ข่าว

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท) ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566


หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท) ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566 กรอบการวิจัย “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “การเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถพึ่งพาตนเองได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น” สามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2565 ภายในเวลา 17.00 น. (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 น.) รายละเอียดเพิ่มเติม https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11620