บุคลากร

รศ.ดร.พิธากรณ์ ธนิตเบญจสิทธิ์

ตำแหน่ง รองอธิการบดี

E-mail : Phithagorn@northcm.ac.th

โทรศัพท์ : 053-819 999 ต่อ 9860

ผศ.สุชาดา  เมฆพัฒน์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

E-mail : suchada_sm@outlook.com

โทรศัพท์ : 053-819 999 ต่อ 9856

นางสาวภาณิชา  แสงอ้าย

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

E-mail : phanicha@northcm.ac.th

โทรศัพท์ : 053-819 999 ต่อ 9856