Social Faculty North-Chiang Mai University

ข่าวประชาสัมพันธ์8 พฤษภาคม 2566  

การสัมมนาระดมความคิด เพื่อการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์

การสัมมนาระดมความคิด เพื่อการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการ “การสัมมนาระดมความคิด เพื่อการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์” ปีการศึกษา 2566 วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 ณ จังเกิ้ล เดอ คาเฟ่ สาขาบ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  


อ่านต่อ
8 พฤษภาคม 2566  

สรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัวคณบดีคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ และผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง 2566

สรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัวคณบดีคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ และผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง 2566

      ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป  และรดน้ำดำหัว ขอพร รองศาสตราจารย์ ดร.พิธากรณ์  ธนิตเบญจสิทธิ์ รองอธิการบดี และรักษาการคณบดีคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ และผู้อาวุโสในคณะ  เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง 2566 เพื่ออนุรักษ์ประเพณีล้านนาสืบสานขนบธรรมเนียนประเพณีอันงดงามควรค่าแก่การสืบสานและจรรโลงรักษาสืบไป  


อ่านต่อ
11 มีนาคม 2566  

สัมมนาวิชาการ หัวข้อ “สถานการณ์และแนวทางการรับมือ เพื่อความอยู่รอดของชาวเชียงใหม่”

สัมมนาวิชาการ หัวข้อ “สถานการณ์และแนวทางการรับมือ เพื่อความอยู่รอดของชาวเชียงใหม่”

     นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และร่วมเป็นวิทยากรภายในงานสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “สถานการณ์และแนวทางการรับมือ เพื่อความอยู่รอดของชาวเชียงใหม่” และคุณอรุณ ปีนตา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เชียงใหม่ ,คุณสมคิด ปัญญาดี ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จ.เชียงใหม่,นายแพทย์ศุภชัย สินไตรรัตน์ กรรมการบริหาร โรงพยาบาลลานนา อายุรแพทย์ประจำศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ ร่วมพูดคุยสัมมนาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเฮือนราชพฤกษ์ โรงแรมฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท

จัดโดยนักศึกษา สาขารัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่มเสาร์-อาทิตย์ รหัส 64 คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

 


อ่านต่อ

อ่านทั้งหมด

ศูนย์บริการวิชาการก้าวที่สำคัญทางภาษา ก้าวไปพร้อมกับเรา

คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาต่างประเทศ รุ่นที่ 5 หลักสูตรประกาศนียบัตรการเตรียมความพร้อมด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ : แผนการเรียนภาษาไทยเบื้องต้น (The Certificate of Languages and Thai Culture Preparation for Foreigners : Thai for Communication Program, North-Chiang Mai University) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พิธากรณ์ ธนิตเบญจสิทธิ์ รองอธิการบดี และรักษาการคณบดีคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ เป็นประธานกล่าวให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่

    

    

 

สหกิจศึกษารองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ประจำปีการศึกษา 2563

"อาจารย์ ดร.ณัฐชานันท์ วงศ์มูลิทธิกร" อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ได้ที่รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายส่งเสริม
การพัฒนาสหกิจศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องบัวเรศ คำทอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563

    
 


รางวัลการนำเสนอผลงานออกสหกิจศึกษาในรูปแบบ Infographics ดีเด่น ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
 "นายภาณุพงษ์ พรมจา" นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานออกสหกิจศึกษา
ในรูปแบบ Infographics ดีเด่น ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 นำเสนอผลงานสองภาษาในหัวข้อโครงงานพิเศษ คู่มือหนังสือการสนทนาภาษาจีน
เบื้องต้น ณ สถานประกอบการโรงแรมพระสิงห์วิลเลจ เชียงใหม่การนำเสนอผลงานออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษารูปแบบ Infographic ประจำปีการศึกษา 2562
การนำเสนอผลงานออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในรูปแบบ Infographic ประจำปีการศึกษา 2562 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 ณ ห้องรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่


      

ทุนการศึกษารายละเอียด ทุนการศึกษา

ติดต่อ