ข่าว

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) แผนงาน โลจิสติกส์และระบบราง เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 1)


หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)  แผนงาน โลจิสติกส์และระบบราง เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 1) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 เมษายน 2566 (ปิดรับเวลา 17.00 น.) รายละเอียดเพิ่มเติม https://pmuc.or.th/?p=8146