ข่าว

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท) ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566


หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท) ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566 กรอบวิจัย “การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น” แผนงานย่อยรายประเด็น “การเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถพึ่งพาตนเองได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น” สามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ จนถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 12.00 น. (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่  9 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 น.) รายละเอียดเพิ่มเติม https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11624