ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา
“บูรณาการ งานวิจัย นวัตกรรม และงานบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาสังคม”
วิสัยทัศน์
“สร้างสรรค์งานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ สู่ความยั่งยืนของสังคม”
พันธกิจ

สำนักวิจัยและบริการวิชาการมุ่งพัฒนาระบบการบริหารจัดการและส่งเสริม สนับสนุนการทำวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ รวมถึงเผยแพร่ผลงานวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ชุมชนและสังคม