Social Faculty North-Chiang Mai University

ข่าวประชาสัมพันธ์11 มีนาคม 2566  

สัมมนาวิชาการ หัวข้อ “สถานการณ์และแนวทางการรับมือ เพื่อความอยู่รอดของชาวเชียงใหม่”

สัมมนาวิชาการ หัวข้อ “สถานการณ์และแนวทางการรับมือ เพื่อความอยู่รอดของชาวเชียงใหม่”

     นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และร่วมเป็นวิทยากรภายในงานสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “สถานการณ์และแนวทางการรับมือ เพื่อความอยู่รอดของชาวเชียงใหม่” และคุณอรุณ ปีนตา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เชียงใหม่ ,คุณสมคิด ปัญญาดี ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จ.เชียงใหม่,นายแพทย์ศุภชัย สินไตรรัตน์ กรรมการบริหาร โรงพยาบาลลานนา อายุรแพทย์ประจำศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ ร่วมพูดคุยสัมมนาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเฮือนราชพฤกษ์ โรงแรมฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท

จัดโดยนักศึกษา สาขารัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่มเสาร์-อาทิตย์ รหัส 64 คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

 


อ่านต่อ
5 มีนาคม 2566  

บรรยายพิเศษเรื่อง  "สมรรถนะของผู้บริหารกับการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21"

บรรยายพิเศษเรื่อง  "สมรรถนะของผู้บริหารกับการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21"

    นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์  จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง "สมรรถนะของผู้บริหารกับการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21" วิทยากรโดย อาจารย์ ดร. ธีระภัทร ประสมสุข ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  จัดขึ้นวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 ถึง 16.00 น. ณ ห้องรัฐมนตรี  ชั้น 2 อาคาร 4  มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่


อ่านต่อ
8 มีนาคม 2566  

การวางแผนการเงินส่วนบุคคล...รู้ไว้มีประโยชน์

"การวางแผนการเงินส่วนบุคคล...รู้ไว้มีประโยชน์"

ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดการบรรยายหัวข้อ "การวางแผนการเงินส่วนบุคคล...รู้ไว้มีประโยชน์" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ คำวงศ์ปีน ผู้ช่วยคณบดีและอาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) วิทยาลัยนานาชาติ ผู้ดูแลศูนย์ทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (NCU-TEGS) และรักษาการผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ให้แก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาบัณฑิตอุดมคติไทย วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่


อ่านต่อ

อ่านทั้งหมด

ศูนย์บริการวิชาการก้าวที่สำคัญทางภาษา ก้าวไปพร้อมกับเรา

คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาต่างประเทศ รุ่นที่ 5 หลักสูตรประกาศนียบัตรการเตรียมความพร้อมด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ : แผนการเรียนภาษาไทยเบื้องต้น (The Certificate of Languages and Thai Culture Preparation for Foreigners : Thai for Communication Program, North-Chiang Mai University) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พิธากรณ์ ธนิตเบญจสิทธิ์ รองอธิการบดี และรักษาการคณบดีคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ เป็นประธานกล่าวให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่

    

    

 

สหกิจศึกษารองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ประจำปีการศึกษา 2563

"อาจารย์ ดร.ณัฐชานันท์ วงศ์มูลิทธิกร" อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ได้ที่รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายส่งเสริม
การพัฒนาสหกิจศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องบัวเรศ คำทอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563

    
 


รางวัลการนำเสนอผลงานออกสหกิจศึกษาในรูปแบบ Infographics ดีเด่น ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
 "นายภาณุพงษ์ พรมจา" นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานออกสหกิจศึกษา
ในรูปแบบ Infographics ดีเด่น ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 นำเสนอผลงานสองภาษาในหัวข้อโครงงานพิเศษ คู่มือหนังสือการสนทนาภาษาจีน
เบื้องต้น ณ สถานประกอบการโรงแรมพระสิงห์วิลเลจ เชียงใหม่การนำเสนอผลงานออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษารูปแบบ Infographic ประจำปีการศึกษา 2562
การนำเสนอผลงานออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในรูปแบบ Infographic ประจำปีการศึกษา 2562 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 ณ ห้องรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่


      

ทุนการศึกษารายละเอียด ทุนการศึกษา

ติดต่อ