัณฑิตอุดมคติไทย ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

  

  

อ่านต่อ
14 พฤศจิกายน 2562  

การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทต่างๆ ทางสังคม

ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดบรรยายหัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทต่างๆ ทางสังคม”
โดยคุณปัทมาภรณ์ แสงอนันต์ เจ้าของสถาบันเตรียมความพร้อมสู่การเป็นแอร์ฯ-สจ๊วต Fly To Goal By CrewBelle
บรรยายให้แก่นักศึกษาในรายวิชาบัณฑิตอุดมคติไทย
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

  

    

อ่านต่อ
8 พฤศจิกายน 2562  

สืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2562

สืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2562 
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม “สืบสานประเพณียี่เป็ง” วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562
โดยมี นายชานนท์ อยู่เเพทย์ และ นายกษิดิศ ยุระชัย นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
เป็นตัวแทนของคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ร่วมสนุกในการประดิษฐ์กระทงเข้าร่วมประกวด

     
    

อ่านต่อ
3 พฤศจิกายน 2562  

ปฐมนิเทศสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 25262
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

  
  

อ่านต่อ
30 ตุลาคม 2562  

การจัดการความรู้เพื่อชุมชน

คณาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรนักจัดการความรู้เพื่อชุมชน: ภาคเหนือ
ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562. เวลา 9.00-12.00 น.
จัดโดย  เครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคเหนือ  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  

อ่านต่อ
22 สิงหาคม 2562  

กิจกรรม ต่อต้านคอร์รัปชั่นประจำปี 2562

กิจกรรม ต่อต้านคอร์รัปชั่นประจำปี 2562 “Zero Corruption Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา. ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ ร่วมลงนามความร่วมมือระหว่าง ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่ สถาบันการศึกษา สถานประกอบการ และหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการ D - Passport

ทั้งนี้ คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมรับฟังการเสวนาในหัวข้อ “ธรรมาภิบาลในโลกการเงินดิจิทัล” ที่จัดขึ้นภายในงาน

เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00–12.00 น. ณ อาคารหอประชุม NSP Rice Grain Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    

อ่านต่อ
19 สิงหาคม 2562  

อบรมสัมมนากติกาฟุตบอล

ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จัดการอบรมสัมมนากติกาฟุตบอล สำหรับนักศึกษาที่ลงเรียนในรายวิชา 010209 พลศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Physical Education for Quality of Life)

และเป็นนักกีฬาฟุตบอลได้เรียนรู้และให้ความสำคัญเกี่ยวกับกติกาฟุตบอลที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศใช้ในปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจาก นายจักตราวุธ จุลมาศ เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอสันทราย และนายสุพัฒน์ ไชยงาม เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอเมืองลำพูน เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

ในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

    

อ่านต่อ
18 สิงหาคม 2562  

รางวัลคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2562

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและบุคลากร คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

ที่ได้รับรางวัลคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2562 heart ได้แก่

นางสาวจันทร์จิรา มะโน เลขานุการคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์

นายเจตน์ แก้วอริยศักดิ์ นายกสโมสรคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

นางสาวนฤภร ใจดี นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศานศาสตร์

    

อ่านต่อ
7 สิงหาคม 2562  

Congratulations

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ร่วมมอบช่อดอกไม้ และของขวัญแสดงความยินดีกับอาจารย์ประกอบชัย ถมเพชร สังกัดภาควิชาศึกษาทั่วไป เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมชวสินธุ์ วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562

อ่านต่อ
4 สิงหาคม 2562  

ขอแสดงความยินดีรางวัล คนเด่น หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์

ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ในโอกาสเข้ารับรางวัล คนเด่น หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา 

    

อ่านต่อ
31 กรกฎาคม 2562  

ต้อนรับและร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาจีน ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยนวัตกรรม

อาจารย์ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดี อาจารย์ชุติมา ชวสินธุ์ รองอธิการบดี 

และ อาจารย์สุรัสวดี อินทร์ชัย คณบดีคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์

ร่วมต้อนรับและร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาจีน​ ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน​ วิทยาลัยนวัตกรรม

ณ ห้องประชุมชวสินธุ์

อ่านต่อ
23 – 25 กรกฎาคม 2562  

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 3.24 ระดับคุณภาพ ดี yes

- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

และขอขอบคุณ ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า ตัวแทนจากสถานประกอบการ ที่เสียสละเวลา มาเข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการฯ

    

อ่านต่อ
16-18 กรกฎาคม 2562  

โครงการปฏิบัติธรรมหลักสูตรการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวตามแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

เห็นกายเคลื่อนไหว เห็นใจนึกคิด smiley

นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เข้าร่วม โครงการปฏิบัติธรรมหลักสูตรการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวตามแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

โดยพระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน เจ้าอาวาสวัดป่าสันติธรรม จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2562

ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

     

