ข่าว

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบนิเวศด้านการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2565 หัวข้อ “เทคนิคการเขียนโครงร่างการวิจัยให้ได้ทุนทั้งภายในและภายนอก”


สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบนิเวศด้านการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2565 หัวข้อ “เทคนิคการเขียนโครงร่างการวิจัยให้ได้ทุนทั้งภายในและภายนอก” วิทยากรโดย ผู้ข่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป พืชทองหลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. ออนไลน์ Microsoft Teams ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://shorturl.asia/CQ127 ลิงค์ห้องในการอบรม https://shorturl.asia/XNqUm