ข่าว

ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการรางวัลผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2563


ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการรางวัลผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2563 สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดโครงการให้รางวัลผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจเสริมสร้างแรงจูงใจให้แก่คณาจารย์ในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาในการนี้ สำนักวิจัยและบริการวิชาการ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ทุกท่านร่วมส่งผลงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการเพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยเปิดรับผลงานจนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ดังเอกสารที่แนบท้าย