Social Faculty North-Chiang Mai University

ข่าวประชาสัมพันธ์25 มิถุนายน 2563  

การประชุมคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

การประชุมคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา​ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชา
ภาควิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2562  วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมชวสินธุ์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่​   


อ่านต่อ
24 มิถุนายน 2563  

ร่วมแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี กับ​ อาจารย์ ดร.พิมพ์วลัญช์ ศรีบุญ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์​ ตั้งแต่ปีการศึกษา​ 2563​ เป็นต้นไป

   


อ่านต่อ
24 มิถุนายน 2563  

ร่วมแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี กับ​ อาจารย์จารุณี ปัญควณิช เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งรักษาการหัวหน้าภาควิชาศึกษาทั่วไป
คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์​ ตั้งแต่ปีการศึกษา​ 2563​ เป็นต้นไป

   


อ่านต่อ

อ่านทั้งหมด

ศูนย์บริการวิชาการการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการเตรียมความพร้อมด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
อาจารย์สุรัสวดี อินทร์ชัย คณบดีคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการเตรียมความพร้อมด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ กับ
สถาบัน SUN LINGO Language School ณ ห้องประชุมชวสินธุ์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562

  

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการเตรียมความพร้อมด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างชาติ
แผนการเรียน "หลักสูตรภาษาไทยเพื่อชาวต่างชาติ" รุ่นที่​ 1 วันที่ 13 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี


   

 
 

สหกิจศึกษานายภาณุพงษ์ พรมจา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานออกสหกิจศึกษา
ในรูปแบบ Infographics ดีเด่น ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 นำเสนอผลงานสองภาษาในหัวข้อโครงงานพิเศษ คู่มือหนังสือการสนทนาภาษาจีน
เบื้องต้น ณ สถานประกอบการโรงแรมพระสิงห์วิลเลจ เชียงใหม่


การนำเสนอผลงานออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษารูปแบบ Infographic ประจำปีการศึกษา 2562
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 ณ ห้องรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่


     

     

ทุนการศึกษารายละเอียด ทุนการศึกษา

ติดต่อ