ข่าว

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน เปิดรับข้อเสนอโครงการ


ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2566

(4) แนวคิดการวิจัยเบื้องต้น (Preliminary Research) ใน “ประเด็นท้าทายตามบริบทพื้นที่บนฐานเศรษฐกิจ BCG” หัวข้อ “BCG Economy” Bio Economy /Circular Economy/Green Economy (ทำร่วมกับชุมชน) ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม https://shorturl.asia/hQFTE