ข่าว

หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมเปิดรับผู้สนใจรับการสนับสนุน นวัตกรรมเพื่อสังคมไปใช้ประโยชน์ ภายใต้กรอบแนวคิด ขยายผลนวัตรรมการเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงยังยืน


หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมเปิดรับผู้สนใจรับการสนับสนุน นวัตกรรมเพื่อสังคมไปใช้ประโยชน์ ภายใต้กรอบแนวคิด ขยายผลนวัตรรมการเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงยังยืนตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม https://shorturl.asia/kad2H