ข่าว

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้เครือข่ายบริหารงานวิจัย (Node) ภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้กรอบการวิจัย “Natural bio-active ingredients and Lanna highland agriculture”


ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้เครือข่ายบริหารงานวิจัย (Node) ภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้กรอบการวิจัย “Natural bio-active ingredients and Lanna highland agriculture” จำนวน 2 แผนงาน ประกอบไปด้วย

แผนงานวิจัยที่ 1 เพื่อความมั่นคงทางอาหาร โภชนาการ สุขภาพ และความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของประเทศ

แผนงานวิจัยที่ 2 เพื่อแก้ปัญหาหมอกควันพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย โดยเน้นกลไกการแก้ปัญหาทางการเกษตร

เปิดรับข้อเสนอตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายละเอียดตาม QR Code โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ที่แนบมาพร้อมนี้