Social Faculty North-Chiang Mai University

ข่าวประชาสัมพันธ์22 สิงหาคม 2562  

กิจกรรม ต่อต้านคอร์รัปชั่นประจำปี 2562

กิจกรรม ต่อต้านคอร์รัปชั่นประจำปี 2562 “Zero Corruption Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา. ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ ร่วมลงนามความร่วมมือระหว่าง ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่ สถาบันการศึกษา สถานประกอบการ และหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการ D - Passport

ทั้งนี้ คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมรับฟังการเสวนาในหัวข้อ “ธรรมาภิบาลในโลกการเงินดิจิทัล” ที่จัดขึ้นภายในงาน

เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00–12.00 น. ณ อาคารหอประชุม NSP Rice Grain Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    


อ่านต่อ
19 สิงหาคม 2562  

อบรมสัมมนากติกาฟุตบอล

ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จัดการอบรมสัมมนากติกาฟุตบอล สำหรับนักศึกษาที่ลงเรียนในรายวิชา 010209 พลศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Physical Education for Quality of Life)

และเป็นนักกีฬาฟุตบอลได้เรียนรู้และให้ความสำคัญเกี่ยวกับกติกาฟุตบอลที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศใช้ในปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจาก นายจักตราวุธ จุลมาศ เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอสันทราย และนายสุพัฒน์ ไชยงาม เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอเมืองลำพูน เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

ในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

    


อ่านต่อ
18 สิงหาคม 2562  

รางวัลคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2562

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและบุคลากร คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

ที่ได้รับรางวัลคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2562 heart ได้แก่

นางสาวจันทร์จิรา มะโน เลขานุการคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์

นายเจตน์ แก้วอริยศักดิ์ นายกสโมสรคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

นางสาวนฤภร ใจดี นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศานศาสตร์

    


อ่านต่อ

อ่านทั้งหมด

ศูนย์บริการวิชาการเสริมสร้างกำลังใจใน “ภูมิคุ้มกันทางจิตปัญญา โดยใช้หลักมรรคมีองค์ 8”  heart

อาจารย์จารุณี​ ปัญควณิช​ อาจารย์ประจำภาควิชาศึกษาทั่วไป​ คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

บรรยาย “ภูมิคุ้มกันทางจิตปัญญา โดยใช้หลักมรรคมีองค์ 8 เพื่อเสริมสร้างกำลังใจแก่ผู้พิการ”

เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพด้านจิตใจและสังคม แก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ให้มีความพร้อมด้านจิตใจและสังคม

ในวันอังคารที่​ 4 มิถุนายน พ.ศ.2562​ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เขต 3

สหกิจศึกษาเอกสารสำหรับดาวน์โหลด

:: แบบสมัครงานการออกปฏิบัติงานภาคสนาม

:: คู่มือการออกปฏิบัติงานจริง


นิเทศนักศึกษา ออกฝึกสหกิจศึกษา 

วันที่ 2 สิงหาคม 2562

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้นิเทศนักศึกษา ออกฝึกสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
รายงานผลการออกปฏิบัติงานจริง ปีการศึกษา 2561

นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศานศาสตร์ และสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

งานนำเสนอผลงานออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษารูปแบบ Infographics ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันเสาร์ที่ 25 พ.ค.2562 ณ ห้องรัฐมนตรี

 

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกษเพื่อการสื่่อสาร ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษารูปแบบ Infographics ยอดเยี่ยม     

 

ทุนการศึกษารายละเอียด ทุนการศึกษา

ติดต่อ