วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถทำงานวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของสังคมและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ
2. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ และการจัดการความรู้ด้านการวิจัยและการบริการทางวิชาการ
3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยและการบริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม