ข่าว

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท) เปิดรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ แผนงานพัฒนาและส่งเสริมให้ประเทศเพิ่มธุรกิจฐานนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise : IDEs) ประจำปีงบประมาณ 2566


หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท) เปิดรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ แผนงานพัฒนาและส่งเสริมให้ประเทศเพิ่มธุรกิจฐานนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise : IDEs) ประจำปีงบประมาณ 2566 สามารถส่งข้อเสนอได้จนถึง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17.00 น. รายละเอียดเพิ่มเติม 
https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11652