ข่าว

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567


สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 ขอบเขตการวิจัย 9 ประเด็น เปิดรับข้อเสนอโครงการถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ส่งข้อเสนอผ่านระบบ NRIIS รายละเอียด https://shorturl.asia/3Sl9h หรือ https://shorturl.asia/0ICuT