ประชุมวิชาการ

ขอแจ้งประสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่  

  • เปิดลงทะเบียนรับบทความ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2566
  • เปิดลงทะเบียนสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

ลงทะเบียนส่งบทความได้ที่ https://crci.rmutl.ac.th/

อ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ และเครือข่ายวิชาการ ได้จัดประชุมวิชาการเรื่อง "ทรัพยากรข้ามรัฐ : รัฐ การจัดการและผลกระทบ" ในวันที่ 7 – 8 กันยายน 2566 ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับบทความ ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2566 บทความที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์ซึ่งอยู่ใน TCI กลุ่ม 1 ลงทะเบียนส่งบทความได้ที่ https://sasconference.mju.ac.th/wtms_index.aspx?&lang=th-TH

 

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 13"  วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ รายละเอียดเพิ่มเติม http://academic.bsu.ac.th/benjamitra/

 

อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8

8th Conference on Research and Creative Innovations : CRCI 2022 Online

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 (The 8th Conference on Research and Creative Innovations 8th CRCI) และการประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมผลงานสร้างสรรค์ ประจำปี 2565

ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2565

รูปแบบบออนไลน์

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://crci.rmutl.ac.th/

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 12"

“ความท้าทายในการศึกษาทางสาธารณสุขยุคใหม่เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพสาธารณสุข
แบบมืออาชีพ” (Challenges in the New Era of Public Health Education to Develop Health Professionals)
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
โดยการนำเสนอแบบออนไลน์ (Oral Presentation-Online) ผ่าน Application Google Meet

**รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://benjamitra.rpu.ac.th/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมล bjm12@rpu.ac.th โทรศัพท์ 086-375-2731

อ่านเพิ่มเติม

การจัดประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 (CRCI 2021) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 ในวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2564 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อ.เมือง จ.เชียงราย รายละเอียดเพิ่มเติม https://crci.rmutl.ac.th/2021/

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 11 “เบญจมิตรวิชาการ”

THE 11 th BENJAMITRA NETWORK NATIONAL AND INTERNATIONAL CONFERENCE

หัวข้อ“ การเปลี่ยนผ่านสู่วิถีปกติใหม่ ”

Disrupted World in Transition to The New Normal

http://www.southeast.ac.th/2017/11-th-benjamitra/

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564

จัดโดยวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

นำเสนอแบบออนไลน์

สาขาที่เปิดรับ

-สาขามนุษยศาสตร์

-สาขาสังคมศาสตร์

-สาขาศึกษาศาสตร์

-สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร : 081-806-5484

ดร.โศจิลักษณ์ กมลศักดาวิกุล

โทร : 063-992-2965

อาจารย์ฌาวีรัชญ์ พรศิยาวรัญญ์

โทร : 080-554-5455

อาจารย์ชนม์ธิดา ยศปัน

E – mail: benjamitvichakarn@sbc.southeast.ac.th

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “เบญจมิตรวิชาการครั้งที่ 9” วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

ที่มา : http://www.benjamitvichakarn.org/

อ่านเพิ่มเติม

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “วิชาการล้านนาเพื่อการศึกษาและพัฒนา ยุค 4.0” ครั้งที่ 1 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ที่มา : http://www.lanna.mbu.ac.th/naced2019/?fbclid=IwAR0dJi8EJ6IB_JQdrqHCJRVL2-BFPAYsChfUtD2c8M7_o-uXlozbVkiUf90

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมวิชาการ The 4th AsiaEngage Regional Conference 2018 ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

ที่มา http://asiaengage2018.cmu.ac.th/index.php?page=106a6c241b8797f52e1e77317b96a201

อ่านเพิ่มเติม