ข่าว

ประชาสัมพันธ์ ทุนวิจัยที่ประกาศช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2564


ประชาสัมพันธ์ ทุนวิจัยที่ประกาศช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2564 ซึ่งจะมีทุนวิจัยประกาศรับเรื่อยๆ อาจารย์ผู้สนใจสามารถเตรียมโครงร่างวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุน

ขอบคุณที่มา : ผศ.ดร.ประทีป พืชทองหลาง / คุณหล้า มทร.ล้านนา