ดาวน์โหลด

หัวข้อเรื่อง ไฟล์
คู่มือ การจัดการสารที่ไม่ใช้แล้วและการจัดการของเสีย จากห้องปฏิบัติการ
คู่มือ การจำแนก การเก็บรักษา และการขนย้ายสารเคมี ห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์
คู่มือ ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการเคมีทั่วไป ห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์
แบบเสนอโครงการประเภททุนวิจัยทั่วไป
แบบเสนอโครงการวิจัยประเภททุนวิจัยสถาบัน
แบบเสนอโครงการวิจัยประเภททุนวิจัยในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
แบบเสนอโครงการวิจัยประเภททุนวิจัยสำหรับนักศึกษา
แบบบันทึกการเบิกงบประมาณโครงการวิจัยตามงวด
แบบบันทึกรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
แบบบันทึกสรุปรายงานการใช้จ่ายเงินทุนสนับสนุนการวิจัย
แบบบันทึกติดตามประเมินผลการโครงการวิจัย
แบบบันทึกขอขยายเวลาดำเนินโครงการวิจัย
แบบฟอร์มรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
แบบฟอร์มการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
แบบบันทึกขออนุมัติค่าเดินทางไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ
แบบบันทึกขออนุมัติค่าลงทะเบียนตีพิมพ์บทความทางวิชาการ