นโยบายและยุทธศาสตร์ประเทศ

หัวข้อเรื่อง ไฟล์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 (ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา) ฉบับย่อ
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 (ฉบับประกาศราชกิจนานุเบกษา) ฉบับเต็ม
(ร่าง) แผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมระยะ 20 ปี(พ.ศ.2560-2579)
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)