ข่าว

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดทำปฏิทินการรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยภายในมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565


สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดทำปฏิทินการรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยภายในมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับอาจารย์และบุคลากร สามารถจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยและจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัย จึงขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และบุคลากร ผู้สนใจสามารถโหลดแบบฟอร์มและเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3jjSdgg