ข่าว

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ) เปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2566


กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ) เปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2566 2566 ที่มีแนวคิดมุ่งส่งเสริมการศึกษาเพื่อส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ในการพัฒนาทักษะอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน เปิดรับข้อเสนอตั้งบัดนี้จนถึงวันที่ 21 เมษายน 2566 ปิดรับภายใน 16.30 น. สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.eef.or.th/notice/65400/