ข่าว

ปฏิทินการรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยภายในมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 3)


สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดทำปฏิทินการรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยภายในมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 3) สำหรับอาจารย์และบุคลากร ให้สามารถจัดทำข้อเสนอโครงการและจัดส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัย จึงขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และบุคลากร ผู้สนใจ สามารถโหลดแบบฟอร์มได้ที่ : https://bit.ly/3jjSdgg