ข่าว

ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร ร่วมกับ ส่วนบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในนามผู้ขับเคลื่อน Node สมุนไพรของภาคเหนือตอนบน (Herbal Valley) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย"เครือข่ายการบริหารงานวิจัยสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ยาอาหารเสริมและเครื่องสำอางร่วมกับผู้ประกอบการ" ประจำปีงบประมาณ 2567


ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร ร่วมกับ ส่วนบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในนามผู้ขับเคลื่อน Node สมุนไพรของภาคเหนือตอนบน (Herbal Valley) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย"เครือข่ายการบริหารงานวิจัยสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ยาอาหารเสริมและเครื่องสำอางร่วมกับผู้ประกอบการ" ประจำปีงบประมาณ 2567 https://shorturl.asia/9xBMZ