ข่าว

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการบรรยาย หัวข้อ "หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ"


ประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการบรรยาย หัวข้อ "หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ"

ในวันพุธที่ 28 เม.ย.64 เวลา 14.00-16.00 น. รูปแบบออนไลน์

สามรถเข้าร่วมได้ตาม QR Code โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ที่แนบมาพร้อมนี้