เครือข่ายความร่วมมือ

หัวข้อเรื่อง ไฟล์
เครือข่ายประชุมวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เครือข่ายเบญจมิตรวิชาการ
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นแม่ข่าย)
เครือข่ายวิจัยภูมิภาค:ภาคเหนือ
เครือข่ายบริหารงานวิจัยภาคเหนือตอนบน