ข่าว

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ 12 หน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัย จัดฝึกอบรม “โครงการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)” ปีงบประมาณ 2564


สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ 12 หน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัย จัดฝึกอบรม “โครงการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)” ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 12 ครั้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2564

ท่านที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดการจัดอบรมของแต่ละเครือข่ายด้านการวิจัย ได้จากภาพประกอบด้านล่างนี้