สร้างสรรค์งานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาสังคม

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ พัฒนาระบบการบริหารจัดการและสนับสนุนการทำงานวิจัยสร้างสรรค์งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ส่งเสริมงานเผยแพร่ ผลงานวิจัย สู่แวดวงวิชาการและสาธารณะ เพื่อการพัฒนาและเกิดประโยชน์ ต่อสังคมส่งเสริมงานบริการวิชาการและงานถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแก่สังคมและชุมชน