อ่านต่อ
11 กรกฎาคม 2562  

เปิดตัวนักกีฬาฟุตบอลนอร์ท-วชิราลัย เชียงใหม่ ยูไนเต็ด

เปิดตัวสิงห์​ลูกหนัง​... สโมสรนอร์ท-วชิราลัย​ เชียงใหม่​ ยูไนเต็ด​ 

รวมทีมโดยนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์

ณ หอประชุมนานาชาติ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวา 2550 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

      

  

อ่านต่อ
7 กรกฎาคม 2562  

ศึกษาดูงานสโมสร สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด

คณบดี และคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ร่วมศึกษาดูงานสโมสรฟุตบอลสิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด ณ สนามสิงห์ สเตเดียม จ.เชียงราย

ในนามคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ นอร์ท-วชิราลัย เชียงใหม่ ยูไนเต็ด เพื่อนำเพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการสโมสรฟุตบอลในระดับอาชีพ

สำหรับเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการประยุกต์ใช้รูปแบบการบริหารจัดการมาพัฒนาสโมสรนอร์ท​ วชิราลัย เชียงใหม่ ยูไนเต็ด

    

    

อ่านต่อ
15 มิถุนายน 2562  

ปฐมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน รหัส 62

ปฐมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน รหัส 62 เสาร์ที่ 15 มิถุนายน 62

แต่ละคนมีเงื่อนไขชีวิตที่ต่างกัน แต่นั่นไม่ใช่อุปสรรคที่จะขวางกั้นความฝันของเราได้ yes

ที่นอร์ท-เชียงใหม่  เราพร้อมที่จะช่วยคุณสานฝัน...ให้เป็นจริง smiley

กับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ (เทียบโอน) เรียนวัน เสาร์-อาทิตย์. จบการศึกษาได้ใน 2 ปีการศึกษา

เพราะเรา... คือครอบครัวเดียวกัน heart

     

อ่านต่อ
14 มิถุนายน 2562  

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

จากใต้. อีสาน ตะวันออก ตะวันตก ภาคกลาง. ยันภาคเหนือ. มุ่งสานฝันร่วมกัน ที่ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนค่ะ smiley

    

อ่านต่อ
22-23 มิถุนายน 2562  

กิจกรรมเข้าค่ายละลายพฤติกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง สิงห์เงิน

กิจกรรมเข้าค่ายละลายพฤติกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง สิงห์เงิน

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 62 ค่ายขุนเณร กรมรบพิเศษที่ 5

โดยมี อาจารย์ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน

สำหรับกิจกรรมภายในค่าย จะเน้นเรื่องการสร้างสัมพันธภาพ การสร้างเสริมวินัย และปลูกฝังอุดมการณ์ความรักความสามัคคี smiley

    

อ่านต่อ
7 สิงหาคม 2561  

กลยุทธ์การตลาดในยุค Digital

Brainstorming กลยุทธ์การตลาดในยุค Digital คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์จะได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ CLEAR Team :Brainstorming กลยุทธ์การตลาดในยุค Digital ตามแผนปฏิบัติการของคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อจัดประชุมระดมความคิดเพื่อแนวทางในการทำตลาดของหลักสูตรในคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ในปี 2561 รวมทั้งส่งเสริมคุณลักษณะของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ตาม CLEAR Team ของมหาวิทยาลัยด้านการทำงานเป็นทีม (T-Teamwork) โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์อรรณพ ชัยวุฒิ คณะบริหารธุรกิจ มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

        

อ่านต่อ
24 กรกฎาคม 2561  

คัดเลือกนักกีฬาฟุตบอล นอร์ท-วชิราลัย เชียงใหม่ ยูไนเต็ด ครั้งที่ 2

กิจกรรมการคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอล นอร์ท-วชิราลัย เชียงใหม่ ยูไนเต็ด ครั้งที่ 2 ณ สนามฟุตบอลชัยพฤกษ์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

อ่านต่อ
11 กรกฎาคม 2561  

การอบรมเทคนิคการสอนแบบ Coaching

คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสอนแบบ Coaching and Thinking Classroom ในศตวรรษที่ 21” ณ ห้องรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
11 กรกฎาคม 2561

   

อ่านต่อ
30 พฤษภาคม 2561  

นำเสนอบทความทางวิชาการ

อาจารย์ ดร.พิมพ์วลัญช์ ศรีบุญ หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์จารุณี ปัญควนิช  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

การนำเสนอบทความทางวิชาการ ระดับชาติและระดับนานาชาติ เครือข่ายเบญจมิตร วิชาการ

The 8th Benjamitra Network National & International Conference from Sufficiency Economy to Sustainable Development  ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี

