จริยธรรมงานวิจัย

หัวข้อเรื่อง ไฟล์
จรรยาบรรณนักวิจัยและแนวทางปฏิบัติ
แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์
คู่มือจรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ
นโยบายแห่งชาติแนวทางปฏิบัติการวิจัยในมนุษย์ ฉบับ พ.ศ.2558
จริยธรรมการวิจัยในคน