ข่าว

ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1)


สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม โครงการ “พัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2564”
>> ออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams ซึ่งทุกท่านจะได้พบกับ
**การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำตำแหน่งทางวิชาการ  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
**ระเบียบ ขั้นตอน แนวปฏิบัติการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิธากรณ์ ธนิตเบญจสิทธิ์
**แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รติ วงษ์สถาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ทิพย์ นวานุช
**ในวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13:00 - 17:00 น.**
**คลิกลิงค์ https://bit.ly/30rE6io