อ่านต่อ
27 พฤษภาคม 2561  

คัดเลือกนักกีฬาฟุตบอล นอร์ท-วชิราลัย เชียงใหม่ ยูไนเต็ด ครั้งที่ 1

กิจกรรมคัดตัวนักกีฬาฟุตบอลโครงการนอร์ท-วชิราลัย เชียงใหม่ ยูไนเต็ด ครั้งที่ 1

ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ และ โรงเรียนวชิราลัย

ณ สนามกีฬาชัยพฤกษ์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

  

อ่านต่อ
11 พฤษภาคม 2561  

สัมมนาวิชาภาษาไทย

นักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ได้จัดให้มีการสัมมนาภาษาไทย เพื่อเป็นการฝึกปฏิบัติจริงในรายวิชา 310401 การสัมมนาด้านภาษาไทย (Seminar on Thai Language) โดยมี อาจารย์นีรนาท ตาจุมปา เป็นอาจารย์ผู้สอน ในหัวข้อ "เรียนภาษาไทยอย่างไรให้ได้ผล ในฐานะภาษาที่สอง" วิทยากรโดย ดร.ภัทรภณ ศิลารักษ์ 

ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องรัฐมนตรี 

   

อ่านต่อ
11 พฤษภาคม 2561  

ขอบคุณครูอาสาสมัครชาวจีน

ผู้บริหาร และคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ร่วมแสดงความขอบคุณครูอาสาสมัครชาวจีนครูอาสาสมัครชาวจีน Miss Zong Hui Fang และ Miss Yang Shi Min ครูอาสาสมัครชาวจีนจากสำนักส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (Hanban) โครงการประสานงานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เนื่องในโอกาสจะกลับสู่มาตุภูมิสาธารณรัฐประชาชนจีน

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมชวสินธุ์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
       
 

อ่านต่อ
10 พฤษภาคม 2561  

จำลองการสัมภาษณ์งานวิชาบัณฑิตอุดมคติไทย

ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำลองการสอบสัมภาษณ์งานสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ ที่เรียนในรายวิชาบัณฑิตอุดมคติไทย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบสัมภาษณ์งานจริงและเพื่อให้นักศึกษาได้นำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการไปปรับปรุงพัฒนาตนเองในอนาคต และเพื่อทางสาขาฯ จะได้หาแนวทางในการพัฒนานักศึกษาก่อนจบการศึกษาต่อไป ทั้งนี้ทางภาควิชาศึกษาทั่วไปขอขอบพระคุณผู้บริหาร คณาจารย์ และทีมอาสาสมัครที่ได้ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ให้ความอนุเคราะห์ ร่วมเป็นกรรมการในการจำลองการสอบสัมภาษณ์งานดังกล่าว
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
          

อ่านต่อ
7 พฤษภาคม 2561  

นอร์ทฯ-วชิราลัย ผนึกกำลังพัฒนาฟุตบอล-วิชาการ

     มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ และ โรงเรียนวชิราลัย ร่วมกระชับมิตรพัฒนานักกีฬาและพัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างนักฟุตบอลมืออาชีพ ต่อยอดสร้างสโมสรฟุตบอลลุยแข่งขันทุกลีก
     เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ดร.ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดี พร้อมอาจารย์มณีวรรณ ชลัย รองอธิการบดี ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องวิชาการและกีฬาฟุตบอล ระหว่างสองสถาบัน  กับ อาจารย์ราตรี ตนเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิราลัย พร้อมด้วย อาจารย์คนอง ตนเล็ก ผู้จัดการโรงเรียนฯ 
     เพื่อพัฒนาความร่วมมือในการผลักดันให้นักฟุตบอลของโรงเรียนวชิราลัยเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ และเพื่อสร้างนักฟุตบอลอาชีพลุยแข่งขันทุกรายการไปพร้อมๆ กัน
     เป้าหมายสูงสุดในการจับมือกันครั้งนี้ คือ พัฒนาวิชาการไปพร้อมๆ กับสร้างมหาอำนาจลูกหนังมหาวิทยาลัยจนต่อยอดในระดับลีกอาชีพในนาม สโมสร “นอร์ท-วชิราลัย เชียงใหม่ ยูไนเต็ด”  โดยนักกีฬาของมหาวิทายาลัยนอร์ท-เชียงใหม่จะได้รับการฝึกสอนโดยทีมโค้ชวชิราลัยผู้สร้างแชมป์ฟุตบอลเยาชนรายการต่างๆ จนได้รับฉายา “มหาอำนาจลูกหนังขาสั้น”  โดยโค้ชสุบรรณ  วิบูลย์มา  เฮดโค้ชวชิราลัย  โค้ชปิยะ  ทิพย์เกสร ผู้ฝึกสอนทีมเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี แชมป์นพพ.คัพ ครั้งที่ 11 2561  โค้ชจิราชัย  โนกาศ  โค้ชสันติ  มูลถี  และโค้ชธนเชษฐ์  สุดใจ ทีมผู้ฝึกสอนทีมเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี แชมป์เยาวชนประชาชนภาคเหนือ 2558

  

  

อ่านต่อ