ข่าว

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายหัวข้อ "การจัดทำผลงานวิชาการรับใช้สังคมแนวคิด กระบวนการ หลักการ และกรณีศึกษา"


ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายหัวข้อ "การจัดทำผลงานวิชาการรับใช้สังคมแนวคิด กระบวนการ หลักการ และกรณีศึกษา" จัดโดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

>>ออนไลน์ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 และ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

เวลา 09.00-12.00 น.

>>สามารถลงทะเบียนทาง QR code ตามภาพ