ข่าว

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงงบประมาณ 2566


สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงงบประมาณ 2566 ตั้งแต่บัดนี้ – 11 สิงหาคม 2565 โดยมีประเภททุนได้แก่ ทุนวิจัยและนวัตกรรม จำนวน 8 โปรแกรม ทุนพัฒนาบุคลากร จำนวน 1 โปรแกรม และ ทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ จำนวน 1 โปรแกรม รายละเอียดเพิมเติม  https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11563