ข่าว

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่บัดนี้จน - 16 สิงหาคม 2564


สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่บัดนี้จน - 16 สิงหาคม 2564

ท่านที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดข้อมูลการเปิดรับข้อเสนอโครงการได้จากภาพประกอบด้านล่างนี้

https://www.nrct.go.th/

https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=9470