ข่าว

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “การจัดการความรู้ด้วยการบ่มเพาะนักวิจัย มนช.” ประจำปีการศึกษา 2564


สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “การจัดการความรู้ด้วยการบ่มเพาะนักวิจัย มนช.”

>> ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams

ครั้งที่ 1 โครงการ "การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านนวัตกรรมพลังงานน้ำของศูนย์วิจัยชุมชนบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ"  โดย อาจารย์พิเชษฐ์ ทานิล

ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 - 11.00 น.**คลิกลิงค์ https://bit.ly/31sjozD

ครั้งที่ 2 โครงการ "การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" และ โครงการ "การบริหารจัดการขยะสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีศึกษาเทศบาลตำบลอุโมงค์ และเทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่"  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาดา เมฆพัฒน์

ในวันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 - 16.00 น.**คลิกลิงค์ https://bit.ly/3Esin8R

ครั้งที่ 3 โครงการ "การต่อยอดองค์ความรู้สู่นวัตกรรมผลิตภัณฑ์กัญชงด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่"  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา

ในวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 - 15.00 น.**คลิกลิงค์ https://bit.ly/3Exc5Vn

ครั้งที่ 4 โครงการ "แนวทางการพัฒนาศักยภาพแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม"  โดย อาจารย์ ดร.วารุณี โพธาสินธุ์ อาจารย์ศุภลักษณ์ สุวรรณ และ อาจารย์บุตรี กาเด็น

ในวันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 - 11.00 น. **คลิกลิงค์  https://bit.ly/3ov24T2