ยุทธศาสตร์หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์สำนักวิจัยและบริการวิชาการปี 2565-2569

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ

เป้าหมายที่ 1 ระบบ กลไกส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

1.1. พัฒนาระบบการทำวิจัยที่บูรณาการกับการเรียนการสอน

1.2. ส่งเสริม สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานระดับชาติและนานาชาติ

1.3. พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรมของอาจารย์

1.4. กลไลการพัฒนาอาจารย์เพื่อก้าวสู่การเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพ

1.5. ส่งเสริม สนับสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์

เป้าหมายที่ 2 สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยและบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก

กลยุทธ์

2.1 สร้างภาคีเครือข่ายการวิจัยและบริการวิชาการในทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการงานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่ 1 ชุมชน สังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน

กลยุทธ์

1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการนำองค์ความรู้ด้านวิจัยและบริการวิชาการสู่ชุมชน สังคมและประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรด้านวิจัยและบริการวิชาการ

เป้าหมายที่ 1 บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพด้านการวิจัยและบริการวิชาการ

กลยุทธ์

1.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและบริการวิชาการให้มีคุณภาพ

เป้าหมายที่ 2 พัฒนาบุคลากรภายในสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

กลยุทธ์

2.1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ

เป้าหมายที่ 1 ระบบสารสนเทศงานวิจัยและงานบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

1.1 พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้ดี