ข่าว

ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมโครงการ “พี่เลี้ยงนักวิจัยรุ่นใหม่และเส้นทางสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”


ประชาสัมพันธ์ด้วยฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมโครงการ

“พี่เลี้ยงนักวิจัยรุ่นใหม่และเส้นทางสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”

โดยพี่เลี้ยงนักวิจัยประสบการณ์สูงเพื่อพัฒนาศักยภาพและต่อยอดด้านการวิจัยของท่าน

โดยมี 7 หัวข้อการเสวนา ระหว่างเดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2564 ตามโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ที่แนบมาพร้อมนี้

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ทาง https://bit.ly/3tjQiul หรือ QR Code

และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://research.tu.ac.th/.../MentorsYoungResearchers-64.pdf