ข่าว

ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2)


สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม โครงการ “พัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2564” #2
>> ออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams ซึ่งทุกท่านจะได้พบกับ
**การจัดทำเอกสารการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (เอกสารประกอบการสอน, เอกสารงานวิจัย, เอกสารผลงานทางวิชาการ และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องฯ)
** วิทยากรโดย.........
สายสังคมศาสตร์  รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ *คลิกลิงค์  https://shorturl.asia/nbtIK
สายวิทยาศาสตร์  รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญจรัตน์ โจลานันท์ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา *คลิกลิงค์ https://shorturl.asia/bOT1s
****ในวันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13:30 - 16:00 น.****