ข่าว

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดโครงการพัฒนานักวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2561 ในหัวข้อ “ทิศทางการวิจัยของประเทศการขับเคลื่อนงานวิจัยในอุดมศึกษาและการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ใหม่”


สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดโครงการพัฒนานักวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2561 ในหัวข้อ “ทิศทางการวิจัยของประเทศการขับเคลื่อนงานวิจัยในอุดมศึกษาและการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ใหม่” ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 ระหว่างเวลา 13.30 - 17.00 น. ณ ห้องรัฐมนตรี โดย ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ประธานเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการในวันและเวลาดังกล่าว และขอความกรุณาแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการมายังสำนักวิจัยฯ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 หมายเลขภายใน 9856 อีเมล์ Anocha@northcm.ac.th