ข่าว

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน เปิดรับข้อเสนอโครงการ


ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2566

(3) แนวคิดการวิจัยเบื้องต้น (Preliminary Research Program) ใน “ประเด็นศึกษานำร่อง 3 ประเด็น” หัวข้อ “ด้านเกษตรและอาหาร ด้านท่องเที่ยวและทรัพยากร ด้านพลังงาน วัสดุชีวภาพและเคมีชีวภาพ” (ทำร่วมกับชุมชน) ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม https://shorturl.asia/tGwJY