ข่าว

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กำหนดการจัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กำหนดการจัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดังนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 จัดอบรมวันที่ 20-24 มีนาคม 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.ird.cmru.ac.th/research65/

มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 มีนาคม 2566 จัดอบรมวันที่ 24-28 เมษายน 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.mis.research.nu.ac.th/dri/index.php

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2566 จัดอบรมวันที่ 15-19 พฤษภาคม 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.mcu.ac.th/news/detail/40913

วิทยาลัยชุมชนระนอง เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 เมษายน 2566 จัดอบรมวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม https://shorturl.asia/jyrv6