ผลงานวิจัย

ค้นหารายปี :

ลำดับ โครงการวิจัย ดาวน์โหลดไฟด์

1

การพยากรณ์ค่ารายวันของฝุ่นละอองที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า 10ไมครอน (PM-10) โดยโครงข่ายประสาทเทียมแบบมัลติเลเยอร์เพอร์เซปตรอนและระบบอนุมานฟัซซีบนฐานโครงข่ายที่ปรับตัวได้สำหรับช่วงฤดูกาล ใน 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

โดย : อาจารย์รติ  วงษ์สถาน  

คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

Download

2

การศึกษาชุดแลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับเครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยแบบท่อขด

โดย : อาจารย์นฤเบศร์  หนูใสเพ็ชร

คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

Download

3

มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาหมอกควันที่เกิดจากการเผาในพื้นที่เกษตรและพื้นที่ป่า

โดย : อาจารย์จุไรรัตน์  กัญชนะ

คณะ : นิติศาสตร์ 

Download

4

มาตรการกฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

โดย : อาจารย์วรรณิภา วงศ์เชื้อ

คณะ : นิติศาสตร์ 

Download

5

เทคนิคการติดตามจุดที่ให้กำลังไฟฟ้าสูงสุดสำหรับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

โดย : อาจารย์รติ  วงษ์สถาน อาจารย์อิศราวุธ  สีดาดาน

คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

Download

6

ปัญหาและแนวทางการแก้ไขทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนกลุ่มชาติพันธ์ ปกาเกอญอ โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

โดย : อาจารย์จารุณี  ปัญควนิช อาจารย์ลำดวน  แก้วอินไชย

คณะ : สังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์

Download

7

การศึกษาติดตามผลการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ที่มีต่อการบริหารจัดการโรงเรียนวัดศารีสว่าง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

โดย : อาจารย์ดร.ทรงสรรค์  อุดมศิลป์  อาจารย์ ดร.ธีรภัทร  ประสมสุข อาจารย์นิตยา มูลสาร อาจารย์จารุณี ปัญควณิช อาจารย์วิชัย ดีพร้อม อาจารย์ธนางกูร ขาศรี อาจารย์พนิดา เกษมวรพงศ์กุล นางสาวจันทร์จิรา มะโน

คณะ : สังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์

Download

8

แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มั่นคงของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 4

โดย : อาจารย์ดร.ภูเบศ  พวงแก้ว

คณะ : สังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์

Download

9

การพัฒนาทักษะการแปลภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่เรียนวิชาการจัดการการบินโดยใช้สื่อโซเซียลมีเดีย

โดย : อาจารย์จีรวัสส์  เรือนพันธ์

คณะ : บริหารธุรกิจ

Download

10

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในรายวิชาโครงงานการท่องเที่ยวและการบริการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการท่องเที่ยวและการบริการมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

โดย : อาจารย์ณัฐสุดา  ผาลา

คณะ : บริหารธุรกิจ

Download

11

ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในรายวิชา 508403 การจัดการธุรกิจค้าปลีก

โดย : อาจารย์จิณณศุภางค์  โสภณจิตร

คณะ : บริหารธุรกิจ

Download