Social Faculty North-Chiang Mai University

ข่าวประชาสัมพันธ์6 ตุลาคม 2563  

เสริมสร้างกำลังใจแก่ผู้พิการ

อาจารย์จารุณี ปัญควณิช หัวหน้าภาควิชาศึกษาทั่วไป ร่วมด้วย อาจารย์พรพิมล จันทร์เพ็ญ และอาจารย์รัฐนันท์ วุฒิเดช และนักศึกษาจากสาขาวิชารัฐประศาสนาสตร์ และสาขาวิชานิติศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม เสริมสร้างกำลังใจแก่ผู้พิการ เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ (เพื่อนช่วยเพื่อน) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ มีความพร้อมด้านจิตใจและสังคมสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข ไม่เป็นภาระต่อสังคม ณ กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพด้านจิตใจและสังคม ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 จังหวัดเชียงใหม่

ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ผลักดันและเติมเต็ม นักศึกษาโดยมุ่งเน้นให้นักศึกษามีทักษะการใช้ชีวิต ทักษะด้านสังคม (SOFT SKILLS) ผ่านกิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม เสริมสร้างกำลังใจแก่ผู้พิการ หน้าที่ของสถาบันการศึกษาในยุคปัจจุบัน ไม่ใช่เพียงให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา แต่จำเป็นต้องสร้างทักษะด้านสังคม ทักษะการใช้ชีวิตร่วมด้วย เพื่อพร้อม อยู่กับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเท่าทัน นักศึกษาจำเป็นต้อง เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสังคม การเข้าถึงความรู้ การเข้าถึงสังคมเทคโนโลยีช่วยให้ นักศึกษาได้เรียนรู้ แต่สิ่งหนึ่งที่เด็กทุกคนต้องมีและต้องทำให้เกิดขึ้นในตัวนักศึกษา คือ การรู้จักตนเอง การเห็นคุณค่าในตนเอง และผู้อื่น ความอ่อนน้อมถ่อมตน รวมถึง พยายามหาจุดเด่นของตนเองและ สุดท้ายการทำงานเป็นทีม ซึ่งทุกอย่าง สอดรับกับบัณฑิตในยุคใหม่ที่ถึงพร้อมด้วย SOFT SKILLS

  

  

 


อ่านต่อ
5 ตุลาคม 2563  

ก้าวที่สำคัญทางภาษา ก้าวไปพร้อมกับเรา

คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาต่างประเทศ รุ่นที่ 5 หลักสูตรประกาศนียบัตรการเตรียมความพร้อมด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ : แผนการเรียนภาษาไทยเบื้องต้น (The Certificate of Languages and Thai Culture Preparation for Foreigners : Thai for Communication Program, North-Chiang Mai University) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พิธากรณ์ ธนิตเบญจสิทธิ์ รองอธิการบดี และรักษาการคณบดีคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ เป็นประธานกล่าวให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่

  

  

  

 


อ่านต่อ
25-27 กันยายน 2563  

จัดทำระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตรโดยใช้โซลาร์เซล

อาจารย์ประกอบชัย ถมเพชร อาจารย์ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ร่วมกับทีมวิจัยภายใต้การนำของ​อาจารย์พิเชษฐ์​ ทานิล​ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ดำเนินการจัดทำระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตรโดยใช้โซลาร์เซล​ ณ ดอยปู่หมื่น ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ซึ่งได้รับทุนในระดับอาเซียนมีประเทศญี่ปุ่นเป็นพี่เลี้ยง​ ชุมชนดอยปู่หมื่นในประเทศไทยเป็นโครงการตัวอย่างและจะถ่ายทอดไปยังประเทศที่สามคือประเทศลาวในเร็วๆ นี้

  

  

  

 


อ่านต่อ

อ่านทั้งหมด

ศูนย์บริการวิชาการก้าวที่สำคัญทางภาษา ก้าวไปพร้อมกับเรา

คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาต่างประเทศ รุ่นที่ 5 หลักสูตรประกาศนียบัตรการเตรียมความพร้อมด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ : แผนการเรียนภาษาไทยเบื้องต้น (The Certificate of Languages and Thai Culture Preparation for Foreigners : Thai for Communication Program, North-Chiang Mai University) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พิธากรณ์ ธนิตเบญจสิทธิ์ รองอธิการบดี และรักษาการคณบดีคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ เป็นประธานกล่าวให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่

    

    

 

สหกิจศึกษารองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ประจำปีการศึกษา 2563

"อาจารย์ ดร.ณัฐชานันท์ วงศ์มูลิทธิกร" อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ได้ที่รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายส่งเสริม
การพัฒนาสหกิจศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องบัวเรศ คำทอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563

    
 


รางวัลการนำเสนอผลงานออกสหกิจศึกษาในรูปแบบ Infographics ดีเด่น ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
 "นายภาณุพงษ์ พรมจา" นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานออกสหกิจศึกษา
ในรูปแบบ Infographics ดีเด่น ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 นำเสนอผลงานสองภาษาในหัวข้อโครงงานพิเศษ คู่มือหนังสือการสนทนาภาษาจีน
เบื้องต้น ณ สถานประกอบการโรงแรมพระสิงห์วิลเลจ เชียงใหม่การนำเสนอผลงานออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษารูปแบบ Infographic ประจำปีการศึกษา 2562
การนำเสนอผลงานออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในรูปแบบ Infographic ประจำปีการศึกษา 2562 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 ณ ห้องรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่


      

ทุนการศึกษารายละเอียด ทุนการศึกษา

ติดต่อ