สิทธิบัตร

หัวข้อเรื่อง ไฟล์
ฐานข้อมูลสิทธิบัตรของสำนักสิทธิบัตรทั้งไทยและต่างประเทศ ที่สามารถเข้าใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย : กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สิทธิการออกแบบ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
บริการสืบค้นด้วยภาพ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
เอกสารประกอบการอบรม "การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และการประยุกต์ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์"
กรมทรัยพ์สินทางปัญญา
ระเบียบว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2560
แนวปฏิบัติการจัดการทรัพย์สินทางปัญญามหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่