คู่มือ/ระเบียบ/คำสั่ง/ประกาศ

คู่มือ

หัวข้อเรื่อง ไฟล์
คู่มือบริหารจัดการงานวิจัย

คำสั่ง

หัวข้อเรื่อง ไฟล์
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ พ.ศ.2563
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ พ.ศ.2562
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ พ.ศ.2561
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ พ.ศ.2563
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ พ.ศ.2564
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ พ.ศ.2565